“ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter 365„ЕН АР Консулт” ЕООД се основава през 2006 г. със седалище и адрес на управление гр. Хасково. Основен предмет на дейност на дружеството е Извършване на консултански услуги по смисъла на Закона за устройство на територията в проектирането и строителството, включително дейност по изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти, координация на строителният процес до въвеждане на строежите в експлоатация. Дружеството е лицензирано да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражнява строителен надзор с Лиценз № 000526/12.10.2006 година от Министърът на регионалното развитие и благоустройство на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ със срок на валидност до 12.10.2016 г.

От създаването си до сега „ЕН АР Консулт” ЕООД се разраства многократно като разширява кръга на обектите, за които предоставя консултантски услуги и осигурява заетост на голям брой специалисти в сферата на строителството. Към настоящия момент фирмата разполага с офиси в гр. София, Пловдив, Бургас, Русе, Ямбол, Хасково.

Основна цел на управляващата структура на дружеството е непрекъснато усъвършенстване и развитие на предлаганите услуги. За изпълнението на тази основна задача „ЕН АР Консулт” ЕООД се ръководи от Итегрирана система за управление на качеството, която осигурява изпълнението на мисията на Организацията, насочена към удовлетворяване на пазарното търсене и задоволяване на потребностите на нашите клиенти. Други наши приоритети са осигуряване на безопасност при работа и опазване на околната среда, съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и OHSAS 18001.

“ЕН АР Консулт” ЕООД е пълноправен член на Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/, както и на Международната федерация на инженерите – консултанти /ФИДИК/ и Европейската федерация на консултантските асоциации /ЕФКА/.

Арх. Панайотова е и член на Управителния съвет на БААИК.

Екипът от специалисти на „ЕН АР Консулт” ЕООД включва експерти, които могат компетентно да сътрудничат при предоставяне на консултантски услуги за проекти от следните сектори:

 • Транспортна инфраструктура – пътно, железопътно и тунелно строителство;
 • Води и Околна среда – Водопроводи и канализация, Пречиствателни станции, Депа за отпадъци
 • Гражданско строителство – Жилищни, промишлени, административни сгради и съоръжения
 • Възобновяеми източници на енергия – Фотоволтаични централи, Водни електроцентрали, Ветрогенератори
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Осъществява се в съответствие с чл. 168 от ЗУТ в следния задължителен обхват:

 • Осигуряване на законосъобразно започване на строежа;
 • Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
 • Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • Осъществяване на контрол относно качеството на влаганите материали по време на строителството;
 • Осъществяване на контрол относно правилно изпълнение на строително-монтажните работи.
 • Осигуряване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
 • Изготвяне на окончателен доклад за проекта.
 • Съдействие при изготвяне на проектната документация и издаване на разрешения за строеж;
 • Анализ на финансовите параметри на проекта и разходването им;
 • Контрол за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената проектна документация;
 • Контрол за съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в одобрената проектна документация
 • Контрол и изготвяне на всички документи, необходими за въвеждане на проекта в експлоатация.
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

Осъществява се съгласно изискванията на съгласно чл.142 ал.5 и чл.143 ал. 1 на ЗУТ в следния задължителен обхват:

 • Спазване на нормативните актове за проучване и проектиране;
 • Проверка на комплексния характер на оценката и съответствието й с предвижданията на подробния устройствен план, проверката на взаимната
 • съгласуваност между отделните частите на проекта;
 • Съответствие на проекта с изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за: – носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; – пожарна безопасност на строежа; – опазване на здравето и живота на хората и на тяхното имущество; – безопасно ползване на строежа; – опазване на околната среда по време на строителството и на ползването на строежа, включително защита от шум, опазване на защитените територии и обекти; – опазване на недвижимите паметници на културата; – икономия на топлинна енергия и топлосъхранение на обекта; – достъпност;
 • Съгласуваност на проекта с всички контролни и експлоатационни дружества;
 • Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
 • Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 • Пълнота и завършеност на проектната документация;
 • Изготвяне на комплексен доклад.
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ НА СТРОЕЖА И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ
 • Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ
 • Установяване на конструктивната устойчивост на сградата
 • Даване на предписания и препоръки
 • Изготвяне на технически паспорти съгласно Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Тази услуга се изпълнява с съответствие със Закона за енергийна ефективност и обхваща следните дейности:

 • Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по енергийна ефективност;
 • Сертифициране;
 • Обследване на съществуващи и нови сгради по енергийна ефективност;
 • Обследване на промишлени системи по енергийна ефективност;
 • Консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и строителството;
 • Строително-ремонтни дейности и саниране;
КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Осъществява се съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Координаторът по безопасност и здраве трябва да е квалифициран, с опит и професионална компетентност в областта на проектиране, строителство и безопасно изпълнение на СМР. Координаторът изпълнява следните основни дейности:

1.Координаторът взема организационни и технически решения за извършването на СМР;

2.При напредване на СМР актуализира плана по безопасност, като отчита измененията;

3.Координира изпълнението на изискванията за ЗБУТ;

4.Организира съвместната работа на строителите, включително подизпълнителите и самостоятелно упражняващите трудова дейност на една и съща строителна площадка;

5.Предприема мерки за недопускане външни лица на строителната площадка и др.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter 359ScreenHunter 360ScreenHunter 361ScreenHunter 362ScreenHunter 363ScreenHunter 364
КОНТАКТИ

“ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД – enarconsult.com
Адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2, Цариградски комплекс
Тел.: 038 666 920
Моб.тел.: 0885 399 814
E-mail: office@ enarconsult.com

Текст и изображения: enarconsult.com

За автора