„Уейст Консулт”

ЗА НАС

waste„Уейст Консулт” ЕООД е създадена през 2009 година в гр. Пловдив. Основната й дейност е свързана с Екологичното законодателство на
РБългария. Компанията разполага с екип от независими експерти, занимаваща се с експертна, консултанска и проектанска дейност в областта
на екологията, опазването на околната среда, системи за управление на качеството и вътрешен и международен превоз на опасни товари по шосе
(АДР). Всички са висококвалифицирани и опитни специалисти, а една част – хабилитирани лица. Всеки експерт / консултант от екипа има
определена сфера на познания и дейност, като по този начин осигуряваме на своите партньори и клиенти, цялостни висококачествени услуги във
всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда: право, химия, геология, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, климат,
биологично разнообразие, почви, ландшафт, управление на отпадъци, технически науки, селско и горско стопанство, икономика и др.

„Уейст Консулт” ЕООД работи на територията на цялата страна.

УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ

Образуване на отпадъци
Класификация на отпадъци
Документиране и докладване
Изработване на Работни листове на отпадъци, съгласно НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
Изготвяне на програми за управление на отпадъци
Заявление за Регистрационни и Разрешителни документи съгласно Закон за управление на отпадъци

КОМПЛЕКСНО ЕКОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕЧАТНИЦИ

Фирма „Уейст Консулт” ЕООД е специализирана в обслужване основно на печатници и полиграфически къщи. Ние предлагаме комплексно екологично обслужване, което включва:

КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ

 • Изработка на документация, съгласно действащото екологично законодателство
 • Подготовка на Работни листове за класификация на генерираните от вас отпадъци
 • Подготовка на Отчетни книги за отпадъци и ежемесечното им водено по съответна справка
 • Изготвяне на Годишен отчет за образувани и предадени отпадъци пред ИАОС /Изпълнителна агенция по околна среда/
 • Ежемесечно консултанско обслужване

ОТПАДЪЦИ

 • Ние предлагаме договори за събиране, транспортиране и последващо третиране за опасните отпадъци, генерирани от вашата дейност, като например:
 • Отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества
 • Разтвори от офсетов проявител на водна основа
 • Разтворители и смеси от разтворители
 • Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества
 • Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
 • Рециклиране на отработени разтворители и разредители -
 • „Уейст Консулт” ЕООД е специализирана в рециклиране и възстановяване на почти всички видове отработени разтворители и разредители. Пречистените чрез дестилация замърсени разтворители могат да се използват повторно в производствения процес.

Наши клиенти са: Демакс АД, Юрий Гагарин АД, АДЛ ЕООД , Авто Принт ООД, Екселпак България ООД, Полифлекс ООД, Инпринт АД и др.

Ако проявявате интерес, моля потърсете ни на посочените контакти и в нашият интернет сайт.

Оставаме на разположение за въпроси и коментари.

ADR

Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари ( НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ).

„ УЕЙСТ КОНСУЛТ” ЕООД ПРЕДЛАГА КОНСУЛТАЦИИ И ЕКСПЕРТНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТТА
НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА
НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА (ADR) В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

Контрол и мониторинг на спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар

Изготвяне на годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари

Контроли и мониторинг за изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват

При придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контрол и миниторинг по отношение на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари

Контрол, мониторинг и продажба на екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари

Организираме обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение

Изработваме и прилагаме авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари

Разследваме възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях.

Предлагаме мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение

Контрол и мониторинг за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители

Изработка, контрол и мониторинг на наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите,занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари

Предлагаме мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари

Контрол и мониторинг за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка

Контрол и мониторинг на спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари

В зависимост от степента на опасност, по експертна преценка, ще информираме съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка

Изработваме програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 ADR

Контрол и мониторинг относно изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи

Консултации

Отговор на казуси и подробни справки в АДР, химически справочници, закони и подзаконови нормативни актове и др

Комплексно обслужване за определен период ( препоръчителен една календарна година), включващо договор с лицензиран консултант с право на ползване на копия от удостоверението му, ежемесечни консултации с посещение на място ( без разноските по транспорт на консултанта) и изготвяне при нужда на необходими документи според изискванията на ADR.

ОТПАДЪЦИ

„Уейст Консулт” ЕООД осигурява пълна консултация относно сключването на договори за извозване на производствени и опасни отпадъци от фирми генератори. Наши партньори са фирми, които притежават широка гама от разрешителни и лицензии за транспортиране, съхранение и последващото третиране на генерираните от вас отпадъци.

Имате генерирани отпадъци и не знаете какво да правите с тях!

Моля, свържете се с нас като попълните и изпратите информационна карта и ние ще намерим най-евтиното и бързо решение.

КОНТАКТИ

„Уейст Консулт” – wasteconsult-bg.com

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Скайлер” 12, ет. 1
Тел.: 032 33 03 03
Факс: 032 33 03 90
Моб. тел.: 0887 52 00 62; 0886 33 39 87
Е-mail: wasteconsult@ gmail.com

Текст и изображения: wasteconsult-bg.com

За автора