“Вн Инженеринг” ЕООД

ЗА НАС
logo-vn-engineering“Вн Инженеринг” ЕООД е дружество, което се стреми да развива своята дейност в съответствие на изискванията и високите критерии за качество в областта на строителството.

• задоволяване нуждите на клиентите ни
• високо качество на обслужване
• точност и прецизност към работата
• коректност към всеки наш клиент

“Вн Инженеринг” ЕООД следва тенденциите на развитие и увеличаване на пазарните позиции.
Основните предмети на дейност на дружеството са:
– строително-изпитвателна лаборатория;
– консултантски услуги и посредничество;
– проектиране, изпълнение на проектантски и авторски надзор;
– проучвателна и консултантска дейност в строителството;
– експертни оценки и анализи;
– изготвяне на технически паспорти;
– комплексни геодезически услуги;
– друга проектанска и инженерингова дейност в страната и чужбина;

Изпитвателна строителна лаборатория към “Вн Инженеринг” ЕООД, е сертифицирана по iso 9001 – чрез интегрирана система за управление на качеството и при спазване на изискванията за съответствие по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006. Това дава основание фирмата да изгражда стратегия, ориентирана към изпълнение на дейноста си, както на територията на страната, така и извън нея.

УСЛУГИ
Съвременното оборудване от световно известни фирми като “Controls”, “Hilti” и “Testing” и висококвалифицираните специалисти, с които разполага лабораторията, осигуряват качествено извършване на предлаганите от нас услуги и видове изпитвания.

Строително-изпитвателна лаборатория към “вн инженеринг” еоод, покрива голяма част от видовете изпитвания, необходими за задоволяване на нуждите на настоящите и бъдещите ни клиенти и партьори.

Изпитвателна строителна лаборатория към “вн инженеринг” еоод, е сертифицирана по iso 9001 – чрез интегрирана система за управление на качеството и при спазване на изискванията за съответствие по стандарт БДС EN ISO/iec 17025:2006. Това дава основание фирмата да изгражда стратегия, ориентирана към изпълнение на дейноста си, както на територията на страната, така и извън нея.

Освен по Българските Държавни Стандарти, лабораторията има акредитация и прави изпитвания по различни европейски и американски стандарти EN, BS, Aashto, Onorm и DIN).

• материали добавъчни едри за обикновен бетон;
• пясък за обикновен бетон;
• бетонова смес;
• бетон – обикновен;
• камък трошен за асфалтови покрития;
• пясък за пътни настилки;
• строителни почви;
• плочи тротоарни бетонни (квадратни и правоъгълни);
• бордюри бетонни;
• строителни елементи – изделия от бетон;
• армировъчна стомана;
• асфалтови смеси;
• проектиране на рецептурни състави за бетон, мазилки и замазки;
• други

ДРУГИ УСЛУГИ

Проектантска и инженерингова дейност:
– предварително инвестиционно проучване;
– задание за проектиране;
– изготвяне на идеен проект;
– изготвяне на технически проект;

Одит:
– първоначален одит за акредитиране на строителни лабораторий и органи за контрол по бдс en iso/iec 17025:2006
геодезия в строителството:
– геодезическа снимка /заснемане/;
– трасиране;
– тахиметрична снимка;
– gps измервания

Строителен надзор:
– упражнява строителен надзор, като отговаря за законосъобразно започване на строежите;
– пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
– следи за коректното изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 от зут;
– отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите на република българия и за минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
– осигурява въвеждането на готовия строеж в експлоатация;
– представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това;
– енергийната ефективност и други

Изготвяне строително-технически експертизи на сгради и технически паспорти на строежа:
– тази услуга е част от процедурата по въвеждане в експлоатация.
– за съществуващ строеж се провежда обследване по реда на наредба№5 от 28 декември 2006г.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_1608 Mar. 19 12.10ScreenHunter_1619 Mar. 19 12.12ScreenHunter_1618 Mar. 19 12.11ScreenHunter_1617 Mar. 19 12.11ScreenHunter_1616 Mar. 19 12.11ScreenHunter_1615 Mar. 19 12.11ScreenHunter_1614 Mar. 19 12.11ScreenHunter_1613 Mar. 19 12.11ScreenHunter_1612 Mar. 19 12.10ScreenHunter_1611 Mar. 19 12.10ScreenHunter_1610 Mar. 19 12.10ScreenHunter_1609 Mar. 19 12.10
КОНТАКТИ
“ВН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – vn-engineering.com
Адрес: гр. София, ул. Майстор Алекси Рилец 16, офис 3
Моб. тел.: 0885 537 186, 0885 537 112
E-mail: office@ vn-engineering.com

За автора