Айва-Б ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_617 Jun. 24 20.58АЙВА-Б ЕООД е основана през 2004 г. като еднолично дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност – проучване и проектиране, консултантска дейност, оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, строителство и инженеринг.

Фирмата разполага със състав от специалисти – ар­хи­те­к­ти, конструктори, технолози, ОВК, ВиК, електро, геодезисти – с богат опит, което е гаранция за бързото и професионално решаване на въпросите и проблемите, възникнали по време на проектирането и изпълнението на строителството.

Фирмата е запозната както с всички стандарти, закони и наредби в България, така и с въвеждащите се Евронорми (EuroCode).

При извършването на проектните действия, екипът ни следва и съвременните тенденции в областта на строителството.

Фирмата е въвела Стандартизирана система за управление на качеството ISO 9001:2008.

ПРОЕКТИ
 • Автокомплекс “Volkswagen”
 • Жилищни сгради
 • ОБО Беттерманн
 • Производствени сгради
 • Търговски комплекс „Континент юг”
 • УПИ ІV – Административна сграда
 • МДЦ и МБАЛ „Каспела”
УСЛУГИ

1. Изготвяне на инвестиционни проекти
Те могат да се изработват в следните фази на проектиране:

идеен проект;
технически проект;
работен проект (работни чертежи и детайли).
Обхватът на инвестиционните проекти e в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения.

Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл. 144, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

2. Изготвяне на количествени и/или стойностни сметки
3. Изготвяне на ПУП-ПРЗ
4. Предпроектни проучвания

Те могат да обхващат:

  • изясняване на инвестиционното строително намерение;
  • проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване, съобразно предвижданията на устройствените планове;
  • инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;
   проучвания и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти – недвижими паметници на културата;
  • геодезически проучвания;
  • технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология – за обекти, при които технологичното решение е определящо;
  • технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант;
  • обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;
  • проучвания за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;
  • вариантни проучвания за рехабилитация на съществуващи и за изграждане на нови енергийни мощности;
  • специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура;
  • микросеизмично изследване – за енергийни, хидротехнически, транспортни и други специфични обекти;
  • други специфични проучвания, налагащи се от вида и спецификата на отделните строежи, като климатични, водностопански, почвено-мелиоративни, аграрно-икономически и земеустройствени проучвания – при проекти на хидромелиоративни системи, проекти за противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения и др.
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_612 Jun. 24 20.52ScreenHunter_611 Jun. 24 20.52ScreenHunter_613 Jun. 24 20.52ScreenHunter_614 Jun. 24 20.52ScreenHunter_615 Jun. 24 20.53ScreenHunter_616 Jun. 24 20.53
КОНТАКТИ

Айва-Б ЕООД
Адрес: гр. Пловдив, ул. Булаир 26, ет. 5
Тел.: 032 624 772; 032 628 064
Факс: 032 653 315
E-mail: aivab@ abv.bg

За автора