Комсистем – Компютърни системи Пловдив

ЗА НАС

logo
Ние създаваме софтуер

COMSYS base control е интегрирана информационна система за управление на производството и осигуряване на проследимост по НАССР , РАЗРАБОТЕНА СПЕЦИАЛНО ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ.
Съхранение на запис за “ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ” на продукта – пълен набор стандартизирани документи. ПЛАНИРАНЕ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.Партидна проследимост.

COMSYS logistics е система за дистрибуция и търговия.
Управление на мрежа от дистрибуторски центрове и търговски обекти с възможност за автоматична репликация на търговската информацията между териториално отдалечени обекти/офиси.

ЦЕЛИ
Да предложим на нашите клиенти интелигентни решения за ефективна и ценово оптимална IT среда за бизнеса им.

ВИЗИЯ
Верните решения ще вземем заедно, като почтени партньори,точно съгласувано във времето, с прецизност, професионализъм и усещане за сигурност и надеждност. За нас всеки клиент е уникален – неговата Системата за управление на бизнеса „интерпретира“ на „машинен код“ организационната и бизнес логика на предприятието.

КОИ СМЕ НИЕ
КОМСИСТЕМ е член на Националния бизнес клуб по иновации.
Защитили сме успешен проект от Националния иновационен фонд
Работили сме като подизпълнители по Оперативна програма Конкурентоспособност

ЕКИП
Икономисти – информатици, които проектират системи със знание за икономическата логика на бизнеспроцесите и възможностите на инструментите за разработка на подходящи за бизнеса софтуерни решения;
Математици – информатици, които реализират оптимални алгоритми за реализация на бизнес процесите и комуникационни модели на данните.
Инженери -информатици
Маркетинг специалисти

СОЦИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ
Участие заедно с млади учени в създаването на компютърно базирани технологии и апарати, в реализацията на високотехнологични и специализирани научни проекти BGMEDICINE.COM, интернет базирана специализирана база данни с търсачка, улесняваща нуждаещите се от медицинска помощ или консултация.

КАК РАБОТИМ
Стъпка 1
Планиране -– необходим е добър анализ на съществуващите бизнес процеси;какво налично от хардеура и придобит по-рано софтуер може да се използва, кои данни ще мигрират към новата информационна система, какъв е достатъчния обхват на системата

Стъпка 2
Оптимизация и развой– с тези системи могат и трябва да се оптимизират процесите /напр. -еднократно въвеждане и многократно използване на една и съща информация, отчитане на отговорност за участващите в бизнеспроцесите и др.

Стъпка 3
Тестване на контролен пример;

Стъпка 4
Внедряване в цялото предприятие на системата; Наблюдение и поддръжка.

КАК РАБОТИМ

Какво е COMSYS base control – интегрирана информационна система за управление на доставките, производството и реализацията в предприятиия от хранително-вкусовата промишленост, кореспондираща с изискванията на HACCP и ISO. Съхранение на запис за жизнения цикъл на всяка стока или изделие.
Браншови решения:
COMSYS meat – софтуерен продукт за месопреработвателната промишленост
COMSYS conserv – софтуерен продукт за консервната и преработвателна промишленост
COMSYS milk – софтуерен продукт за млекопреработвателната промишленост
COMSYS choco – софтуерен продукт за производители на шоколадови и сладкарски изделия
Какво прави COMSYS base control ?
МОДУЛ “НОМЕНКЛАТУРИ” – Настройка параметри и основни номенклатури
Контрагенти – доставчици и клиенти
Номенклатури на артикули на материали и готови изделия
Определяне на видовете складове
Настройка на мерни единици и правила за превръщане от опаковки към друга метрика

МОДУЛ“ДОСТАВКИ“ – Управление на материалните запаси
Формиране на код доставка за осигуряване проследимост – къде е вложена тази доставка
Генериране на чек- листи и дневник за входящ контрол
Следене на доставките, плащанията към доставчици

МОДУЛ “ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО” – Подготовка и управление на производството
Въвеждане на рецепти за изделията
Нормиране на разхода на основни и спомагателни материали
Създаване на работни карти с проследимост на действително влезли суровини и материали по партиди
Преобразуване на готовия продект от един вид в друг с осигурена проследимост на новополучения продукт
Заверяване на складовете с действително вложените в производството материали по партиди
Отчитане на изпълнението на работните карти
Управление на амбалажното стопанство

МОДУЛ“СКЛАДОВЕ
Отчитане и статистически анализ на складовото движение на материали, полуфабрикати и готова продукция
Ревизии в складовете
Счетоводно изписване на материалите

МОДУЛ „ПРОДАЖБИ“ – Реализация на готовата продукция
Стокови разписки
Фактуриране върху една или няколко стокови разписки за зададен период.
Проследимост на готовия продукт- къде е реализиран
Анализ на продажбите
Разчети с клиенти

МОДУЛ“АДМИНИСТРИРАНЕ“
Администриране – администриране на потребителските задачи
Регистриране на потребители (оператори)
Определяне на правата на достъп
Настройка на параметрите на системата.

СПРАВКИ ЗА МЕНИДЖМЪНТА , отчитащи ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ
Доставки от доставчик . Доставки за период. Салдо на доставчик.
Ценообразуване на готовия продукт. Варианти на цени.
Планиране на производството. Необходими количества материали.
Продажби и преобразуване на готовите продукти. Анализ на продажбите.
Отчет на себестойността на продукцията. Вложени материали. Сравнение на планови и фактически разходи.
Проследимост на продукцията – какво е влязло във всеки продукт и къде е реализиран
Произведена готова продукция. Реален и усреднен рандеман.

Какво е COMSYS logistics – интегрирана информационна система за управление на складове, следене и контрол на взаимоотношенията с контрагенти, кореспондираща с изискванията на HACCP и ISO.

Какво прави COMSYS logistics ?
Управление на взаимоотношенията с контрагенти: Доставки – ръчно или автоматично (заверява доставките при осъществена репликация между базите данни на доставчика и локацията, където е инсталирана програмата) Продажби – дефиниране и прилагане на методи за формиране на цени и предоставяне на отстъпки; поддържане на специални ценови листи.
Фактуриране и следене на салда на контрагенти.
Анализи на продажбите и брака;
Управление на складовото стопанство – движение на стоки и наличности;
Осигуряване на проследимост на изделията по партидни номера – от къде е получен и на кого е продаден даден продукт;
Информационно осигуряване на висшето ниво на управление – бърз достъп и анализ на детайлизирана (оперативна) и обобщена информация; постигнати икономически показатели.
Справки за мениджмънта:
Изписани стоки за период;
Изписани платени стоки за период;
Изписани неплатени стоки за период;
Обобщена за разходните документи – справка за издадени СР за период
Подробна по клиенти за разходните документи
Неплатени документи
Плащания по документи
Класация по стоки и стойност
Класация по стоки и количество
Класация по магазини по стойност
Класация по дистрибуторски центрове/търговски вериги по стойност нето
Брак с причините за брак.
Наличност – показва моментната и към дата наличност в склада.
Ревизии
Фактури за експорт – за нуждите на счетоводството
Създаване на записи за системата за управление на качеството, внедрена в организацията.
Администриране – администриране на потребителските задачи; регистриране на потребители (оператори) и определяне на техните права на достъп; настройка на параметрите на системата.

ГАЛЕРИЯ

chokoconservmeatmilk
КОНТАКТИ
Комсистем – www.comsystem.info/?action=home

Адрес: гр.Пловдив, бул.“Хр.Ботев“ 124, офис 3
Тел.: 032 585 520
Факс: 032 571 222
E-mail: sales@ comsystem.info; marketing@ comsystem.info

Текст и изображения: www.comsystem.info/?action=home

За автора