“Термовато” ООД

ЗА НАС

i2Фирма Термовато ЕООД се занимава със закаляване и термообработка на всички видове метали – обемно закаляване в камерна пещ, карбонитриране до 0,50 мм,симентация,ТЕВЕЧЕ и повърхности. Фирмата разполага със собствена прозиводствена база на терриотрията на град Пазарджик.

Основната дейност на фирмата е термообработка, повърхностно и цялостно закаляване на детайли в областта на промишлеността.

ТЕРМООБРАБОТКА

Термичната обработка на металите е технологичен процес в металообработването, при който се цели постигане на желана твърдост и структура, а оттам и на желани якостни и механични свойства на сплавта или метала.

На термична обработка се подлагат черни и цветни метали и техните сплави. Загряването се извършва в пещи, а охлаждането – свободно на въздух или чрез потапяне в масло или вода.

При термичната обработка се променя структурата и свойствата на метала, без да се променя неговата форма. Когато по време на термообработката настъпва и целенасочено дифузионно обогатяване на повъхностния слой с легиращ елемент, говорим за химико-термична обработка.

Същност на процеса

Основните параметри са температурата, до която се нагрява металът, продължителността на задържането при съответната температура и скоростта на охлаждането. Това се онагледява с време-температурни криви, които са различни за различните сплави и за видовете термична обработка. Винаги се изхожда от фазовата диаграма на състоянието на съответната сплав. В зависимост от температурата на нагряване термичната обработка може да протече със или без фазова прекристализация.

Параметри на процеса

Температура: изключително важен параметър за правилното протичане на технологичния процес. Температурите на нагряване вж. по-долу в текста за отделните видове термообработка.
Време на задържане: достатъчно за прогряване на целия детайл.
Скорост на охлаждане: определя се от вида термообратка. При закаляване детайлите се потапят в охлаждаща среда, а при отвръщане или отгряване – изстиват на въздух.

КОНТАКТИ

Термовато ООД – www.termovato.com
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 52
Тел.: 0898652106,0899646467E-mail: termovato@abv.bg


Вижте по-голяма карта

За автора