„Булгартрансгаз” ЕАД – газов оператор

ЗА НАС

ScreenHunter_10789 Feb. 27 18.06„Булгартрансгаз” ЕАД е комбиниран газов оператор, извършващ дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачно и отговорно поведение и работи за гарантиране на условия на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност. Като част от общоевропейската газова мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства.
Компанията е собственик и оператор на:
Национална газопреносна мрежа с основно предназначение – пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителни мрежи и индустриални потребители на природен газ;
Газопреносна мрежа за транзитен пренос на природен газ с основно предназначение – пренос на природен газ през територията на България до съседните държави Румъния, Турция, Гърция и Македония;
Подземно газохранилище в Чирен (ПГХ „Чирен”) с основно предназначение – съхранение на природен газ за покриване на сезонните неравномерности в потреблението и доставката на природен газ.
Дружеството притежава следните лицензии, издадени от регулаторния орган ДКЕВР:
За пренос на природен газ – Лицензии № Л-214-06 и № Л-214-09 от 29.11.2006 г.
За съхранение на природен газ – Лицензия № Л-214-10 от 29.11.2006 г.
Основните изисквания за тези дейности са регламентирани в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове, които следват европейското законодателство в тази област.
„Булгартрансгаз” ЕАД е дъщерно дружество на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД.
В момента “Булгартрансгаз” ЕАД е в процес на сертифициране като Независим газопреносен оператор.
ПГХ ЧИРЕН – инсталация за изсушаване на природен газ КС ПРОВАДИЯ охладители след компресиране на природен газ – КС СТРАНДЖА Пускова камера в район СЗЕР КС ПЕТРИЧ и очистно съоръжение

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Мисия
Булгартрансгаз” ЕАД е национално отговорен комбиниран газов оператор, осигуряващ лицензирани услуги по пренос и съхранение на природен газ в България.
Мисията на „Булгартрансгаз” ЕАД е да осигурява пренос на природен газ, следвайки интересите на държавата и обществото, да гарантира условия за сигурност и устойчиво развитие на газовия пазар в страната и региона, да подпомага активно процеса на либерализация в духа на общоевропейската енергийна политика.
Мисията на националния комбиниран газов оператор произтича както от вътрешното енергийно законодателство, така и от европейските норми и Третия енергиен либерализационен пакет.

Визия
Визията за развитието на „Булгартрансгаз” ЕАД е свързана с позиционирането на Дружеството като модерен и национално отговорен газопреносен оператор, активно работещ за поддържане и разширяване на надеждна газова инфраструктура на територията на Република България, с ключова роля в развитието на регионално значимите проекти в сектора и със значителен принос в постигането на целите за изграждане на единен общоевропейски свободен и конкурентен газов пазар.
Визията е свързана и с екологосъобразното развитие на всички проекти и дейности, както и със социалната и икономическа стабилност на районите, където Дружеството оперира.
Тя е свързана и с постигането на поставените основни цели за Дружеството.

Цели
Във връзка със своите задължения и отговорности, „Булгартрансгаз” ЕАД формулира следните стратегически цели, стъпващи на разбирането за модерен, ефективен и либерализиран газов пазар:
Осигуряване сигурността и надеждността на газопреносната система и Подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен”;
Надеждно и ефективно функциониране на газопреносната система в условията на либерализиран газов пазар;
Осигуряване на алтернативни маршрути и входни гранични точки за доставка на природен газ от различни източници до потребителите в страната;
Изграждане на нови газови отклонения за газифициране на нови региони и потребители на природен газ;
Оптимизация на дейностите, бизнес процесите, процедурите и правилата за осигуряване на леснодостъпни и качествени услуги за клиентите на Дружеството.

КОНТАКТИ

„Булгартрансгаз” ЕАД – газов оператор – bulgartransgaz.bg
Адрес: гр. София, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2, бул. ”Панчо Владигеров” № 66
Тел./Факс: 02 939 63 00; 02 939 63 05
Е-mail: info@ bulgartransgaz.bg

Текст и изображения: bulgartransgaz.bg

За автора