Община Червен бряг

ЗА НАС

ScreenHunter_7620-May.-15-17.571Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. Граничи с общините: Луковит, Долни Дъбник, Роман, Искър, Кнежа и Бяла Слатина.

Град Червен бряг е център на общината, която обхваща територия от 485 кв. км. площ. Застроената площ за общинския център е 459.9 хa. Уличната мрежа в гр. Червен бряг е 38.97 км.

Общината включва четиринадесет селища, в това число два града и дванадесет села: гр. Червен бряг гр. Койнаре, с. Горник, с. Бресте, с. Глава, с. Лепица, с. Девенци, с. Радомирци, с. Реселец, с. Ракита, с. Рупци, с. Сухаче, с. Телиш и с. Чомаковци с общо население от 36185 души.

Община Червен бряг е разположена на границата между Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина, на десния бряг на река Искър, плътно до устието на река Златна Панега.

Пътищата, които кръстосват този район, се събират в гр. Червен бряг – най – близка и удобна гара на централната железопътна линия София – Варна и свързват Тетевенския, Луковитския, Оряховския, Белослатинския и Ботевградския край.

Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната индустрия и хранително – вкусовата промишленост. Природните и климатични условия оказват положително влияние върху развитието на селското и горското стопанство.

Общината разполага с 485 785 дка. земеделска земя, от които 259 460 дка. обработваема, 16 567 дка. трайни насаждения и 66 948 дка. горски фонд.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Земеделските земи се обработват от 12 земеделски кооперации, 3 частни сдружения, 18 арендатори и от частни стопани. Приоритетно се явява растениевъдството, като най – голям е делът на зърнените култури.

Природни богатства – кариерни материали ( баластра, чакъл, пясък и др.).
На територията на общината има 37 защитени природни местности.
– Тектонски гребен Калето в землището на село Реселец;
– Хайдушка пещера в местността Скока при село Девенци;
– Скален мост Седларката в местността Езерото в землището на село Ракита;
– Скални образувания Куклите в местността Улея в землището на село Реселец;
– Водопад Скока в землището на село Реселец.

На територията на общината функционират 15 читалища, които скромно и неотменно служат просветителско дело.

УСЛУГИ

СПИСЪК НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ПОРТАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

ХАРТА НА КЛИЕНТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

ЕКОЛОГИЯ

ГАЛЕРИЯ

2153
КОНТАКТИ

Община Червен бряг – chervenbryag.bg/

Адрес: гр. Червен бряг, ул. Антим I № 1
Тел.: 0659 9 27 08, 0659 9 41 54, 0659 9 23 51
E-mail: municipality@chervenbryag.bg

Текст и изображения: chervenbryag.bg/

За автора