Община Сунгурларе

ЗА НАС

sunСунгурларе е разположен в много плодородната едноименна Сунгурларска долина, която се простира от с. Мокрен до с. Лозарево, на 80 км западно-северозападно от Бургас, на 25 км западно от Карнобат и на 11 км източно от с. Аврамов, на 189 м надм. в. Тук се събират пътища от Карнобат, Върбица, Котел и Аврамов (Мокрен). Община Сунгурларе е разположена на площ 824,4 кв. км. На север граничи с област Шумен, на изток – с община Руен, на юг – с община Карнобат, а на запад – с област Сливен и област Ямбол.
Почвите са предимно канелени горски, което благоприятства отглеждането на лозя, зеленчуци, тютюн и почти всички видове зърнени култури.
Общината разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници . През нея протичат река Мочурица и река Луда Камчия, на която е построен язовир Камчия. Той снабдява с питейна вода по – голямата част от Бургаска и Варненска област. На територията на общината има 46 микроязовира.
Горските масиви заемат площ 393 000 дка , около 240 000 от тях са собственост на община Сунгурларе . Те се стопанисват от държавните лесничейства в с . Садово и гр . Карнобат . Иглолистните гори – 99 300 дка , са представени от бор и ела , а при широколистните – 84 000 дка , преобладаващи видове са дъб , бук и клен . Горските пасища са близо 20 000 дка . Държавното лесничейство в с . Садово поддържа 92 дка горски разсадник , в който се отглеждат около 2000 фиданки . Ежегодно се залесяват близо 2000 дка нови гори .
Пробитият камък – естествени гъбообразни скални образувания от варовик с площ 0.5 ha в района на с. Бероново. Скалните образувания в Чифликовата нива в землището на с. Пчелин.
Климат
Районът представлява богато съчетание на планински, полупланински и равнинен релеф. Климатът е умереноконтинентален. Характеризира се с мека зима, ранна пролет, умерено лято и топла есен. Валежите са недостатъчни. Не падат големи снегове, а и рядко навалява равен сняг. Поради силните северозападни и североизточни ветрове се образуват преспи.
Екология
Анализите показват , че като цяло община Сунгурларе се характеризира с добри екологични условия , което е едно от специфичните и? предимства сред общините от областта . Използвайки това предимство , трябва да се обърне специално внимание на проектите , финансирани по линията на Националния фонд за опазване на околната среда към МОСВ , и тяхната реализация за дейности по опазване на околната среда и осъществяване на екологични мероприятия . В общината няма населени места с обособени големи индустриални зони , които да са източници за замърсяване на въздуха и околната среда .На територията и? не са установени замърсени почви. Водосборният басейн на язовир Камчия преминава в близост до селата Бероново , Везенково , Велислав и Манолич.
Икономика
Земеделие – Обработваемата земя възлиза на 277 600 дка, от които 240 600 дка ниви, 30 000 дка трайни насаждения и 7000 дка ливади. Климатичните условия благоприятстват отглеждането на всички видове селскостопански култури, най – вече лозя и зърнени култури.
Обработват се 23 000 дка лозя – винени сортове, предимно “Червен мискет”, с годишно производство около 25 000 т грозде. От 70 000 дка зърнени култури се произвеждат 15 000 т пшеница и 6000 т ечемик . Тютюнопроизводството е източник на доходи за някои селища от района . Отглеждат се около 2200 дка годишно ориенталски тютюн с общ добив около 300 тона . Овощните насаждения са: ябълки 900 дка, праскови 1500 дка, череши 900 дка, ягоди 100 дка и малини 100 дка. Към момента почти всички трайни насаждения се обработват от частни стопани.
Растениевъдната структура в община Сунгурларе е по – интензивна в сравнение със съседните общини. Средните добиви от лозята и другите отглеждани култури са добри и устойчиви. На територията на общината съществуват 30 земеделски кооперации, 10 земеделски сдружения и арендатори и многобройни частни земеделски производители .
Животновъдство – условията благоприятстват развитието на говедовъдство и овцевъдство . Отглеждат се 2000 крави , 15 000 овце , 7000 кози , 2500 свине , 34 500 птици и др . животни . На територията на общината съществуват 30 земеделски кооперации, 10 земеделски сдружения и арендатори и многобройни частни земеделски производители .
Транспорт
Транспортна система – През територията на община Сунгурларе преминават :
– първокласен път I-7 – Върбишки проход
– II-73 – Ришки проход (Шумен – Карнобат)
– III-7013 (Лозарево – Чубра)
Те осъществяват връзка между Южна и Североизточна България – Шумен, Варна, Разград, Добрич и обратно, по направление Югоизточна България – Карнобат, Бургас, Южно Черноморие, летище Бургас и пристанище Бургас. През общината преминава жп линия София – Дъбово – Варна. За товаро-разтоварни дейности се използва гара Лозарево. Освен нея по протежението на линията на територията на общината се намират и жп гарите Вълчин, Подвис, Ведрово и Завет. Автобусният транспорт се извършва от физически и юридически лица, лицензирани от Министерството на транспорта. Общината има автобусна връзка със Сливен, Котел, Ямбол, Карнобат, Бургас, Шумен, Омуртаг .
Водоснабдяване – От 31 населени места в общината 28 са водоснабдени , което представлява 90 % от общия брой . От деривация “ Камчия ” се подава питейна вода за гр . Сунгурларе и селата Славянци , Чубра , Лозарево , Черница , Подвис и Прилеп . Канализация – Пречиствателна станция за питейна вода “ Камчия ” – за водоснабдяване на Варна , Бургас и Черноморието , НХК – Бургас , Айтос , Карнобат , Сунгурларе и др . Изградени от кметствата канализационни мрежи – в Сунгурларе , Прилеп и Подвис ( неприети от ВиК ) .
Население
През 1985 г. Сунгурларе е наброявало 3680 жители, а през 1992 г. – 3752 жители. Днес населението на административния център град e 3 760 (15.03.2009) жители. В общината живеят общо 14 243 души.
Жителите на града са предимно християни, мирно съжителстващи с населението от ромски произход, определящи се като евангелисти
Образование
Детски и учебни заведения -СОУ “Христо Ботев” . Целодневните детски заведения в община Сунгурларе са 9 с общ брой деца 269 . Педагогическият персонал е 30 души , помощният – 32 души . Полудневните детски градини са 6 , общият брой на децата в тях е 118 . Ангажираният педагогически персонал се състои от 7 души . На територията на общината съществуват 5 начални училища , 7 основни ,1 СОУ и Общински детски комплекс в гр . Сунгурларе . Групите за извънкласна работа в него се посещават от 432 деца .
Библиотеки и читалища – Читалище “Просвета” – През 1996 г., с влизането в сила на Закона за народните читалища, в общината бяха регистрирани 17 читалищни организации , всяка от които разполага със собствена библиотека . Общият библиотечен фонд възлиза на 130450 библиотечни единици. Към читалищата работят 32 художествени колектива с над 300 участници в тях . Естествен културен център на общината е читалище “Просвета” в гр. Сунгурларе. Освен че е организатор на всички културни мероприятия в града, то обслужва и поддържа общинския радиовъзел и притежава лиценз за кабелен оператор.
Забележителности
забележителност-местността Ич`Мята за която има легенда че именно там християнска девойка е намерила смъртта си за да не приеме мюсюлманска вяра,и да не бъде сексуално поругана.
Музеи
Музея по “Лозарство и винарство” се помещава в реставрираната през 1984 г . от Националния Институт за Паметници на Културата / НИПК / двукатна къща в котленско-жеравенски стил. Къщата е строена през 1882 г. и е принадлежала на богатите винари Иван и Милко Христови, прочули Сунгурларе и страната ни още в края на XIX век , като печелят златен медал на изложението в Анверс- Белгия с хубавото си вино. В двора на къщата, под навес с площ 200 кв.м. са подредени експонати свързани с традиционния поминък на населението в региона датиращи от XIX век.
На 14 февруари 2006 г. в избеното помещение на Музея беше открита иконна сбирка – икони от средата на XVIII в. от църквата “Св.Архангел Михаил” с.Костен, в която през 1792-94 г. е служил Софроний Врачански.
Музеи – Музей ” Лозарство и винарство ” – На 14.02.1988 г . е открита първата в страната музейна сбирка по лозарство и винарство . Тя се помещава в реставрирана двукатна къща в котленско -жеравненски стил , принадлежала някога на богатите винари Иван и Милко Христови , прочули Сунгурларе още през 1989 г . на изложението в Анверс – Белгия , с хубавото сунгурларско вино , спечелило там първия си златен медал . В чест на 25 – годишнината от обявяването на Сунгурларе за град към музейната сбирка е открит отдел “ Археология ” , показващ ценни експонати от VI – V в. пр.н.е. , открити при археологическите разкопки на тракийската могила край с. Прилеп . В същото село е обособена и етнографска музейна сбирка , отразяваща бита и поминъка на населението в този район .
Исторически забележителности – 59 антични могили ;Крепостта Голое ( I в. пр.н.е. ) край с . Лозарево ; Църквата “ Св. архангел Михаил ” в с . Костен , в която е служил Софроний Врачански
Редовни събития
Датата 14 февруари се чества като ден на града. Свързва се с празника Трифон Зарезан . и силно развитата винарска традиция в региона. В първата събота на юни всяка година се провежда традиционното за общината мегданско увеселение под наслов “ Долината на лозите пее и танцува ” . .

ЧИТАЛИЩЕ

Читалище “Просвета 1882” град Сунгурларе е основано през 1882 година. През своята вече 130 годишна история читалището се е утвърдило като естествен и единствен културен център в града, а през последните години и в Община Сунгурларе, област Бургас. В сградата на читалището се помещават и информационният център на Общината / радио и вестник/, отдел “Граждански ритуали” и Управление “Култура” при Община Сунгурларе.

С Решение № 2477 от 22.09.1997 г. на Бургаския окръжен съд народно читалище “Просвета1882” град Сунгурларе и неговото Настоятелство са регистрирани по ЗНЧ от 1996 г. Тази съдебна регистрация ни определя като отделна единица – юридическо лице с нестопанска цел.

През настоящия творчески сезон в читалището функционират следните форми: детска подготвителна школа по народни танци, колектив за изворен фолклор /коледарски, сурвакарски и лазарски групи/ , школа по тамбура, детски танцов състав, младежки танцови състава, вокална група, школа по корабомоделизъм / единствена по рода си в Бургаска област , работеща с естествени материали/, КРБНХ ”Настроение” и Участниците във формите са освободени от заплащане на такси за тях. От 1999 година читалището е лицензиран кабелен оператор за територията на гр.Сунгурларе.Предлаганите програми са само на български език и по жанр обхващат различния зрителски интерес.

Библиотеката към читалището е с 17808 библиотечни единици / книги, грамофонни плочи, аудио и видео касети, диафилми и игри /. От 2009 година библиотеката предлага на своите читатели безплатен достъп до интернет по проекг „Глобални библиотеки – България” . Самодейните състави активно вземат участие в събори на народното творчество като: “Славееви нощи” град Айтос, “Родило се преродило” и “Коледни и сурвакарски празници” град Ямбол, “Мараш пее” град Стралджа, „Златна гега” гр.Котел, „Болярско надиграване” гр.Велико Търново”, „Сладкопойна чучулига” гр.Бургас, „Цветен камертон” гр.Сливен, „Столетово пее” община Карлово и други.

ГАЛЕРИЯ

childrens_athletics 1childrens_athletics 19childrens_athletics 18childrens_athletics 17childrens_athletics 16childrens_athletics 15childrens_athletics 12childrens_athletics 11childrens_athletics 10childrens_athletics 2
КОНТАКТИ

Община Сунгурларе – sungurlare.org

Адрес: гр. Сунгурларе, ул. Г. Димитров 2
Тел.: 055 71 50 63, 055 71 57 20, 055 71 51 16, 055 71 56 64
Е-mail: kmetsungurlare@ abv.bg

Текст и изображения: sungurlare.org

За автора