“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД – София

ЗА НАС

ScreenHunter_8295 Jan. 16 07.45“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул. “Ал. Стамболийски“ № 125-2, ет.5, офис 5.1., ЕИК 131311922 е застрахователен брокер, вписан с решение № 1133-ЗБ/23.11.2006 г. в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор на основание чл.30, ал.1, т.11 от ЗКФН. Справка за това обстоятелство можете да направите в Комисията за финансов надзор, 1000 София, ул. “Будапеща” 16, централа: 02 94 04 999, факс: 02 829 43 24, e-mail: bg_fsc@fsc.bg или на интернет сайта ѝ www.fsc.bg.
“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател или компания-собственик на застраховател не притежават повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от дяловете от капитала на “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД.
“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД дава съветите си за сключване на застрахователен договор въз основа на справедлив анализ на достатъчно голям брой застраховки, въз основа на които прави професионална препоръка относно застраховката, която ще бъде най-подходяща за нуждите на потребителя на застрахователната услуга.
“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД определя изискванията и потребностите на клиента и съветите си относно потребителя на застрахователни услуги за конкретна застраховка само въз основа на писмено предоставената от клиента информация за определяне на застрахователния му интерес.
В случай че имате оплаквания от предоставяната от “Застрахователен брокерТТ Инс” ЕООД услуга, моля подавайте вашите жалби до Тихомир Станев на адрес гр.София, бул. “Ал. Стамболийски“ № 125-2, ет.5, офис 5.1. или на електронна поща info@ttins.eu. “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД се ангажира да получите отговор на жалбата си в 10 (десет) дневен срок от получаването ѝ на посочен от вас адрес.

ПРОДУКТИ
Застраховка на Гаранции.
Какво представлява?
Най-общо тази застраховка е договор, сключен между три страни, който гарантира изпълнението на определени задължения.
Наричаме такъв договор “застраховка”, тъй като по своята същност той представлява механизъм за прехвърляне на риск.
Страни по договора:
1. Принципал – изпълнителят , чиято дейност по договора представлява риска
2. Бенефициент – клиентът, в чиято полза се сключва застраховката (примерно инвеститор или ръководителя (спонсора) на проекта)
3. Гарант – застрахователят, който поема риска
Прочети повече English
Имущество
Имуществено застраховане на физически и юридически лица – зстарховка на имуществото на гражданите и на бизнеса на фирмите. Предмета на застраховката са недвижимите имоти и движимите вещи, които се застраховат срещу рисковете – пожар, природни бедствия, аварии, земетресение, кражба, грабеж, вандализъм, загуба на доход от наем, разходи за разчистване след застрахователно събитие, счупване на стъкла и витрини, Г.О. за нанесени щети към трети лица.
Прочети повече English
Каско
Застраховка, чиято нужда е силно осъзната от клиента. Защита получава МПС, което принадлежи на физически или юридически лица. Покрити рискове – пожар, природни бедствия, ПТП, вандализъм, кражба, грабеж.
Преди да се сключи застраховка „Каско”, трябва да се анализират някои фактори, които са важни за българския пазар:
Прочети повече English
Гражданска отговорност на МПС
Г.О. на МПС – покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС материални и/или нематериални щети на трети лица. Ние като професионалисти препоръчваме да се подходи отговорно към тази застраховака поради отговрността, която носим като водачи на МПС към останалите участници в движението по пътищата. Избора на застраховател е важен поради ред причини:
Прочети повече English
Карго
Зстраховат се товари предмет на внос, износ, реекспорт или превоз на територията на РБългария (независимо от вида на транспортното средство) за загуба и/или повреда, и разходи, вследствие на застрахователно събитие. Застраховката „Карго” се сключва съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи – ICC “A” /пълно/, ICC “B” /частично/, ICC “C” /основно/.
Прочети повече English
Злополука
Застраховка „Злоплоука” се сключва за събития, свързани с живота и трудоспособността на Застрахования, като Застрахователя се задължава при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на Застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата Застрахователна сума и/или обезщетение.
Прочети повече English
Живот
За сключването на застраховка „Живот” се изисква да се отдели необходимото време, за да се направи анализ на нуждата на клиента, т.е. каква е неговата идея, да се избере най-добрата застрахователна компания и да се избере подходящия застрахователен продукт. Препоръката ни е да се обмислят всички фактори преди да се сключи тази застраховка, защото това е един дългосрочен договор за 10, 15, 20 години, който касае най–важния актив на човека – неговия живот.
Прочети повече English
Строително монтажни работи
Застраховката на строително-монтажните работи осигурява защита срещу всички рискове, които могат да възникнат и причинят щети на строително-монтажните работи, механизацията и материалите, свързани с изграждането на един обект. Предмет на застраховката са строителни проекти от всякакъв вид като жилищни, търговски и промишлени сгради, жп и шосейни пътища и съоръжения, летища, мостове, тунели, канали, пристанища и др.
Прочети повече English
Отговорности
Професионалните отговорности заемат особено важно място на пазара на общото застраховане. Тези застраховки защитават отговорността ни като физически или юридически лица за действията или бездействията ни. Този вид застраховаки покриват преките разходи за удовлетворяване или отхвьрляне на претенции на трети лица към застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди при или по повод осъществяване на застраховани дейности.

УСЛУГИ
Застрахователното посредничество на Застрахователен Брокер ТТ Инс между крайния клиент и застрахователните компании е абсолютно БЕЗПЛАТНО!
Накои основни услуги, които предлагаме:
Избор на подходящ застраховател и подходящ застрахователен продукт
Анализ на нуждите на клиента и съдействие за най-добра цена
Оптимизиране на застрахователните покрития
Участие в положителния финансов резултат при ниска квота на щетимост
Контролиране и своевременно осведомяване за вноските и падежите по текущите и изтичащите застрахователни договори
Администриране и правна помощ при застрахователни щети
Анализ и проучване на застрахователния пазар , изготвяне на индивидуални оферти и програми
Следене на новите тенденции на застрахователния пазар
Бърз отговор на on-line заявките
Правна помощ
Всички клиенти на „Застрахователен Брокер ТТ Инс” ЕООД получават правна помощ по застраховаките, които са сключили чрез Брокера. Услугата е напълно БЕЗПЛАТНА!
Правната помощ се изразява основно в следните три направления:
времето преди слключването на застраховакта
анализ на покритите рискове, тълкуване на застрахователни термини и казуси, тълкуване и анализ на Общите условия по договорите, разяснения по общи и специални изключения, ползване на базата от правна информация и връзки на Брокера;
времето на действие на застрахователния договор
промени и трансформации, допълнителни условия, учредяване на залози в полза на трети лица (банки, лизингови дружества и др.), издаване на анекси и добавъци към сключените застраховаки;
при настъпване на застрахователно събитие
класифициране на събитието, тълкуване за покрит риск по застраховката, спазване на сроковете по Общи Условия на застраховакта, Кодекса за застраховане, Търговския закон, ЗЗД, преразглеждане и преговаряне в процеса на оценка на щетата, изготвяне на допълнителни молби, обжалване на вече издадени решения.
Изхождайки от това, че всяка една застраховка е математика и право, Застрахователен Брокер ТТ Инс е инвестирал във време, ресурс и хора за правното обслужване на своите клиенти по всички сключени застрахователни договори.
Лизинг
ТТ Инс стартира партньорство с Интерлийз – най-голямата българска лизингова компания. Нейната цел е да стимулира конкурентоспособността на предприятията, не само на националния пазар, но и в чужбина, като финансира закупуването на висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване. Интерлийз осигурява на своите клиенти професионално обслужване, обезпечено с ефективни интернет и мобилни технологии, както и клонова мрежа, позволяваща регистрация на превозните средства във всички големи градове в страната.
Екипът ни премина цялостно обучение в централния офис на Интерлийз. Имаме пълната подкрепа за всичко – от оферти, огледи, калкулиране на избрано МПС, активи и оборудване, окомплектоване на лизинговите договори и пакета със застраховки до получаването на актива .
Новата услуга, съчетана с високите стандарти на сервиз и логистика от страна на ТТ инс, ни дават допълнително конкурентно предимство в обслужавнето на настоящите и бъдещи клиенти на Брокера.
За допълнителна инфоормация може се свържете с нас:
София, бул. Ал.Стамбплийски 125, ет.5, офис 5.1.
02/822 80 85; 0885 258 264
info@ttins.eu
Марияна Николова
Антония Демирева
Кредитиране
Застрахователен Брокер ТТ Инс си партнира и с един от водещите кредитни посредници на българския пазар – Кредитланд, чрез който напълно белзплатно ще получите професионална консултация и преференциални условия по кредита в определени банки, сред които:
Райфайзенбанк
УниКредит Булбанк
Банка Пиреос
Юробанк И Еф Джи – България (Пощенска банка)
Стопанска и инвестиционна банка
МКБ Юнионбанк
Банка ДСК
Първа инвестиционна банка
Societe Generale Експресбанк
Обединена българска банка
Алианц България
Централна Кооперативна банка

ОНЛАЙТ ЗАСТРАХОВАНЕ
Екипа на ЗБ ТТ Инс вече направи първата крачка към истинското online застраховане. На 18.12.2008 г. беше пусната първата online застраховка през сайта ни. Ние сме първият застрахователен брокер, който прави това в България!
Какво представлява online застраховката? Това е застрахователен продукт, който се създава на компютър в реално време, като се използва интернет. След като бъдат попълнени всички реквизити по полицата и след като се натисне бутона „потвърди”, полицaта е създадена, и е реална. Застрахователят я получава в електронен вид и риска по полицата се носи веднага. Няма значение къде и кога е направена полицата – дали в офис, дали в събота в 23 часа в къщи, дали в София, дали в страната или в чужбина. Това е истинското online застраховане, всичко останало са online заявки.
Kакво е online заявка? Клиента подава информация към застраховател или посредник, че има желание да сключи застраховка. Тази информация се обработва, след което служителя или посредникът се свързва с клиента, за да се уговорят как да се получи полицата, заедно с другите реквизити по нея – стикери, описи, предложения, квитанции и др., както и кога да се видят и как ще стане разплащането, след което служителят или посредникът трябва задължително да отчете полицата при застрахователя. Едва след това полицата влиза в сила и клиентът има покритие. При online застраховането всичко това се спестява!
На този етап online застраховките ще могат да се издават през сайта ни единствено от партньорите, които имат подписан договор за сътрудничество. Всеки един партньор разполага със собствен user и password, които получава от Администратора на сайта ни в нашия централен офис в София, на бул. Александър Стамболийски 125-2, ет.5, офис 5.1.
Втората крачка на екипа на ЗБ ТТ Инс ЕООД ще бъде насочена и към останалата част от желаещите да се застраховат online през сайта ни, които нямат договорни отношения със ЗБ ТТ Инс. За целта ще им е нужна дебитна или кредитна карта, за да могат да си платят съответната застраховка преди да я принтират. Дотогава ще може да се ползват online заявките на сйта ни.

КОНТАКТИ

“Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД – София – ttins.eu
Адрес: гр. София, Бул. А.Стамболийски 125-2, до Mall Sofia, ет.5, офис 5.1
Тел.: 02 986 53 35
Факс: 02 986 53 88
Е-mail: info@ ttins.eu; office@ ttins.eu

Текст и изображения: ttins.eu

За автора