“КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_43059 Aug. 24 19.24Органът за контрол от вида С, при “КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД, извършва контролни измервания по безопасност на труда като издава Сертификати и Протоколи за състоянието и годността на обекта или работното място. Тези сертификати са задължителна част от документацията необходима за узаконяването на новопостроени обекти или оперирането на такива в експлоатация-жилищни и обществени сгради, заведения за обществено хранене, производствени и офис помещения, електрически съоръжения, уредби и други.

От създаването на фирмата през 1999 нашето мото е, че трябва да дадем най-доброто на нашите клиенти.Основен фактор за успехa ни е доволният клиент, а това изисква всяко едно партньорство да е базирано на професионализъм, коректност и лоялност в отношенията, ангажираност към нуждите на клиента и не на последно място – грижа за надеждността на предоставената услуга и документация. Методите и процедурите за контрол са изцяло съобразени с най-новите нормативни документи утвърдени в България и Европейския съюз.

Екипът на “КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” се състои от професионалисти с богат опит и подходяща квалификация. Това е екипът, на който можете да разчитате и който ще намери най-бързия и верен отговор на вашите изисквания! Гъвкавостта и уменията за бързо реагиране, приемливи и съобразени с пазара цени ни прави предпочитан партньор за много фирми и компании.

Фирмата разполага с модерна и калибрирана апаратура за измерване .Целта на компанията е работа с най-качествените уреди и непрекъснато технологично обновление. Постоянното разширяване на фирмата е приоритет, с който гарантираме високо и постоянно качество на предлаганите услуги.

Органът за контрол от вида С, при “КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД е акредитиран съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 с регистрацонен номер 141 ОКС (валиден до 30.09.2012 год.).Издаден от ИА

УСЛУГИ

Във връзка с изискванията на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за измерванията и Наредба 7 чл.217, “КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД Ви предлага следните услуги:

Контрол на :
електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000v
контрол на физични фактори на работната среда
контрол на физични фактори на околна среда
вентилационни инсталации – скорост на въздушния поток (m/s) и дебит на въздуха (m3/h)
климатични инсталации
обследване на енергийна ефективност на сгради
вибрации – ръка-рамо; цяло тяло

ПЕРИОДИЧНОСТ

Периодичност на измерванията
електробезопасност
микроклимат
осветление
шум
вибрации

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск, както и е необходимо да бъде преразгледана при следните обстоятелства (чл. 11, ал. 1 от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска):
1. настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и др.;
2. след настъпили промени в нормативната уредба;
3. оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
4. има условия оценката да бъде подобрена;
5. прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни;
6. резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и инциденти без злополуки налагат преразглеждане.
На преразглеждане оценката може да бъде подложена и по предписание на контролните органи (чл. 11, ал. 2).

ТРУДОВА МЕДИЦИНА

“КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД съвместно с „Център по охрана на труда” ООД помагат на работодателите да осигурят здравословни и безопасни условия на труд като:

консултират работодатели, длъжностни лица и работещи
участват в процеса на оценяването на професионалните рискове
предлагат мерки за отстраняване и намаляване на рисковете
участват в организирани от работодателя програми за обучение по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа
извършват обучение по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ
участват при избор и въвеждане на нови технологични оборудвания, работни процеси, методи, средствата за колективна и лична защита, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния риск
оценка на условията за санитарно-битово обслужване и предложения за подобряването му
организират периодични медицински прегледи и изследвания
изготвят здравни досиета на работещите
издават заключения за определяне годността на работещите да изпълняват вида работа
анализ на здравословното състояние на работещите
препоръки за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работещи

КОНТАКТИ

“КОНИ-ПЕТЪР ПЕТРОВ” ЕООД – koni.bg
Адрес: гр. Варан, кв. Аксаково, ул.Кокиче 2
Тел./Факс: 052 762 645
Моб.тел.: 0887 746 420; 0885 341 326
Е-mail: ultratropic@ yahoo.com; office@ koni.bg

Адрес: гр.Казанлък
Моб.тел.: 0886 542 652
Е-mail: st_mark_58@ abv.bg; office@koni.bg

Текст и изображения: koni.bg

За автора