ПГХВХТ – Дупница

ЗА НАС

ScreenHunter_30656 Oct. 27 15.31Летоброенето на училището започва през 1939 година, когато в село Рила е основано Практическо училище по тютюнопроизводство и технология на тютюневите изделия.

Училището започва своята дейност с една паралелка с прием на 25 ученика след завършване на седми клас не по-възрастни от 25 години. За кратко време училището се утвърждава като ковачница на кадри за нуждите на тютюнопроизводството в цяла Югозападна България.

В началото на учебната 1941/42 година училището е преместено в гр. Дупница с цел да бъде създадена по-добра материална база и да се доближи до производствените предприятия.

За учебна сграда е предоставено бившето училище Кирил и Методий намиращо се в двора на черквата св.Георги. За практическата подготовка на учениците е предоставена шестдесет дк земя за производство на тютюн.

Живеенето в общежитието е било задължително и в първите години всички ученици ползвали безплатна храна и безплатно униформено облекло. В практическото училище учениците излизали в градски отпуск, след обстоен преглед на униформеното облекло.

Директор на първото училище бил Цветан Димитров, а по-късно директор е г-н Боян Киселички. Дълги години директор е и Атанас Попов, допринесъл много за създаване на материалната база.

По инициатива на Боян Киселички и Атанас Попов през 1961 година практическото училище прераства в Техникум със срок на обучение четири години. След завършване на обучението учениците получавали диплом за завършено средно образование с право да следват във висши учебни заведения.

Успоредно с обучението и възпитанието учителите са полагали неимоверни усилия за изграждане на солидна материална база където учениците получавали начални умения и навици, които по-късно доказвали в производствените предприятия.

Училището растяло и се увеличавал с броя на паралелките. Създавали се необходимите учебни работилници. Недостатъчна се оказала и съществуващата учебна сграда.

През 1963/64 година Министерство на земеделието отпуснало средства за изграждане надстройка на учебната сграда. Липсвала строителна организация, която да изпълни проекта. Учителският колектив и директорът Атанас Попов решават сами да поемат обекта с помощта на учениците до намиране на строителна организация.

С участието на малко строители средствата били усвоени своевременно. И днес ние изказваме нашето възхищение от тези хора, които са умеели не само да обучават и възпитават, но са участвали пряко в създаването на материалната база.
През учебната 1973/74 г. са разкрити две паралелки със срок на обучение три години за подготовка на изпълнителски кадри в механизацията на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

През 1990 г. след въвеждането на специалностите Химични технологии и Биотехнологии, техникумът се превръща в Техникум по хранително-вкусова и химическа промишленост.

Техникумът се развива през годините под умелото ръководство на директорите г-н Говедарски, г-н Бачев, г-жа Гергинова и г-жа Недялкова.

От 1996 г. директор на училището е инж. Венеция Соколова.

2003 година – Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии.

Получената общообразователна и професионална подготовка дава възможност на завършилите обучението да започнат работа в предприятията на хранително-вкусовата ни и химическа промишленост или да продължат обучението си във ВУЗ.

Обучението на учениците се осъществява от учители с необходимия образователен ценз, чиято основна задача е да създадат добре подготвени специалисти по съответните професионални направления, конкурентноспособни на трудовия пазар.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_30649 Oct. 27 14.52ScreenHunter_30650 Oct. 27 14.52ScreenHunter_30651 Oct. 27 14.52ScreenHunter_30652 Oct. 27 14.52ScreenHunter_30653 Oct. 27 14.53
КОНТАКТИ

ПГХВХТ – Дупница
Адрес: гр. Дупница, ул. Велико Търново 6
Тел.: 0701 510 97; 0701 510 96
E-mail: pgxvxt@ abv.bg

За автора