ТИ ГИ АЙ – Счетоводни услуги Русе

ЗА НАС

downloadАбонаментно счетоводно обслужване
* Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата и индивидуален сметкоплан;
* Текущо осчетоводяване на първичните документи. Счетоводен анализ на стопанската дейност и предлагане на навременни решения свързани с данъчното облагане;
* Ежемесечно изготвяне и подаване на изискващите се документи по ЗДДС;
* Ежемесечно изготвяне на Интрастат и VIES декларации и предаването им в НАП;
* Периодично (но не по-рядко от полугодие) приключване на фирмите, изготвяне на отчет за приходите и разходите, баланс, отчет за паричните потоци и справки за задълженията, вземанията и данъчните задължения;
* Отчитане на дълготрайните и краткотрайните материални активи в съответствие с нормативните документи. Инвентаризация на активите;
* Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет;
* Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
* Изготвяне на годишен отчет за статистиката;
* Изготвяне на всички платежни документи за дължими данъци и такси.

Изготвяне на документи за банково кредитиране
* Изготвяне на всички счетоводни справки, изискващи се от банковата институция;
* Изготвяне на прогнозни отчети за приходите и разходите, баланс и отчети за паричните потоци съобразени с бизнес плана на фирмата.

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

* Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск и заповеди за освобождаване от работа;
* Текущо поддържане на досиетата на работниците;
* Изготвяне и подаване на заявления по КТ;
* Ежемесечно изготвяне на разчетно-платежните ведомости за работните заплати и платежните документи за дължимите осигуровки;
* Изготвяне и изпращане на изискващата се ежемесечна информация от НОИ (Декларация – Обр. 1 и 6);
* Подаване на заявления за спиране и започване на осигуряване на самоосигуряващи се лица и заверка ежегодно на осигурителните книжки;
* Изготвяне на вътрешно фирмени документи по охрана на труда, здравословни и безопасни условия на труд на персонала.

ФИНАНСОВИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ

* Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии – общи, тематични или насрещни от органите на данъчната администрация, НОИ или други инстанции;
* Предприемане на всякакви мерки за решаване на възникнали проблемни въпроси;
* Прилагане на тълкуванията на НАП и НОИ по проблемите на данъчното законодателство и осигурителните отношения. Запознаване на ръководителите на фирмите и персонала с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство, осигурителни отношения по КТ и други нормативни документи свързани с дейността на фирмата;
*Изготвяне на годишни декларации на физически лица;
* Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията;
*Изготвяне на бизнес план и проекти;
* Изготвяне на договори, обосновки и възражения по актове

ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

Застрахователни, пенсионни и спестовни продукти
Предлагаме на своите клиенти да се възползват от животозастрахователните програми като добра възможност при разрешаването на редица ежедневни или неочаквани житейски ситуации, когато:
• планирате по – дългосрочни лични проекти или дългосрочно развитие на служителите;
• искате децата Ви да имат по – успешен старт и да получат по-добро образование;
• ежедневието Ви е динамично и непредвидимо, свързано с множество пътувания в страната и чужбина;
• имате нужда от допълнителна грижа ва здравето Ви и това на Вашия екип;
• искате да се погрижите за едно достойно бъдеще във времето на заслужен отдих;
• екипът Ви има нужда от защита часа в денонощието;

КОНСУЛТАЦИИ

Независимо дали сте юридическо или физическо лице ние Ви предоставяме нашите професионални знания, умения и опит в услуга на клиента. Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство. Отговаряме на конкретни въпроси и казуси в зависимост от спецификата на развиваната дейност, включително:
• коя е най-подходящата за Вас юридическа форма при регистрация на фирма;
• какви данъци и осигуровки ще плащате;
• как да се възползвате от законовите данъчни облекчения и да плащате по-малко данъци;
• каква форма на спестяване да изберете в условията на криза;
• и много други

КОНТАКТИ

ТИ ГИ АЙ – Счетоводни услуги Русе

Адрес: гр. Русе, ул.Александровска № 71 ет 1
Тел.: 082 87 17 41
Моб. тел.: 0878 136 307

За автора