“Контракт-плюс”

ЗА НАС

logo-kontrakt-plus“Контракт-плюс” е специализирана фирма в областта на счетоводните услуги, социалното и здравно осигуряване, финансови, данъчни и пенсионни консултации, предимно за нуждите на малкия и среден бизнес.

Екипът на фирмата предлага модерно и професионално счетоводно обслужване с програмни продукти разработени от Микроинвест ООД, както и с други програмни продукти.

Нашите предимства:

 • Прецизно и качествено счетоводно обслужване
 • Актуална информация, анализ и оптимизация на счетоводната отчетност
 • Индивидуален подход
 • Адекватни цени
 • Пълна конфиденциалност на информацията
 • Посещения на място при клиента

Стремежът ни е изграждането и поддържането на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, които да им осигурят спокойното развитие на бизнеса.

УСЛУГИ
foto_1СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан съобразно дейността на предприятието
 • Изготвяне на индивидуална стратегия за развитие на бизнеса в съответствие с изискванията на ръководството
 • Разработване на счетоводна политика
 • Съставяне на първични документи – фактури, известия към фактури, протоколи, договори, заповеди и отчети по командировки, пътни листове, платежни нареждания за бюджетни и кредитни преводи, приходни и разходни касови ордери
 • Вторична обработка на счетоводната документация на лицензиран програмен продукт
 • Поддържане на регистри : Клиенти, Доставчици, Материални наличности, Инвентарна книга, Банкови сметки, Каса по валути, Персонал, Подотчетни лица, Разчети по ДДС, Разчети за осигуровки, Разчети по застрахователи и др. съобразно конкретните нужди на ръководството
 • Изготвяне на периодични и годишни справки по описаните регистри
 • Съставяне счетоводен и данъчен амортизационен план
 • Консултиране относно правилното съставяне на счетоводни документи
 • Класиране на счетоводните документи в архивен вид
 • Съхранение на архивната информация на хартиен и магнитен носител
 • Преизчисляване на валутните наличности съгласно официалния курс на БНБ
 • Осчетоводяване на лизингови договори
 • Изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на VIES – декларация
 • Попълване на ИНТРАСТАТ декларация и дневник
 • Попълване на декларации по Закона за местните данъци и такси
 • Попълване на “Патентни декларации” за физически лица и еднолични търговци
 • Попълване на декларации и отчети за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг
 • Изготвяне на отчети – годишни и регулярни за Националния статистически институт
 • Попълване на искания за издаване на документи от приходната администрация
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и попълване на приложенията към тях
 • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудови през годината
 • Съставяне на периодични и годишни финансови отчети по Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и по Международните счетоводни стандарти
 • Изготвяне на финансови отчети на английски и немски език.

foto_4ТРУДОВО-ОСИГУРИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на разплащателни ведомости за изплатени заплати
 • Попълване на платежните нареждания по заплатите на софтуер
 • Издаване и попълване на трудови книжки
 • Попълване на осигурителни книжки
 • Издаване на уведомления по чл.62(4) и чл.123(1) от КТ, както и декларации образец 1 и 6 на хартиен и магнитен носител – ежемесечно и годишно
 • Изготвяне и поддържане на лични кадрови досиета
 • Изготвяне на необходимия пакет от документи при пенсиониране
 • Издаване на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения – Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение, Служебна бележка за дохода, УП – 2 и Удостоверение за дохода за предходните шест месеца
 • Изготвяне на служебни бележки за получаване на детски надбавки от съответното районно поделение за социално осигуряване
 • Изготвяне на служебни бележки при искания за банкови кредити по зададен формуляр
 • Попълване на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от Фонд Държавно обществено осигуряване
 • Поддържане на архив от база данни на магнитен носител

foto_5РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 • Регистрация на самоосигуряващи се лица в офисите на НАП
 • Регистрация и прекратяване на трудови договори по Интернет
 • Издаване и заверка на осигурителни книжки в НОИ
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
 • Доказване на “кадрова и техническа обезпеченост”
 • Защита при проверки и ревизии от приходната администрация
 • Подаване на Декларации образец 1 и 6
 • Подаване на справки-декларации по ЗДДС
 • Подаване на ИНТРАСТАТ документация
 • Регистрация в Комисията за защита на личните данни
 • Регистрация в Инспекцията по труда
 • Подаване на Годишния финансов отчет към НСИ
 • Подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица и приложенията към тях
 • Подаване на декларации и отчети в БНБ

foto_6ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 • Книги и формуляри във връзка със ЗБУТ
 • Дневник за издаване на трудови книжки,
 • Книга за отчитане на извънреден труд
 • Дневник за ползване на неплатен отпуск по чл. 167 от КТ
 • Книга за регистриране на актове за трудови злополуки
 • Книга за начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и ППО
 • Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден
 • Книга за ежедневен инструктаж
 • Дневник за водене на болнични листа.
 • Служебни бележки и др.

ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ

Като всяка консултантска фирма, продаваме особен вид продукт, без форма, вкус и аромат. Ето защо ние не можем да обявим универсална цена за стандартна услуга. Офертите които предлагаме са съобразени с конкретните нужди на клиента. Критериите за формиране на цените зависят от няколко основни показателя, а именно:

 • вида дейност
 • обем на документооборота
 • броя на заетите лица
 • специфичните изисквания на клиента
КОНТАКТИ
Контракт-Плюс ЕТ Антоанета Михайлова

София 1612, България
ул. „Хубча” №2, офис 2.6, вход югоизточен (от към паркинга)

Телефони: 0887 368 662, 0894 381 834, 0894 381 953
Факс: 02/ 858 26 69

e-mail: office@kontraktplus.com

Работно Време
Понеделник – Петък: 9:00 – 17:30
Събота: Почивен Ден
Неделя: Почивен Ден

Текст и изображения: http://kontraktplus.com/

За автора