Тракийският университет Стара Загора

ЗА НАС

TUТракийски университет – Стара Загора е автономно държавно висше училище, акредитирано с много висока оценка 9,27 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България.
Университетът е сред първите пет висши училища според рейтинговата класация и първи сред извънстоличните висши училища в България.
В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет „Техника и технологии“-Ямбол, Медицински колеж-Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

Тракийски университет се намира в град Стара Загора и е основан през 1995г., Към момента при нас се обучават над 9000 студенти от България и света, от почече от 650 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в над 70 бакалавърски и магистърски специалности:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
Aгрономство – бакалавър
Aграрно инженерство – бакалавър
Зооинжинерство – бакалавър
Екология и опазване на околната среда – бакалавър
Рибовъдство и аквакултури – бакалавър
И 22 магистърски програми

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Ветеринарна медицина – магистър
Две магистърски програми

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Медицина – магистър
Акушерка – бакалавър
Медицинска сестра – бакалавър
Лекарски асистент – бакалавър
Медицинска рехабилитация и ерготерапия – бакалавър
Социални дейности – бакалавър
Управление на здравните грижи- бакалавър
Две магистърски програми.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
Предучилищна и начална училищна педагогика – бакалавър
Начална училищна педагогика с чужд език – бакалавър
Социална педагогика – бакалавър
Специална педагогика – бакалавър
и 6 магистърски програми
Педагогика на обучението по информационни технологии – бакалавър

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
Аграрна икономика – бакалавър
Регионална икономика – бакалавър
Бизнес икономика – бакалавър
Пет магистърски програми.

ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” – ЯМБОЛ
Автотранспортна и земеделска техника – бакалавър
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – бакалавър
Автоматика и компютърни системи – бакалавър
Електротехника – бакалавър
Топло и газоснабдяване – бакалавър
Технология на храните – бакалавър
Осем магистърски програми.

ФИЛИАЛ ХАСКОВО
Акушерка – бакалавър
Медицинска сестра – бакалавър

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
Рехабилитатор – професионален бакалавър
Медицински лаборант – професионален бакалавър
Гериатрични грижи – професионален бакалавър

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ
Краткосрочни и дългосрочни специализации, квалификации и курсове

Университетът има акредитирани повече от 80 докторски програми. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.
Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса с обща площ 100 000 кв.м. с модерно обзаведени лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, езикови лаборатории.
На университетско и факултетно ниво са създадени общо 22 научноизследователски и диагностични лаборатории в съответните научни направления .
Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира.
Информационното обслужване на студентите и преподавателите се осигурява от Библиотечно-информационен център и факултетни библиотеки, с над 300 000 тома специализирана литература, специализирани периодични списания на български, английски, френски, немски и руски език. Библиотеките имат добре организиран вътрешен и международен книгообмен с 35 страни и 108 университета.
Тракийски университет-Стара Загора е член на Европейската асоциация на университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU)
Сключени са повече от 60 международни договори с чуждестранни университети.
Разширена университетска харта ЕРАЗЪМ 2007/2008 – 2013/2014, а понастоящем Еразъм+, позволява на Университета да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми. Студентите имат възможност да се обучават и да провеждат практическо обучение по програма Еразъм на ЕС в Германия, Чехия, Испания, Полша, Италия, Турция, Франция и много др. страни, както и да участват в международни научни проекти.
Университетът задоволява на 100% потребностите на студентите от общежития, на разположение са спортен комплекс, книжарници, столова за хранене на всички студенти, кафе-клубове.
Организирани са над 15 форми на студентски спорт и художествена самодейност.

Тракийски университет осигурява на студентите бъдеше и конкурентни предимства в страната и света.
Приемът се осъществява чрез полагане на тест или писмен изпит в редовна или предварителна сесия, както и с ДЗИ.

ПРИЕМ
ВИДЕОПРЕДСТАВЯНЕ

Ветеринарномедицински факултет – Стара Загора

Медицина – Тракийски университет

Медицински колеж – Стара Загора

Факултет “Техника и технологии” Ямбол – ФТТ

ДИПКУ към Тракийски университет – Стара Загора

АФ, ВМФ и СФ на Тракийски университет

КОНТАКТИ

“Тракийският университет Стара Загора” – uni-sz.bg

Адрес: гр. Стара Загора, Студентски град
Тел.: 042 699 209;
Е-mail: academic@ uni-sz.bg

Текст и изображения: uni-sz.bg
К
Л. ДУМИ:  Тракийски университет Стара Загора, акредитация Тракийски университет, рейтинг Тракийски университет, рейтинг университети, Университетска болница, Аграрен факултет , Ветеринарномедицински факултет, Ветеринарна клиника, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет „Техника и технологии“, Медицински факултет, Филиал Хасково Тракийски университет, специалности Тракийски университет, специалности Стара Загора, обучение Тракийски университет Стара Загора, катедри Тракийски университет Стара Загора, магистърски специалности,  магистърски специалности Стара Загора, висше образование, бакалавърски специалности, медицински специалности, икономически специалности, педагогически специалности, инженерни специалности, ветеринарна медицина, рехобилитация, медицинска сестра, лаборант, лекарски асистент, акушерка, ветеринарни клиники, обучение медицина, обучение селско стопанство, агрономство, животновъдство, специалност аквакултура, специалност аграрно инженерство, специалност екология , специалност икономика, специалност педагогика, специалност  социални дейности, общежития тракийски университет, общежития стара загора, докторски програми,  докторски програми тракийски университет стара загора, докторанти, предучилищна педагогика,  начална педагогика, социална педагогика, специална педагогика,  рибовъдство, автотранспортна техника, дизайн, технологии на модната индустрия, модна индустрия,  автоматика, информационна и управляваща техника, електротехника, топлоснабдяване,  газоснабдяване, технология на храните, педагогика на обучението по информационни технологии,  следване ветеринарна медицина, следване рехабилитация, следване медицинска сестра, следване лаборант, следване лекарски асистент, следване акушерка, следване медицина, следване селско стопанство, следване агрономство, следване животновъдство, следване специалност аквакултура, следване аграрно инженерство, следване екология , следване икономика, следване педагогика, следване социални дейности, следване предучилищна педагогика,  следване начална педагогика, следване социална следване педагогика, следване специална педагогика,  следване рибовъдство, следване автотранспортна техника, следване дизайн, следване технологии на модната индустрия, следване модна индустрия,  следване мода, следване автоматика, следване автоматика и компютърни системи, следване компютърни системи, следване техника, следване електротехника, следване топлоснабдяване,  следване газоснабдяване, следване топло- и газоснабдяване, следване технология на храните,  следване информационни технологии, следване обучение по информационни технологии.

За автора