Община Долни Дъбник

ЗА НАС

dabnikОбщина Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортногеографско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморската част на България със столицата гр. София и Южна България.

Като административно-териториална единица общината съществува от 1979 година и има площ от 310 кв. км. В себе си тя включва общинския център гр. Долни Дъбник и шест кметства-Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач.

Състоянието на икономиката се определя от редица показатели, един от които е броят на стопанските единици и разпределението им по отрасли.
Данните показват, че броят на стопанските единици се променя ежегодно, като от 1999 г. до края на периода 2003 г. резултатът като цяло е намаление с 6%.
Промишлените предприятия представляват едва 7% от всички стопански единици, докато относителният дял на стопанските единици в търговията и услугите варира около 50 %.

Фирмите занимаващи се с хотелиерство и ресторантьор-ство представляват 16%, а делът на стопанските единици в селското стопанство се променя от 12% в началото на периода до 15% през 2003 г.
На територията на общината няма действащи фирми със седалище и адрес на управление Долни Дъбник или кметствата, които да бъдат класифицирани в групата средни, междинни или големи предприятия. Стопанските единици са предимно микропредприятия с брой на заетите до 10 човека. Относителният дял на малките предприятия с брой на заетите от 11 до 50 човека е едва 9%.

През периода 1999 г.–2003 г. се забелязва тенденция на увеличение стойността на дълготрайните материални активи във всички сектори на икономиката. Имайки предвид това и обстоятелството, че като цяло броят на стопанските единици намалява, изводът който следва да се направи е, че съществуващите предприятия подобряват и разширяват материално-техническата си база, усъвършенстват техниката и технологиите си.

Промишлеността е слабо развит отрасъл на общинската икономика, което се дължи и на факта, че общината е бедна на полезни изкопаеми с изключение на няколко находища на нефт, природен газ и нерудни изкопаеми.
Индустриалните предприятия са микростопански единици, т.е. с брой на заетите до 10 човека. Нетните приходи от продажби на предприятията на един жител в лева са много по–ниски от средните за страната.

Животновъдството се развива предимно като дребно и частно фамилно животновъдство. Характеризира се на този етап с ниската степен на механизация, незадоволително нарастване на средната продуктивност поради непълноценно хранене на животните с пълноценни дажбени норми. Принизена е развъдно-подобрителната работа.
В гр. Долни Дъбник има люпилня за люпене на еднодневни пилета-бройлери и общоползвателни породи.

Туризмът като отрасъл на икономиката е слабо развит на територията на общината. По смисъла на Закона за туризма туристическа дейност са хотелиерството и ресторантьорството, туроператорската дейност и други туристически дейности.
Обектите, в които се осъществява туристическа дейност са заведенията за хранене и развлечения, хотели, мотели и т.н. Стопанските единици на територията на общината, отнасящи се в категорията обекти за туризъм са кафе – аперитиви и ресторанти.

ДРУЖЕСТВА

Общински дружества

Община Долни Дъбник извършва стопанска дейност чрез участието си в капитала на търговски дружества, в две от които тя е 100% собственик на капитала – „РЕКС” ЕООД  гр.Долни Дъбник и „Медицински център І– Долни Дъбник”- ЕООД, а в останалите има под 50% собственост.

„РЕКС” ЕООД гр. Долни Дъбник

Основната дейност на „РЕКС” ЕООД гр.Долни Дъбник  е транспортната дейност, изразяваща се в пътнически превози, товарни превози, услуги със специализирана техника и др. услуги. Фирмата извършва и дейности по озеленяване и чистота, както и строителство и ремонтна дейност. Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината също се осъществява от „РЕКС” ЕООД.

Основният капитал на дружеството е 70 хил. лв. Във фирмата работят 35 човека по трудови правоотношения.
Някои от показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството за последните 3 години са представени в следната таблица:

хил.лв.

Показател

2011

2012

2013

Стойност на активите

159

106

80

Собствен капитал

145

6

20

Печалба/+/     Загуба  /-/

-14

-140

14

Брой заети лица

35

35

34

ЕООД „Медицински център I – Долни Дъбникгр. Долни Дъбник

ЕООД „Медицински център І – Долни Дъбник” е с предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична помощ. Основният капитал на дружеството е  11 хил. лв.

Финансовите показатели на фирматаза последните 3 години са следните:

хил.лв.

Показател

2011

2012

2013

Стойност на активите

5

4

4

Собствен капитал

-2

-1

-1

Печалба/+/     Загуба  /-/

-13

-14

-

Брой заети лица

10

9

9

„Мизия 2000” АД гр. Плевен

Община Долни Дъбник участва в капитала на „Мизия 2000” АД с 46,28 % дялово участие. Търговското дружество е с предмет на дейност проектиране, строителство, оборудване и управление на тържище за пресни и замразени плодове, зеленчуци и цветя, отдаване под наем на оборудване, на търговски площи и на съоръжения за сортировка, дообработка, пакетиране, замразяване и съхранение на всякаква селскостопанска продукция, транспортни услуги с цел осъществяване на нормална търговска дейност в страната и за износ от производители, търговци и посредници на „Мизия 2000” АД. Акционери в дружеството са още Община Плевен и Министерство на земеделието и горите. Размерът на основния капитал е 1 314 хил.лв. Основните показатели за финансовото състояние на фирмата за последните 3 години са представени в следната таблица:

хил.лв.

Показател

2011

2012

2013

Стойност на активите

1163

1160

1157

Собствен капитал

1197

1190

1184

Печалба/+/     Загуба  /-/

24

-7

-6

Брой заети лица

3

1

1

„Газинженеринг” ООД гр. Долни Дъбник

Общината е съдружник с 17 % дялово участие в „Газинженеринг” ООД, гр. Долни Дъбник. Фирмата е с предмет на дейност разпределение на природен газ и разширяване на газоразпределителната мрежа. Останалите 83 % от капитала са собственост на „ТАСИ” ООД, гр. Долни Дъбник. Основният капитал, с който дружеството е регистрирано е 5 хил.лв., а в момента той е  820 хил.лв.

Обобщените данни за финансовото състояние на дружеството за последните 3 години са следните:

хил.лв.

 

ГАЛЕРИЯ

OLYMPUS DIGITAL CAMERADSCN2625DSCN2626P1080131P1080892OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA
КОНТАКТИ

Община Долни Дъбник – www.dolni-dabnik.com

Адрес: с. Долни Дъбник, ул. Христо Янчев 59
Тел.: 065 14 24 45
E-mail: mun_dabnik@mail.bg

Текст и изображения: www.dolni-dabnik.com

За автора