“Завод за горещо поцинковане”

ЗА НАС

ZGPНие в Завода за горещо поцинковане целим чрез нашите услуги да допринесем за повишаването на конкурентоспособността на местните фирми в сферата на металообработването, чрез увеличаване на живота на тяхната продукция и намаляване на експлоатационните разходи за техните крайни клиенти.

Благодарение на натрупания опит в областта на горещото поцинковане и на обратната връзка с клиентите, ние създадохме Завода за горещо поцинковане с най-новото и модерно оборудване, с технология, осигуряваща бързо и качествено обслужване, както и възможност за поцинковане на детайли с големи габарити. Екипът ни е готов да работи всеотдайно и да приеме всякакви предизвикателства, а амбицията ни е да станем лидери в областта на горещото поцинковане.

Доверете ни се и няма да сгрешите!

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ

Изчислено е, че всяка година корозията струва близо 4% от световния БВП. Поради този факт доживотните разходи са много важен фактор при всяко строителството или производството. Горещото поцинковане е най-широко разпространеният и надежден съществуващ процес за защита от корозия. Поцинковането е ефективно за защита на стомана за много дълги периоди, като по този начин се спестяват енергия и ресурси с минимално въздействие върху околната среда. Цинковият срап и поцинкованата стомана могат лесно да се рециклират и материалът да се използва за нова продукция.

СТАНДАРТИ

Основната спецификация за цинково покритие се определя от един единствен стандарт – БДС EN ISO 1461 “Горещо поцинковане върху желязо и стоманени изделия – Спецификации и методи за изпитване”. Когато детайлите или конструкциите са от един вид стомана, полученото цинково покритие е с еднаква дебелина. Дебелината на покритието зависи както от състава, така и от дебелината на стоманата.

ОКОЛНА СРЕДА

Нашата основна цел е да създадем такова управление на процесите и организация на работа във фирмата, чрез която да се гарантира опазването на околната среда. С тази политика ръководството на фирмата декларира своите амбиции и отговорност в изграждането, поддържанетои постоянното подобрение на Системата за управление на околната среда (СУОС). Опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването и, е една от най-важните задачи в управлението на дейността на фирмата. Въздействието на технологичният процес върху околната среда изразено посредством консумацията на природни ресурси, използването на химични продукти и възможностите за вредни емисии и замърсяване на околната среда е сведено до възможният минимум, чрез внедряването на технология за горещо поцинковане, която отговаря на изискванията за НДНТ(„използване на най-добри налични техники”) и обезпечава пълно съответствие с екологичните изисквания по отношение параметрите на околната среда.
В този смисъл ръководството на ЗГП ООД декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по УОС:
· Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда – съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността;
· Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването – основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и извършване на целенасочен мониторинг и измервания за оценяване на резултатността спрямо околната среда, определяне на мерки и осигуряване на ресурси;
· Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база, както и други изисквания по отношение на околната среда;
· Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане на СУОС;
· Огласяване и съпричастност на хората – ръководството огласява политиката по УОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите;
Ръководството счита,че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в които хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС;
· Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и общественоста, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване ;
· Процесен, системен и фактологичен подход – създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти.
За успешното осъществяване на политиката по ОС , Ръководството на фирмата гарантира, че:
· организацията разполага и осигурява необходимите ресурси за изграждане, поддържане и развитие на ефективна и ефикасна СУОС;
· се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната среда, да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001 ;
· декларира личното си участие и ангажимент за изпълнение на обявената политика и интегриране на възприетите принципи, в процеса на вземане на решения за подобряване на представянето на фирмата по отношение опазването на околната среда.

ГАЛЕРИЯ

ZGP130336672813033661751303365683130336551613033654351303365071130336494213033649181303364186
КОНТАКТИ

“Завод за горещо поцинковане” – zgp.bg

Адрес: гр. Пловдив, Асеновградско шосе (срещу КЦМ)
Тел.: 032 207 930
Факс: 0887 337 132
E-mail: info@ zgp.bg

ЗГП България АД – Каспичан
Адрес: гр.Каспичан, ул. “Александър Стамболийски”№34
Тел.: 05327 63 00;
Факс: 05327 63 01
Е-mail: info_kaspichan@ zgp.bg

Текст и изображения: zgp.bg

За автора