“ЗАПРЯНОВИ-03″ ООД – Строителни дейности

ЗА НАС

ScreenHunter_28599 Sep. 08 08.50Строителна фирма “ЗАПРЯНОВИ-03″, се намира на територията на гр. Асеновград , обл. Пловдивска , и е регистрирана на 01.12.2003 г., като Дружество с ограничена отговорност , с решение №8058 от 01.12.2003 г. на Пловдивски Окръжен съд и е преобразувано в Еднолично дружество с ограничена отговорност – ” Запрянови-03″ , на 14.10.2004 г. с решение № 6435, за да достигне до сегашната си форма като “Запрянови – 03″ ООД с решение № 771 от 31.01.2006г. с Булстат: BG115816551, Даначен№:1168454275 и основен предмет на дейност строителство в страната и чужбина .

Собственици във фирмата сме баща и син Вакрил и Георги Запрянови. Регистрирахме фирмата след като решихме да преструктурираме бизнеса си в семеен. Преди това работехме с “Боровак – Запрянов, съдружие” ООД – гр. Асеновград, където имахме съдружник – наш колега строителен инженер извън нашето семейство. Основната ни дейност беше строителство в България и Германия.

ДЕЙНОСТИ

От самото си създаване фирмата е ориентирана към комплексно строителство и извършва следните видове дейности :

Ниско строителство :

Ø Вертикална планировка , пътно строителство и ремонт на всички видове пътни настилки ;

Ø Улично и площадково кабелизиране високо напрежение ;

Ø Улични и площадкови водопроводи и канализации ;

Ø Напоителни системи;

Високо строителство :

Ø Изкопни, зидарски , кофражни , бетонови , армировъчни и покривни работи;

Ø Мазачески, бояджийски , изолаторски, облицовъчни и всички останали довършителни работи ;

Ø Железарски , дърводелски и стъкларски работи ;

Ø Сградни водопроводни , канализационни , електрически и отоплителни , климатични , телефонни и охранителни инсталации .

Фирмата изпълнява обектите си при пълен инженеринг / от обезпечаване на обектите си с проектна документация до “ключ” / . Създадена е и се поддържа отлична организация на производствения процес с необходимата мобилност и гъвкавост , което позволява не само качествено , но и изпълнение в срок на всички поети ангажименти .

Разполагаме с подготвени специалисти и механизация за изпълнение на ниско строителство, ВиК инсталации. Също така и собствена механизация –багери, валяци, автогрейдер, булдозер, фадрома, влекач платформа 25 тона и самосвали, асфалтополагаща машина, бетоновъзел, бетонпомпа, бетоновози.

Спечелили сме концесия за добив на инертни материали за 13 години напред, с работеща пресевно – трошачна инсталация, бетоновъзел, цех за бетонови изделия, собствена складова база, строим арматурен двор в Асеновград.

Фирмата провежда политика на непрекъсната квалификация , повишаване и разширяване квалификацията на работещите в нея. Разполагаме с добра материално- техническа база. Разработили сме собствена стратегия за осигуряването на скъпо струващи мaшини и съоръжения, необходими при изграждането на някои специфични обекти. В постоянно сътрудничество сме с известни консултански екипи по организация и управление на строителния процес /проучване , проектиране и изграждане на строителни обекти на промишленото и гражданско строителство и прилежащата им инфраструктура / , както и във финансовото управление на инвестициите в изграждащите се и вече изградени обекти .

“ЗАПРЯНОВИ –03″ ООД – гр.Асеновград е член на Българската строителна камара в гр.София от 2004г. Регистрирана е и в Централния професионален регистър на строителя в следните групи и категории:

От Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжение, може да изпълнява обекти от първа до пета категория;

От Втора група: строежи от транспортната инфраструктура, може да изпълнява обекти от първа до четвърта категория;

От Трета група: строежи от енергийната инфраструктура, може да изпълнява обекти от трета категория;

От Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, може да изпълнява обекти от първа до трета категория;

От Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи, фирмата ни може да изпълнява – събаряне и разчистване на сгради; земни работи; сондиране и пробиване; общо строителство на сгради и строителни съоръжения; строителство на покриви и хидроизолации; строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени; строителство на хидротехнически съоръжения; други специализирани строителни дейности; строителство на електрически инсталации; изолационни строителни дейности, строителстно на тръбопроводни инсталации; строителство на други инсталации; полагане на мазилки; монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи; полагане на подови настилки и стенни облицовки; боядисване и стъклопоставяне; други довършителни строителни дейности; даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор.

Фирма ” Запрянови-03 ” ООД се ползва с име на коректен партньор сред контрагентите си . Спазва се строга финансова дисциплина и се работи с отлично качество на строителните и монтажни работи, при ефективна организация на строителния процес . Няма задължения към бюджета или други институции . Не са регистрирани прояви , уронващи авторитета ни на строителния пазар .

Фирмата ни има сертификати за Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008, Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд базирана на OHSAS 18001:2007, и Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2004.

През 2007г. пуснахме в експлоатация и сепарация за инертни материали в находище “Чакъра”, за което имаме сключен концесионен договор за 13 години експлоатация. През 2008г. изградихме и пуснахме в експлоатация бетновъзел „Мобил ВС – 60″ и цех за производство на бетон и бетонови изделия.

Пред по-дългосрочните ни задачи за развитие на фирмата ни е намерението ни през тази година да изградим и арматурен цех.

Моите работници са изпълнявали следните обекти в Република Германия :

- 48 апартамента в гр. Щутгард с подземни гаражи – Германия

- 24 апартамента в гр. Фрайбург – Германия

- Жилищен комплекс, пътища, подземни гаражи, 3 жилищни блока и 19 еднофамилни къщи в гр. Ноинщад – Германия

- Клиника в гр. Дармщад – Германия

- Дом за стари хора в гр. Герсхайм – Германия

- Жилищен комплекс в гр. Хайделберг – Германия

- 14 триетажни еднофамилни къщи с подземни гаражи -Щутгарт – Остфилдерн

- Мол с обща квадратура 72000 м2 в град Инголщад

- Фундаменти към Е-он в град Инголщад

- Многофункционално хале в град Ау

- Младежки дом в град Инголщад

- Университет Ингплщад, Факултети А и Ф

- Офис/Сграда, фирма ЕДЕКА-Германия, град Инголщад

- Триеетажен жилищен блок, град Нюрнберг

- 6 бр. Еднофамилни къщи, град Щайн

- 7 Етажна кооперация град Нюрнберг

Управляем трудов ресурс :

Към настоящият момент персоналът наброява 300 души от всички строителни специалности , работещи по трудов договор , както и инженери и техници с висока квалификация , а именно :

Ø Управители – 2бр;
Ø Архитект – 1 специалист;
Ø Инженерно – технически персонал – 18 специалиста ;
Ø Еколог – 1 специалист;
Ø Икономисти и финансисти – 4 специалиста;
Ø Чертожник – 1 специалист
Ø Технически сътрудник – 12 специалист
Ø Работници по всички специалности, шофьори на самосвали, водачи на пътно строителни машини, пазачи – 261 човека

СОБСТВЕНИ ПРОИЗВОДСТВА
Фирмата разполага със собствен бетонов център “Ивена”.Производствена мощност 60 м3 / час. Модел и производство 2008 г. Освен всички видове бетон и бетонови разтвори фирмата произвежда вибро пресовани тухи с размери 50/25/15 и размери 50/25/20, както и бордюри. Бетон центъра разполага със собствени миксери и бетон помпа
Управител Бетоновъзел тел: 0331 632 36 GSM 0887 33 11 05
Търговски представител: 0885 55 92 59

МЕХАНИЗАЦИИ

Фирма Запрянов разполага с подготвени специалисти и механизация за изпълнение на ниско строителство, ВиК инсталации. Също така и собствена механизация –багери, валяци, автогрейдер, булдозер, фадрома, влекач платформа 25 тона и самосвали, асфалтополагаща машина, бетоновъзел, бетонпомпа, бетоновози.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_28584 Sep. 08 08.44ScreenHunter_28595 Sep. 08 08.46ScreenHunter_28594 Sep. 08 08.46ScreenHunter_28593 Sep. 08 08.45ScreenHunter_28592 Sep. 08 08.45ScreenHunter_28591 Sep. 08 08.45ScreenHunter_28590 Sep. 08 08.45ScreenHunter_28589 Sep. 08 08.45ScreenHunter_28588 Sep. 08 08.45ScreenHunter_28587 Sep. 08 08.44ScreenHunter_28586 Sep. 08 08.44ScreenHunter_28585 Sep. 08 08.44
КОНТАКТИ

“ЗАПРЯНОВИ-03″ ООД – Строителни дейности – zapryanovi.com
Адрес: гр. Асеновград
Тел.: 0331 632 30; 0331 632 36; 0331 632 34
Факс: 0331 632 34
Моб.тел.: 0888 458 580
Е-mail: zapryanovi@ abv.bg

Текст и изображения: zapryanovi.com

За автора