Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)

ЗА НАС

MOSVИзпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е администрация към Министъра на околната среда и водите за осъществяване на ръководни, координиращи и информационни функции по отношение на контрола и опазването на околната среда в България. Тя проектира и управлява Националната система за мониторинг на околната среда и информацията за състоянието на компонентите и факторите на околната среда за територията на цялата страна.

Агенцията е Национален координационен център към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Европейската агенция по околна среда е органът на Европейския съюз, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област, така и на обществеността.

Изпълнителната агенция е член и на Мрежата на директорите на агенции по опазване на околната среда (EPA Network). Мрежата е неформална организация на директорите на агенциите по опазване на околната среда и подобни институции от цяла Европа. Тя е среда за обмен на мнения, възгледи и опит по въпроси от общ интерес за организациите, участващи ежедневното практическо прилагане на политиките в областта на околната среда.

Изпълнителната агенция по околна среда се ръководи и представлява от изпълнителен директор. В осъществяване на своите правомощия той се подпомага от структурните звена на общата и специализираната администрация. Административното ръководство на общата и специализираната администрация се осъществява от главния секретар на агенцията.

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС) се създава и функционира в съответствие с чл. 1, т. 7 от Закона за опазване на околната среда. Системата осигурява своевременна и достоверна информация за състоянието на елементите на околната среда и факторите, въздействащи върху нея, въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия. Системата се ръководи от Министъра на околната среда и водите чрез Изпълнителната агенция по околна среда. ИАОС администрира Националната система за мониторинг на територията на цялата страна като осигурява материално – техническите, методически и програмно-информационните ресурси, необходими за нейното функциониране и развитие. Всички измервания и наблюдения се извършват от структурите на ИАОС по единни, унифицирани методи за пробонабиране и анализи при спазване на процедурите за осигуряване на качеството на измерванията и данните. Всички лаборатории на ИАОС са акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025 – „Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране” от ИА „БСА”.

ИАОС поддържа информационни бази данни на национално и регионално. Базите данни и на национално и регионално ниво са структурирани по компоненти на околната среда с използване на общи номенклатури.

Оценките на състоянието на компонентите на околната среда и докладванията на данни на национално ниво се извършват от ИАОС; оценките на регионално ниво – от РИОСВ, оценките и докладванията на състоянието на водните русурси на басейново ниво – от 4 Басейнови дирекции за управление на водите.

Системата се организира в съответствие с Глава осма от ЗООС и включва Националните мрежи за мониторинг на: атмосферен въздух, води, земи и почви, гори и защитени територии, биологично разнообразие, радиологичен мониторинг и мониторинг на шума. В обхвата на НСМОС се включват и контролно-информационните системи за: емисии на вредни вещества с атмосферния въздух, емисиите на отпадъчни води във водни обекти, информационна система за отпадъците, информационна система за опазване на земните недра.

Справки за обслужването на мониторинговата мрежа

Справките се изготвят по компоненти/фактори на околната среда, Регионални лаборатории/Регионални инспекции по околна среда и води или Басейнови дирекции за управление на водите. Справките се извършват въз основава на получена и/или въведена в Националната екологична база данни на ИАОС информация от Националната система за мониторинг на околната среда.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Информационният център в Изпълнителната Агенция по околна среда е открит в края на месец януари 2004 г.

Концепцията за създаване на Центъра е разработена в рамките на проект “Екологична информация, образование и обществено съзнание”, фининсиран от Японския специален фонд и изпълняван от Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България.

Проектът се реализира по инициатива на Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ като част от процеса на изграждане на национална мрежа от информационни центрове в страната.

Центърът е изграден със средства от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда /ПУДООС/.

Оборудван е с пълна гама от съвременни технически средства за провеждане на семинари, обучения, кръгли маси и бизнес срещи. Разполага с компютърна зала за свободен достъп на гражданите до актуална и систематизирана информация за:

Законодателството на Европейския съюз;
Екологична информация от международни институции;
Национални и международни програми, по които неправителствените организации могат да кандидатстват за изпълнение на екологични проекти;
Международни програми за специализиции и обучения / квалификации по околна среда;
Международни програми за финансиране на научни разработки;
Презентации за дейността на Европейските тематични центрове: “Въздух и промяна на климата”, “Води”, “Земна околна среда”, “Природа”, “Отпадъци и материални потоци” и други;
Справки за защитените територии;

Доклади разработени по различни проекти, имащи отношение към опазването на околната среда.

Тук гражданите могат да проследяват:
Данни от Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха в реално време, която включва 44 автоматични станции на територията на страната. Информацията се събира ежечасно от всички станции и се съхранява в единна база данни в Изпълнителната агенция по околна среда.
Данни от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиоционния гама- фон на страната, която включва 26 локални мониторингови станции за гама- фон. По- голяма гъстота на станциите има около АЕЦ “Козладуй”.

ГАЛЕРИЯ

fig2-1fig2-2fig2-3library1
КОНТАКТИ

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) – eea.government.bg

Адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” №136 п.к. 251
Факс: 02 955 90 15
Е-mail: iaos@ eea.government.bg

Текст и изображения: eea.government.bg

За автора