Лийф Група проектиране системи – дисперсно-армирани бетони – София

ЗА НАС

ScreenHunter_5873 Oct. 02 13.25Лийф група проектиране системи е представител на Propex Concrete Systems – USA – най-големия световен производител на стоманени и полипропиленови фибри за дисперсно армиране на бетони.

Производители на бетон, строителни предприемачи, инженери и собственици могат да се консултират с нашите специалисти по дисперсно-армирани (фибрирани) бетони по целия свят. В индустрията за бетонови плочи върху земна основа, торкрети, сглобяеми елементи и много други приложения на бетона те могат да ползват нашите най-съвременни дисперсно-армиращи системи.
Нашето производствено оборудване (със сертификати ISO 9002 и 14001) осигурява продукти от световна класа, съобразени с опазването на околната среда. В SI първостепенни цели са високото качество, наред с намаляването на замърсяването, отпадъците и други негативни за околната среда въздействия.

Семейството полипропиленови фибри FIBERMESH предоставя на строителната индустрия мощен инструмент, който възпрепятства пукнатинообразуването в пластичен стадий. Фибрите FIBERMESH осигуряват обемно вторично армиране, чрез дисперсно разпределение на милиони фибри в бетоновата смес. В резултат на равномерното им разпределение е налице ефикасно средство за борба с пластичното пукнатинообразуване, при това, за разлика от заварените мрежи, позиционирано винаги правилно. Използването на фибрите FIBERMESH увеличава опъната деформативност на бетона в пластичен стадий, което стопира появата на пукнатини вследствие пластично свиване и съсъхване. Ограничаването на развитието на пластичните пукнатини до степен на пълното им елиминиране дава възможност за оптимално структурообразуване и формиране на високи якостно-деформационни характеристики на бетона.

FIBERMESH възпрепятства пукнатинообразуването вследствие пластично свиване

Добавянето на фибри FIBERMESH към бетоновата смес създава подобрена вътрешна опорна система, която възпрепятства пукнатинообразуването, дължащо се на пластичното свиване. Разпределените равномерно фибри спират разслояването и утаяването на по-тежките компоненти, с което се постига оптимален вътрешен интегритет на втвърдяващата се бетонова система. По този начин, след съответно уплътняване на бетоновата смес, се постига еднородност на процеса на изплуване на циментово мляко, като се намалява водоотделянето на повърхността.

Контрол на пукнатинообразуването вследствие на съсъхване

Равномерно разпределените фибри FIBERMESH увеличават якостта на опън на бетона в ранна възраст и спират образуването на пукнатини вследствие контракциите и пластичното свиване в доструктурен стадии – момент, така и ли иначе, дефиниран като най-благоприятен за развитие на микропукнатини. Чрез намаляването или елиминирането на този тип пукнатини фибрите FIBERMESH минимизират броя на индуцираните по различни причини слаби зони, които още в началото на тяхната поява, биха могли да прерастнат във видими пукнатини.

Намаление на проницаемостта на бетона

Пластичните пукнатини, които се развиват в началния стадий на хидратация, увеличават проницаемостта на бетоновото сечение. Фибрите FIBERMESH не променят плътността на циментовият камък, но намаляват микропукнатините, което е предпоставка за преминаването на бетона от пластично към твърдо състояние с по-голям вътрешен интегритет. Това, заедно с намаленото разслояване и образуваните по-малкък брой капиляри, допринася за намаляване на проницаемостта (вкл. водонепропускливостта) на втвърдения бетон, което от своя страна подобрява атмосферо- и мразоустойчивостта, като спомага и за повишената степен на защита на стоманената армировка в бетоновото сечение.

Удароустойчивост и устойчивост на раздробяване

Изотропното действие на фибрите FIBERMESH спомага за повишаване удароустойчивостта и устойчивостта на раздробяване при натоварване след поява на първа пукнатина. Намаленото пластично свиване и съсъхване минимизират дефектите и отслабените сечения в бетона.

Увеличение на мразоустойчивостта

Включването на фибрите FIBERMESH увеличава мразоустойчивостта на бетона от най-ранна възраст и по време на целия експлоатационен живот на конструкцията. Фибрите намаляват миграцията на вода в дълбочината на сечението, като по този начин се повишава експлоатационната дълготрайност на бетона.

Лесно смесване с бетона

Фибрите FIBERMESH изпълняват своите функции без да влияят на физико-химическите процеси на хидратация на цимента. Те са съвместими с всички видове бетонови смеси и химически добавки. Тяхното действие е чисто механично и при употреба се работи без да се променят основните рецептурни фактори на бетоновата смес. Фибрите FIBERMESH се разпределят равномерно в бетона след обикновено смесване при номинални време и скорост, независимо дали са добавени преди, по време или след забъркването на бетона. По-дългото време за хомогенизиране не променя тяхното позитивно действие. Изборът на подходящ тип фибри FIBERMESH е в пряка зависимост от областта на приложение и естетическите изисквания към даден проект. Докато повечето от армираните с фибри бетони се предлагат без консултации, то Вашият FIBERMESH- представител е готов да отговори на всички въпроси, които могат да възникнат във връзка с подходящите фибри и небходимата дозировка, точно съобразени с изискванията на Вашия проект.

Лесна повърхностна обработка

Фибрите FIBERMESH улесняват повърхностната (финишна) обработка на бетона, като гарантират подобрено качество на изпълнение на тези операции. Армираща система с постоянни във времето качества Фибрите FIBERMESH, произведени от твърд и устойчив полипропилен, са немагнитни и 100% устойчиви в алкалната среда на бетона. Така техните качества не се променят във времето, което е гаранция за ефективното им действие в целия експлоатационен период на бетоновите елементи и конструкции.

ПРЕДИМСТВА

Фибрите FIBERMESH® спестяват време и нерви, защото:

 • Те съкращават времето за строителство
 • Те са безопасни и лесни за употреба – просто се добавят към сместа с опаковката
 • Те осигуряват лесна повърхностна обработка
 • Те подобряват изпомпваемостта на бетонната смес
 • Те са алтернативна система на противосъсъхвателната стоманена мрежа
 • Те намаляват отскока и загубата на материал при торкрет и пръскан бетон
 • Те възпрепятстват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване
 • Те са устойчиви на киселини и основи
 • Те не кородират
 • Те са химически инертни
 • Те подобряват кохезията на бетона
 • Те осигурява остатъчна якост
 • Те подобряват дълготрайността
 • Те намаляват проницаемостта (вкл. миграцията на вода) на бетона
 • Те осигуряват устойчивост на раздробяване
 • Те повишават удароустойчивостта
 • Те са сертифицирани от независими лаборатрии.
БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ВЪРХУ ЗЕМНА ОСНОВА

Навсякъде по света бетоновите плочи са в основата на модерните конструкции, независимо дали те са жилищни, търговски или индустриални. Бетоновите плочи се конструират така, че да поемат статични и динамични товари, напрежения от удар и огъващи моменти. Фибрите FIBERMESH® намаляват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване, като увеличават носимоспособността при опън на бетона в пластично състояние. Драстичното намаление или пълно елиминиране на появата на пукнатини в пластично състояние, позволява на бетона да достигне своя оптимален дълговременен интегритет. Фибрите FIBERMESH® повишават якостта и удороустойчивостта на бетоновите плочи върху земна основа. За разлика от стоманените заварени армировъчни мрежи, фибрите FIBERMESH® винаги са позиционирани абсолютно правилно в бетоновото сечение.

Прави добрия бетон по-добър, използван за изграждане на:

 • Индустриални подове
 • Производствени сгради и цехове
 • Складове
 • Търговски центрове
 • Жилищни конструкции (жилища)
 • Хотели
 • Ресторанти
 • Спортни приспособления (съоръжения)
 • Пътища и тротоари

Използването на фибрите FIBERMESH® в бетонови плочи на земна основа носи редица предимства защото:

 • Те са алтернативна система на заварените стоманени мрежи
 • Те възпрепятстват пукнатинообразуването вследствие пластично свиване и съсъхване
 • Те спестяват работно време
 • Те намалява разходите за работна ръка
 • Те осигуряват абсолютно равномерно и еднородно вторично армиране
 • Те се смесват лесно с бетоновата смес в бетонобъркачката, на бетоновия възел, направо в бетоновоза или дори на обекта
 • Те не кородират
 • Те позволяват лесна повърхностна оброботка
 • Те осигурява остатъчна якост (ASTM C1399-98)
ПРЪСКАН БЕТОН

Фибрите FIBERMESHТ работят успешно и в бетонови смеси, полагани под налягане. Пръсканият бетон се използва от началото на 1900 г., като съществуват два основни технологични способа за полагане. При т.н. сух метод направната вода се подава чрез дюза на торкретмашината под налягане към сместа от цимент и добовъчни материали. При мокрия способ се използва пластичен бетон, който се изпомпва конвейрно през маркуча на торкрет машината. Фибрите FIBERMESHТ спомагат за оптимизиране и усъвършенствуване и на двата процеса. Фибрите FIBERMESHТ подобряват качествата на пръскания бетон.
8

СТОМАНЕНИ ФИБРИ NOVOCON®

NOVOCON INTERNATIONAL (NI) e световен лидер в производството на стоманени фибри за дисперсно армиране на бетона. Многогодишната перспективна насоченост на NI към осигуряването на отлични бетони за своите клиенти, осигури създаването на най-напредничавите в технологично отношение армиращи продукти, съчетани с оптимални състави на бетоновите смеси. Доказано е, че фибрите NOVOCON са отличен метод за структурно армиране на бетон. Сега NOVOCON се присъединява към екипа на FIBERMESH.

FIBERMESH®

Доказано е, че нашите фибри осигуряват максимална остатъчна якост след пукнатинообразуване. Единствено Synhtetic Industries произвежда фибри FIBERMESH® MD, съществуващи в различни размери, конфигурации и степен на разклоненост. Те се смесват по-бързо и равномерно в различни бетонови смеси. Това са най-ефективните съществуващи до момента фибри, които възпрепятстват пукнатинообразуването следствие свиване и съсъхване в пластично състояние, като същевременно осигуряват по-голям капацитет за абсорбиране на енергия при натоварване с удар, устойчивост на раздробяване и ниска проницаемост на бетона.

STEALTH®

Създадени да бъдат невидими на бетонната повърхност, фибрите Stealthв се произвеждат от висококачествени многобройни полипропиленови нишки, способни също да намалят много ефективно пукнатинообразуването следствие пластично свиване и съсъхване.

HARBOURITE®

Семейство от разклонени полипропиленови фибри, създадени за използване при торкрет, пръскан бетон и различни мазилки, както и в производството на сглобяеми бетонови елементи. Тези алкалоустойчиви влакна са създадени да противодействат на удар и раздробяване, като едновременно с това осигуряват ефективен контрол на съсъхвателните пукнатини.

ЕТАЖНИ ПЛОЧИ

Комбинираните бетонови плочи в метален кофраж често се използват в конструкции от метални рамки, за получаване на подова система на различни нива. Употребата на стоманени заварени мрежи в метални кофражи винаги е било проблем, поради трудностите по позиционирането на мрежата. Армираният с фибри FIBERMESHТ бетон е строителна система, алтернативна на стоманените заварени мрежи, която осигурява устойчив на пукнатинообразуване бетон, лесна и безопасна работа.

Резултатите от проведените тестовете под натоварване и за якостта на срязване на болтовите съединения, доказват, че поведението на фибриран с FIBERMESHТ бетон е равностойно, дори по-добро този, вторично армиран със стоманените заварени мрежи. Тестовете показват, че фибрите FIBERMESHТ могат да бъдат адекватен заместител на заварените мрежи и в комбинирани греди, без разлика на тяхната проектна носимоспособност.

TЪНКИ БЕТОНОВИ СЛОЕВЕ И ИВИЧНО ФОРМУВАНЕ

Горните слоеве на бетонови настилки на мостове и зони за паркиране, конструирани за лек обслужващ търговски трафик, притежават нормална износо- и удароустойчивост. Нашите фибри възпрепятстват пукнатинообразуването следствие пластично свиване и съсъхване. Експлоатационната годност на тези дисперсно армирани конструкции се увеличава, докато разходите за поддържане намаляват.

Тънките бетонови горни слоеве се използват за възстановяне и на износени асфалтови настилки. Полагането на такива армирани с FIBERMESH® слоеве с дебелина 6 – 10 сm върху асфалтови настилки със задоволителна структура, но с повърхностни дефекти, подобрява качествата на Вашия проект, неговата дълготрайност в експлоатационни условия, при това на по-ниска цена в сравнение с обикновените асфалтови покрития. Освен всичко това, различните типове тънки бетонови слоеве могат да бъдат полагани с конвенционални съоръжения, като се осигурява възможност за възобновяване на трафика след по-малко от 24 часа.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5860 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5870 Oct. 02 13.23ScreenHunter_5869 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5868 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5867 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5866 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5865 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5864 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5863 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5862 Oct. 02 13.22ScreenHunter_5861 Oct. 02 13.22
КОНТАКТИ

Лийф Група проектиране системи – дисперсно-армирани бетони – София – leaf.bg
Адрес: гр. София, ул.”Славовица ” No 20 А
Тел: 02 958 30 48
Факс: 02 858 11 21
E-mail: leaf@ omega.bg

Текст и изображения: leaf.bg

За автора