Община Тутракан

ЗА НАС
logo-tutrakanОбщинският съвет е колективен орган на местното самоуправление в Република България и се избира от жителите на общината при условия и по ред, определени от закона. Състои се от 17 общински съветници и е с мандат 4 години. Общинският съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Тутраканския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община Тутракан. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ общинският съвет има следните правомощия:

Правомощия и задължения на Общинския съвет

- Определя политиката за изграждане и развитие на общината;
– Одобрява структурата на общинската администрация по предложение
на кмета на Тутраканска община ;
– Избира и освобождава председателя на съвета;
– Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Тутраканска община;
– Приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му;
– Определя размера на местните такси;
– Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Тутраканска община, кметовете на кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя представителите на Тутраканска община в тях;
– Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми;
– Приема решения за създаване и одобряване на общи и
подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея;
– Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Тутраканска община;
– Определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Тутраканска община, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Тутраканска община, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
– Приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Тутраканска община в тях;
– Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение;
– Приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания
на населението на Тутраканска община по въпроси от своята компетентност;
– Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.

В своята дейност Тутраканския общински съвет се ръководи от следните принципи:
– Законност;
– Колегиалност;
– Самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
– Гарантиране и закриляне интересите на жителите на Тутраканска община;
– Публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение.

Тутраканския общински съвет избира обществен посредник, който съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред общинския съвет и администрацията на Тутраканска община.
Тутраканския общински съвет провежда редовни заседания всеки последен четвъртък от месеца от 9:30. Заседанията на съвета са открити. По изключение Тутраканския общински съвет може да реши отделно заседание или разглеждането на отделни точки от дневния ред да се проведе при закрити врати.
Дейността на Тутраканския общински съвет се осъществява въз основа на едногодишна работна програма, която се изготвя от председателя на Тутракански общински съвет въз основа на предложенията на общинските съветници, кмета на Тутраканска община, кметовете на кметства.

КМЕТ
Д-р Димитър Венков Стефанов
Дата на раждане: 4 май 1965г.

Образование: 1991г.- Стара Загора, ВИЗВМ, Доктор по ветеринарна медицина

Професионален опит:

  • 1991г.-1994г.- Силистра, ВМЦ – ветеринарен лекар
  • 1994г.-2006г.-ЕТ „Кандида”- управител
  • 2006г.-2010г.- РВМС Силистра- ветеринарен лекар
  • 2011г.- Кмет на Община Тутракан
ГАЛЕРИЯ

149477_104526069730616_648795684_nPicture 207Picture 195p3DSCN3073DSCN0977clip_41911790_232188216964400_1351796204_n1779299_232188786964343_879730925_n1743744_232188546964367_1823618235_n1622210_230044497178772_1461222590_n1453545_199032236946665_694941159_n1395175_199032240279998_1355772035_n1004957_231410140375541_2031809737_n582636_104524103064146_1235507986_n282757_104519846397905_2120935813_n
КОНТАКТИ
Община Тутракан – http://tutrakan.egov.bg/
Адрес: гр. Тутракан, ул.”Трансмариска” 31
E-mail: tutrakan@ b-trust.org

Текст и изображения: http://tutrakan.egov.bg/

За автора