Zastrahovam.com – Лицензиран застрахователен брокер

ЗА НАС

UntitledZastrahovam.com е лицензиран застрахователен брокер съгласно изискванията на българското законодателство. Ние предлагаме застрахователни продукти с до 40 % отстъпка на всички лицензирани застрахователни компании в България. Дългогодишният ни опит и хилядите лоялни клиенти, ни позволяват да твърдим, че предлагаме най-добрите решения от застрахователния Бизнес на територията на Република България. За Нас е важно да предоставим на клиентите си, най-изгодната оферта, комбинирана с реална застрахователна защита.

Екипът ни оказва професионално съдействие и консултация за:

 • Продуктите и тарифната политика на застрахователните компании
 • Фиксиране на оптимално съотношение между цена и качество на застрахователната услуга
 • Защита на активи, оптимизиране на разходи, добавяне на стойност и практическо решаване на щети
 • Съдействие при възникването на застрахователно събитие, до пълно изплащане на полагащото се застрахователно обезщетение
 • Създаване на индивидуален застрахователен продукт.
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Лимити на отговорност:
Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании.

 • При събития, настъпили в Република България.
 • За всяко събитие при едно пострадало лице  2 000 000 лева.
 • За всяко събитие при две или повече пострадали лица 10 000 000 лева.
 • За вреди на имущество за всяко събитие 2 000 000 лева.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз:

 • Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Срок на Гражданска отговорност:

 • Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година.

Начин на плащане:

 • Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е със завишение на застрахователната премия.
 • При сключване на застраховка на разсрочено плащане, следващите вноски могат да бъдат заплатени във всеки офис на Zastrahovam.com, независимо къде е сключена застраховката.
 • При плащане на място в офис е необходимо да се представи застрахователната полица (оригинал или копие), както и квитанциите за всички вече платени вноски по същата застраховка.

Територия на валидност:

Обикновено застрахователите предлагат две тарифи. Основната се прилага за всички МПС, които няма да напускат територията на Р. България, а втората, когато МПС ще напуска страната.
В случай че полицата Гражданска отговорност е сключена с валидност само за територията на Р. България, е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на Европейския съюз и/или други държави.
При пътуване в държави извън Европейския съюз се издава сертификат Зелена карта, който е безплатен или е на цена от 1,00 до 51,00 лева, в зависимост от застрахователната компания.

Двустранен констативен протокол за ПТП:

От тук може да разпечатате двустранен констативен протокол за ПТП, който се попълва от водачите, участници в леко ПТП, когато КАТ не идва на мястото на произшествието.

КАСКО

Застраховка Автокаско осигурява пълна застрахователна защита на МПС срещу пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия включително щети в паркирано състояние и други неизключени събития, водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

Покритите рискове могат да бъдат:

 • Пожар.
 • Експлозия.
 • Природни бедствия.
 • Авария.
 • Пътно-транспортно произшествие.
 • Злоумишлени действия на трети лица.
 • Кражба или грабеж.

Застраховката може да включва само някои от изброените покрития, които са съобразени с предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия (цената на застраховката) от страна на клиента.
Застраховката е доброволна, т.е. няма задължителен характер както застраховка Гражданска отговорност. Полицата обикновено се сключва за период от една година, освен ако не е уговорено друго.

Необходими документи и изисквания за автомобила:

За сключването на застраховка Автокаско е необходимо да представите копие от свидетелството за регистрация на МПС (големият талон). Ако автомобилът е новозакупен от официалния вносител на дадената марка, е необходимо копие от фактурата за закупуване и копие от талона.
При сключване на застраховката и през срока на действие е необходимо автомобилът да бъде технически изправен, което се доказва с талон за технически преглед. При настъпване на застрахователно събитие, застрахователите проверяват валидността на талона за технически преглед, така че го следете и Вие.
Повечето застрахователни компании изискват при сключването на застраховка Каско автомобилът да бъде снабден с действаща звукова алармена система, а след издаване на полицата „Автокаско на МПС“ да бъде направен оглед на МПС. Само така ще имате покритие за всички рискове за МПС-то Ви.

Територия на валидност на автокаско:

Застраховката е валидна на територията на Р. България. В случай че застраховките Каско и Гражданска отговорност са сключени в една и съща застрахователна компания, то МПС получава безплатно покритие по Автокаско в държавите членки на Европейския съюз . Ако двете застраховки са в различни компании, за да е валидна застраховката Автокаско в чужбина, се издава добавък към полицата, който се заплаща по определената от съответния застраховател тарифа.
Застраховката в определени компании може да е валидна за Р.България и чужбина, (ЕС и държавите членки на МСЗК) без значение къде е сключена Гражданската отговорност. В определени държави рискът Кражба е изключен (Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Албания, Босна и Херцеговина и Косово).
Обичайно застраховката Автокаско важи за територията на Република България. През последните години застрахователите предлагат безплатно покритие за чужбина, но във всички случаи препоръчваме да се консултирате с брокера Ви или да огледате внимателно полицата преди да напуснете страната.

Застрахователна сума:

Договорената застрахователна сума не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство, кубатура, вид гориво, киловати/конски сили, брой врати и други негови технически характеристики.

Каква е цената за застраховка автокаско:

Цената на застраховка Автокаско е индивидуална и се определя от вида на автомобила, особеностите му и допълнителното му оборудване и особено от Вашите лични предпочитания за възстановяване на автомобила при събитие. Застраховката може да се плати в брой или по банков път, да се плати еднократно или на разсрочено плащане (до 4 вноски), като при повечето застрахователи не се прилага завишение. От цената ползвате отстъпки – за подновяване без щети, за еднократно плащане, за нов клиент, за наличие на Гражданска отговорност към същата компания.

Как да действаме при събитие:

При настъпване на застрахователно събитие, с оглед на получаване на адекватно обезщетение, застрахованият трябва стриктно да спазва изискванията, които са описани в Общите условия на застраховката Автокаско, а именно:

 • да уведоми незабавно компетентните държавни органи (Полиция, служба Пожарна и Аварийна безопасност, други).
 • да уведоми писмено застрахователя, като спазва сроковете, описани в Общите условия на застраховката.
 • да предостави увреденото МПС за оглед пред застрахователя без да е отстранена повредата.

Срокове за завеждане на щети:

За събития, различни от пожар и кражба – уведомете писмено в 3-дневен срок застрахователя;
При пожар и кражба – уведомете писмено, в срок до 24 часа от узнаване на събитието застрахователя.
Ако изгубите или откраднат заключващо устройство, дистанционно управление или свидетелство за регистрация (талон) или регистрационни табели, незабавно уведомете КАТ и вземете служебна бележка. Уведомете застрахователя в срок до 24 часа.
Във всички случаи  уведомете незабавно и компетентните органи за издаване на съответния документ:

 • при ПТП –  КАТ на тел.166 или тел.112 и поискайте посещение на място.
 • при кражба – РПУ на МВР, на чиято територия се намирате.
 • при природни бедствия – Метеорологична служба на тел.090012015.
 • при пожар – Противопожарна служба на тел. 160 или тел.112.

Документи необходими за завеждане на щети:
Застрахованият или негов упълномощен представител представя следните оригинални документи:

 • Застрахователна полица, включително всички издадени добавъци и приложения към нея.
 • Свидетелство за регистрация на МПС.
 • Свидетелство за правоуправление на водача, управлявал МПС при настъпването на застрахователно събитие.
 • Попълнено заявление за изплащане на застрахователно обезщетение.
 • Оригинален документ, доказващ настъпилото събитие (двустранен констативен протокол, служебна бележка и др).
ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ

Здравна застраховка

Доброволно Здравно Осигуряване е застраховка за индивидуални клиенти или за цялото семейство. С нея може да се осигурят профилактични прегледи, изследвания и лечение в избрани лечебни заведения.

По застраховка допълнително здравно осигуряване клиентите могат да изберат различни пакети като:

Подобряване на здравето и предпазване от заболяване:

 • Основни профилактични прегледи и медицински изследвания за установяване на здравословното състояние на всеки осигурен и за ранното диагностициране и откриване на заболявания.
 • Допълнителни прегледи и изследвания във връзка с най-често срещаните заболявания, характерни за определена възраст и пол.
 • Задължителни периодични медицински прегледи и изследвания по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Наредба №3 на Министерството на труда и социалната политика и Наредба № 14 на Министерството на здравеопазването.

Извънболнична медицинска помощ:

 • Здравни услуги на ниво специализирана извънболнична помощ.
 • Първични и вторични прегледи при свободно избран лекар.
 • Прегледи в амбулаторни и домашни условия.
 • Лабораторни, инструментални, функционални изследвания и образна диагностика.

Болнична медицинска помощ:

 • Прием и настаняване в болнични заведения.
 • Консултации, диагностика и лечение.
 • Различни по сложност хирургически операции.

Здравни грижи:

 • Допълнителни грижи за болните в домашни и болнични условия от медицински сестри и рехабилитатори с цел ускоряване на оздравителния процес.
 • Транспорт на болния от дома до лечебното заведение или от едно лечебно заведение до друго.
 • Специални условия при болничното лечение.

Възстановяване на разходи:

 • Възстановяване на извършени разходи от осигурените лица за закупуване на лекарства и помощни средства.

Краткосрочни (рискови) застраховки Живот и Злополука
Най-бързият и лесен начин да защитите себе си и членовете на Вашето семейство е краткосрочната застраховка Живот и злополука. Този тип застраховки са приложими и за служителите във фирми и институции от всички сектори на икономиката и обществения живот.

Покритията при този вид застраховки са загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.

Застрахователните покрития по този продукт нямат времеви и териториални ограничения. Процедурата по сключване на полиците е кратка и се извършва в офисите на Zastrahovam.com, без да са необходими медицински прегледи и изследвания. Изплащането на застрахователните обезщетения е на базата на съкратен брой документи. Цената на тази застраховка е атрактивна и не зависи от възрастта на застрахования или неговата професия.

Смесени застраховки ”Живот”
Влагането на средствата Ви в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти, гарантира Вашата финансова стабилност. Едновременно с това, сключвайки смесена застраховка „Живот”, Вие получавате законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Застрахователните компании предлагат разнообразни смесени застраховки „Живот” като:

 •       Спестовна застраховка „Живот” с допълнителни покрития по избор;
 •       Спестовна застраховка „Живот” с готов пакет допълнителни покрития;
 •       Семейна спестовна застраховка „Живот”;
 •       Спестовна застраховка „Живот” за стипендия.

 

Пенсионни застраховки
Ако искате и след пенсионирането си да се радвате на финансова стабилност и да се посветите активно на нещата, за които преди не Ви е оставало време – да пътувате по света или да се отдадете на хобито си, се нуждаете от спестовно-осигурителна програма с оптимална доходност.

Пенсионните застраховки предоставят възможност спестените Ви средства да нарастват в следствие на инвестирането им в нискорискови и високодоходни инвестиционни инструменти. Сключвайки пенсионна застраховка, Вие получавате и законово регламентирани данъчни преференции, както и възможност да използвате застраховката си, в случай че се нуждаете от кредит.

Ето и продуктите, които се предлагат на пазара:

 • Пенсионна застраховка с еднократна премия с наследяване на пенсия;
 • Пенсионна застраховка с еднократна премия без онаследяване;
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските и с наследяване на цяла пенсия;
 • Пенсионна застраховка с разсрочено плащане на вноските, без онаследяване.

Детски и женитбени застраховки
Родителите винаги искат най-доброто за децата си. Детските и женитбените застраховки позволяват без много усилия, в течение на продължителен срок от време да подсигурите финансова подкрепа за предстоящите важни моменти в живота на Вашето дете. Същевременно средствата Ви се инвестират в различни финансови инструменти, което води до тяхното увеличение.

Условията по застраховките са много гъвкави и Ви предоставят възможности за промяна на срока, застрахователната сума или тарифата, като едновременно с това гарантират застрахователна закрила за Вас и семейството Ви през целия срок на застраховката.

КОНТАКТИ

Zastrahovam.com – Лицензиран застрахователен брокер – http://www.zastrahovam.com/

Офис Телефон Телефон Телефон Град
Сандански +359899127510 +359887591491 Сандански
Офис Сточна гара +359 894 717 311 София
Централен офис +35928702751 +359899869944 +359897884435 София
Офис Дружба 1 +359897577822 +359897265422 София
Офис Дружба 2 +359896899322 София
Офис Самоков +359895459644 Самоков
Офис Панагюрище +359885237068 Панагюрище
Офис Дружба-2 +359897814141 София
Офис Младост 3 +359878707370 София
Офис Пловдив +359899700945 Пловдив
Офис Варна +35952482848 +359897884428 +359897884429 Варна
Офис Дупница +35970137137 +359889809071 Дупница
Офис Ихтиман +359988374626 +35995460796 Ихтиман

Текст и изображения: http://www.zastrahovam.com/

За автора