Община “Гоце Делчев”

ЗА НАС

GoceDelchevОбщина Гоце Делчев е разположена в Югозападна България, по поречието на река Места. Районът е предимно планински и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Включва град Гоце Делчев и 10 села: Мосомище, Делчево, Буково, Борово, Корница, Лъжница, Брезница, Господинци, Баничан и Добротино. Общата територия е 315.8 кв.км. Общинският център отстои на 105 км от областния център Благоевград и на 203 км от столицата София. Най-близкото морско пристанище е град Кавала (Гърция) и отстои на 95 км. Връзката между община Гоце Делчев и съседните гръцки общини се осъществява чрез ГКПП Илинден – Ексохи.

Град Гоце Делчев е разположен в Гоцеделчевската котловина, в югоизточното подножие на Среден Пирин, по двата бряга на Неврокопска река (Градска река), приток на река Места, която тече на 3 км източно от града.

Поради благоприятния климат Гоцеделчевската котловина и нископланинските хълмисти места са били населени още в дълбока древност. Многобройни са останките от материалната култура на праисторическия човек през новокаменната и каменно-медната епоха, на траките – през I хил. пр.н.е., от периода на римското владичество и късната античност, на славяните… Районът е присъединен към българската държава през 837 г. По време на османското владичество, особено през ХVI и ХVII в., в резултат от асимилаторската политика на завоевателя част от населението е принудено да приеме ислямската религия, но запазва традиционния си народностен бит.

Икономическият подем през Възраждането се проявява чрез развитието на животновъдството, земеделието, пчеларството, бубарството и разцвета на занаятите и търговията. Град Неврокоп (днешният Гоце Делчев) се прославя като голям и единствен производител на прочутите неврокопски чанове (звънци). Сръчни дюлгери строят жилищни и обществени сгради със забележителни архитектурни достойнства, градът и селата се обновяват, благоустрояват и разширяват. Износът на стоки се насочва на юг – към Сяр, Драма, Кавала и Солун, и на запад – към Сърбия и Австро-Унгария. От голямо значение за стопанския живот на района е и провежданият всяка година голям Неврокопски панаир.

През Възраждането българското население води продължителни и драматични борби за новобългарска просвета и българска църква, взема активно участие в борбите за национално освобождение.

 

ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ
 • Зеленият западен кът на България
 • EXTRA LARGE
 • Младите български граждани на ти с Европа
 • Нови възможности за трудова заетост
 • Отвъд езиковата бариера
 • Интегриране на 14 безработни младежи
 • Трансграничен медиен обмен
 • Селски туризъм в Югозападна България
 • Изграждане на ПСОВ с. Баничан
 • Развитие на туризма в общините Гоце Делчев и Просочани
 • Развитие на транграничния регион Гоце Делчев – Кратово
 • Транс-гранични инициативи за устойчиво бизнес развитие
 • Залесяване на изоставени ерозирани земеделски земи
 • Подобряване на уличната мрежа в Гоце Делчев
 • Изграждане на пристройка на ЦДГ с. Брезница
 • Подобряване на ВиК мрежата в райони с потенциал за развитие на туризма
 • Подобряване на капацитета за ПЧП на Община Гоце Делчев
 • Грижа за хора с увреждания и самотно живеещи лица в община Гоце Делчев
 • Създаване на трансгранична мрежа за подпомагане на обучението на деца с физически
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Сметки на ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
за превеждане на дължимите суми по безкасов път:
ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД
ФИНАНСОВ ЦЕНТЪР ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
BIC: DEMIBGSF
IBAN: BG23DEMI92408400095190

Вид плащане:

442100 – данък сгради и лихви
442300 – данък МПС и лихви
441400 – патентен данък и лихви
442800 – туристически данък
442500 – данък придобиване
442400 – такса битови отпадъци и лихва
446500 – глоби, санкции, неустойки и др.
448007 – такси за административни услуги
Забележка: Невнесените в срок задължения за данъци и такси се събират със законната лихва, която следва да бъде преведена към съответния вид на плащане, за който се отнася.

Справки за дължими местни данъци и такси

Тук може да направите справка за дължимите от Вас местни данъци и такси

Заявления и декларации

 Декларация за ИТН номер

 Декларация за освобождаване от сметосъбиране за физически лица

 Декларация за освобождаване от сметосъбиране за юридически лица

 Декларация за отписване на МПС

 Декларация за съд

 Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

 Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

 Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ – без леки автомобили

 Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за леки автомобили

 Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

 Заявление за данъчна оценка

 Заявление за задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК

 Заявление за издаване на документи

 Заявление за отписване на недвижим имот

 Искане за прихващане и възстановяване

ГАЛЕРИЯ

001021024025 (1)025028031033036037018017015002003004005006007008009010
КОНТАКТИ

Община “Гоце Делчев” – gotsedelchev.bg

Адрес: гр. Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2
Моб. тел.: 0888 006 080
Е-mail: oba_at_gocenet.net


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: gotsedelchev.bg

За автора