АКТА ПРИМ ООД – счетоводни услуги – София

ЗА НАС

ScreenHunter_3077 Sep. 19 15.47АКТА ПРИМ ООД е учредена през 2005 година, като дъщерна фирма на Дружество за одит и консултации ООД.

Развива своята дейност по счетоводно обслужване на клиенти от групата.

Разполага с екип от девет високо квалифицирани експерти в областта на счетоводството, данъците, труда и работната заплата и социалното осигуряване.

Работещите в АКТА ПРИМ ООД имат добра езикова подготовка и ползват английски, немски, руски и турски.

АКТА ПРИМ ООД спазва следните принципи в своята работа :

  • Професионален подход
  • Коректност и стабилност
  • Внимание за всеки клиент

В резултат на прецизната работа, коректно и професионално отношение, клиенти на фирмата са значителен брой престижни български и чуждестранни фирми и физически лица с разнообразна дейност в сферата на производството, търговията, строителството и услугите, както и сдружения и организации с нестопанска цел.

УСЛУГИ

Счетоводство

· обработка и регистриране на първични счетоводни документи;

· поддържане на синтетични и аналитични счетоводни сметки

· изготвяне на оборотни ведомости

· ежемесечно изготвяне на документи и платежни нареждания за разплащания с държавните институции

· взаимодействие с данъчната администрация

Изготвяне на отчети

· изготвяне на годишни финансови отчети и приложения към тях

· изготвяне на консолидирани финансови отчети и приложения към тях

· изготвяне на междинни финансови отчети

· изготвяне на годишни данъчни декларации на юридически и физически лица

· изготвяне на годишен статистически отчет

· изготвяне на доклади и отчети до управлението и собствениците

Труд и работна заплата

· администриране на трудово правни и облигационни правоотношения

· изготвяне на ежемесечни ведомости за заплати на персонала и възнаграждания по граждански договори

· изготвяне и подаване в държавните институции на ежемесечни справки – декларации за социално и здравно осигуряване

· ежемесечно изготвяне на документи и платежни нареждания за разплащания с персонала и с държавните институции във връзка с възнагражденията

· ежемесечен контакт и взаимодействие с органите на Националната агенция за приходите по повод трудово-правни отношения и граждански договори с физически лица

Допълнителни услуги

· независим финансов одит

· консултантски услуги във връзка с прилагане на данъчно, счетоводно и трудово законодателство

· административни услуги

· публикуване на финансови отчети

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА КЛИЕНТИТЕ:

1. Възможност да се покрият изискванията за изнесено извън фирмата счетоводство при осигуряване на прецизно и пълно финансово- счетоводно обслужване.

2. Превантивно и последващо взаимодействие с данъчната администрация, компетнтна данъчна защшта, възражения, обжалване по данъчни и други ревизионни актове.

3. Получаване на конкретни икономически изгоди чрез минимизиране на данъците, плащани от клиентите, както и отпадане на тежестта от организация и поддържане на работни места за счетоводители и специалисти по ТРЗ.

4. Превантивен контрол върху рисковите области и гарантиране на законосъобразна финансова стабилност.

5. Ползване на услуга, базираща се на задълбочено познаване и опит по националните и международни счетоводни норми и правила в областта на счетоводството и данъците, съответстващи на изискванията на националните и международни счетоводни стандарти, директивите на Европейската общност.

КОНТАКТИ

АКТА ПРИМ ООД – счетоводни услуги – София – aktaprim.weebly.com
Адрес: гр. София, ул. “Лайош Кошут” 33
Тел./Факс.: 02 953 11 93
E-mail: aktaprim@ mbox.contact.bg; aktaprim@ gmail.com

Текст и изображения: aktaprim.weebly.com

За автора