„Еко Ризолв” ООД

ЗА НАС

ecoResolve„ЕКО РИЗОЛВ” ООД – Eco Resolve Ltd., е създадена през 2008 година от специалисти с дългогодишен, прифесионален опит. Компанията предлага консултантски услуги в областта на управлението на околната среда на територията на Република България.
„ЕКО РИЗОЛВ” ООД разполага с екип от висококвалифицирани и опитни специалисти, всеки от които има познания в определена професионална сфера, като по този начин осигурява на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа.
„ЕКО РИЗОЛВ” ООД – Eco Resolve Ltd. работи на национално ниво, в партньорство с квалифицирани експерти и организации, по всички компоненти и фактори на околната среда.

Главната ни цел е експертно и ефективно подпомагане на нашите клиенти, в екологичен и/или БЗР аспект.

ecoResolve1

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Вътрешен надзор на екологичните системи:

 • Капацитет на инсталациите и обхват на разрешителните за работа
 • Химични вещества и смеси
 • Проверка на структура и съдържание на Информационни листове за безопасност съгласно Регламент REACH 1907/2006 и Закон за защита вредното въздействие на химични вещества и смеси
 • Определяне на R-фрази и S-фрази на вещества и смеси
 • Отпадъци
 • Условия на работна среда
 • Разрешителни
 • Влияние върху компонентите на околната среда:
  • води;
  • атмосферен въздух;
  • почви;
  • ландшафт;
  • биоразнообразие.

2. Консултации по управление на околната среда:

 • Помощ при Въвеждане на СУОС съгласно EMAS и ISO 14000
 • Структура и отговорности
 • Обучение
 • Обмен на информация
 • Документиране и докладване

3. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

4. Използване на ресурси:

 • Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
 • Използване на енергия / измерване, документиране, докладване/;
 • Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване, документиране и докладване/.
 • Оптимизиране на потреблението на ресурси
 • Най-добри налични техники (НДНТ)

5.  Емисии в атмосферата:

 • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
 • Емисии от точкови източници;
 • Неорганизирани емисии;
 • Собствен мониторинг;
 • Документиране и докладване.
 • Подготовка и изготвяне на Планове за управление на разтворители съгласно изискванията на Наредба №  7 от 2003 г;
 • Изготвяне на доклади за консумация на органични разтворители за предходната календарна година.

6. Емисии на отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води/:

 • Работа и контрол на пречиствателното оборудване;
 • Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения;
 • Собствен мониторинг;
 • Документиране и докладване.

7. Управление на отпадъците:

 • Образуване на отпадъци;
 • Събиране и приемане на отпадъци;
 • Временно съхраняване на отпадъците;
 • Транспортиране на отпадъци;
 • Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
 • Обезвреждане на отпадъци;
 • Контрол и измерване на отпадъци;
 • Анализ на отпадъци;
 • Документиране и докладване.
 •  Класификация на отпадъците
 • Изработване на Работни листове съгласно Наредба №3,
 • Изработване на Фирмени програми за управление на отпадъци,
 • Заявления за Регистрационни и Разрешителни документи съгласно чл. 50 и чл. 37 от ЗУО,
 • Изготвяне на информация, съгласно чл. 7 от ЗУО.

8. Шум /емисии, контрол и измерване/.

9. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

 • Собствен мониторинг на подземни води;
 • Документиране и докладване.

10. Преходни и анормални режими на работа.

11. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

12. Енергийна ефективност (ЕЕ):

 • Обследване на ЕЕ;
 • Одитиране;
 • Документиране и докладване.

13. Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша.

14. Пожарна и аварийна безопасност.

15. Лабораторни анализи и мониторинг.

16.  Консултации по система НАССР.
17.  Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи.
18.  Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/ до получаване на съответно разрешение от РИОСВ.
19.  Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.

НАПРАВЛЕНИЯ
 • Въздух
 • Води
 • Отпадъци
 • Почви
 • Превантивна дейност
 • Химични вещества и смеси
 • Шум
 • ОВОС
 • Мониторинг
 • Анализи, експертизи и оценки
 • Одити
 • Комплексни разрешителни
 • Устойчиво развитие
 • Енергийна ефективност
 • Планове и програми
 • Система за управление на околната среда (СУОС)
КОНТАКТИ

„Еко Ризолв” ООД – eco-resolve.com

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Света Петка” № 16
Тел./факс: 032 66 85 77
Моб. тел.: 0888 38 36 24; 0887 21 00 40; 0885 39 36 96
E-mail: ecoresolve@ gmail.com

Текст и изображения:eco-resolve.com

За автора