Заложна Къща Сити Кеш ООД – София

ЗА НАС

ScreenHunter_20706 Jun. 02 08.12Заложна Къща Сити Кеш ООД предлага бързи и лесни заеми срещу : – Автомобили – Мотори – Златни и сребърни изделия – Техника – GSM телефони – и Други
* Ниски лихви и такси ПО ДОГОВАРЯНЕ ! КАчЕСТВЕНО И КОРЕКТНО ОБСЛУЖВАНЕ !
Внос и продажба на техника от Германия и Швейцария с ГАРАНЦИЯ ! : – LED, LCD и Плазма Телевизори – Аудио техника – Професионални кафе машини – Настолни компютри и лаптопи – Таблети – и много други !
Разполагаме с богат асортимент от сребърни и златни изделия на изключително атрактивни цени !
Изпращаме по ЕКОНТ до всяка една точка на България !

УСЛОВИЯ

ScreenHunter_20703 Jun. 02 08.07Заложната къща сключва със заемателя договор, с който му предоставя паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, а заемателят се задължава да върне заетата парична сума и да плати уговорените лихви и такси. Най-важното условие, при залог на вещ е тя да е собственост на заемателя или той да има право да се разпорежда с нея от чуждо име.
Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация.
Договорът между заложната къща и заемателя се сключва във формата на заложен билет и се оформя в два еднообразни екземпляра – по един за заложната къща и за заемателя, залогодателят попълва и декларация за собственост по чл. 14, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи, по която носи и наказателна отговорност по чл. 313 от НК в случай, че заложената вещ се окаже обект на престъпление. Оценката на залаганата вещ се определя спрямо различната ликвидност, която имат вещите на вторичния пазар в случай на продажба поради непогасяване на заема.

ScreenHunter_20702 Jun. 02 08.07Златотo се оценява на база 14 карата златно съдържание, като златото с различна проба 24К (999), 21.6(900) и 18К(750) се приравняват с коефициент (златна проба) /14. Заложната къща пази приетите в залог движими вещи с грижата на добър търговец, като взема всички необходими мерки за осигуряване на целостта и изправността им, както и за защитата им от посегателства на трети лица. Всяка вещ се съхранява в отделна опаковка, върху която е изписан номерът на заложния билет.

Съхраняването на приетите в залог моторни превозни средства се извършва в охраняем паркинг.
Ако до изтичането на срока за връщане на заетата сума притежателят на заложния билет плати всички дължими до момента лихви и такси на Заложната къща, тя веднага му предава вещта, с която е обезпечено задължението или срокът на заема се удължава с период, равен на изтеклия период от договора. Плащането може да се извърши предсрочно в този случай не се начисляват допълнителни такси,а се плаща само дължимата сума до момента. Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, заложната къща задържа заложената вещ за период 7 работни дни след настъпването на този срок заложната къща може да продаде сама заложената вещ.
Заложна Къща Сити Кеш ООД, предоставя на свойте клиенти следните видове размери и срокове за заеми: минимален срок 7 дена, максимален 1 месец за суми от 10 лв. до 10 000 лв.
Върху отпуснатия заем се начислява лихва, която се определя спрямо броя на дните през коите ефективно е ползван заема. Лихвата е 3% на месец, а такса обслужване, съхранение и управление се определя индивидуално за всеки клиент в зависимост от сумата, вида на обезпечението и срока на заема като варира между 3% и 7% на месец при залог на злато или автомобил. При залог на други вещи таксата се определя спрямо риска и ликвидността на обезпечението. За суми над 10 000 лв. договаряне. В зависимост от начина на погасяване заемите биват:
– заеми, които се погасяват изцяло при настъпване на падежа
– заеми, които се погасяват на периодични вноски.
“Вашият доказан изход от трудна ситуация, защото ние работим за Вас!”

КОНТАКТИ

Заложна Къща Сити Кеш ООД – София
Адрес: гр.София, бул.Христо Ботев 12
Моб.тел.: 0888 987 678
Е-mail : city_cash@ abv.bg

За автора