“Евродизайн Енерджи” ООД

ЗА НАС

EURO“Евродизайн Енерджи” ООД е основана като наследник на фотоволтаичния отдел към фирма “Евродизайн БГ” ООД.
Ние разполагаме с екип от отлични професионалисти в проектирането и изграждането на фотоволтаични (соларни) енергийни системи.
Имаме богат опит и натрупани знания, с които гарантираме високо качество на изготвените проекти, доставените компоненти и процесите по изграждането на фотоволтаични системи.
Предлагаме висококачествени компоненти от доказани производители и цялостни решения за изграждането на проекти за производство на безплатна енергия от Слънцето.
– Нашите услуги са свързани с цялостното изпълнение на един соларен проект;
– Изготвяне на слънчево-енергийни одити за оценка на наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от слънчевата светлина;
– Подробна икономическа обосновка на инвестиционното намерение;
– Изготвяне на идейни фотоволтаични проекти;
– Изготвяне на необходимата документация за узаконяване;
– Консултиране по технически и административни въпроси свързани със слънчеви системи;
– Гаранционна и извънгаранционна падръжка.

Избирайки нас, Вие правите най-добрия избор на доставчик и изпълнител на Вашият фотоволтаичен проект.

ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Екипът на фирма “Евродизайн Енерджи” ООД е специализиран в проектирането и изграждането на фотоволтаични системи. Ние разполагаме с опитен персонал за монтажа на електрическите системи.

Профилактичното обслужване гарантира непрекъсната работа и максимална ефективност на фотоволтаичната система. Тези системи се нуждаят от минимално обслужване и поддръжка. При тях всяка повреда може да доведе до прекъсване на производството на електроенергия, загуба на средства и неприятни последици за оборудването.

ПРОЕКТИРАНЕ

Фирма “Евродизайн Енерджи” ООД изготвя цялостни проекти за изграждане на фотоволтаични централи (ФЕЦ).
Инвестиционният проект необходим за получаване на разрешение за строеж на една фотоволтаична система и обхваща следните части:
– Електротехническа – чертежи на разположението на модулите и на стринговете, ел. схеми, заземление и бълниезащита;
– Конструктивна;
– Архитектурна;
– Геодезическа – точното разположение на модулите в имота (по географски координати) и надморска височина;
– Технологична
– План за безопасност и здраве (ПБЗ).

Ние изработваме проекти за фотоволтаични системи, които са свързани към обществената електрическа мрежа и проекти за автономни фотоволтаични ( OffGrid) системи.

СЛЪНЧЕВО ЕНЕРГИЕН ОДИТ

Първият етап и задължителна предпоставка преди да се пристъпи към инвестиция във фотоволтаична електроцентрала е извършването на пред-проектно проучване – технико-икономически анализ за целесъобразността и обосновка на проект за изграждане на Фотоволтаична централа и изготвяне на слънчево енергиен одит съобразно изискванията на Наредба № 16-27 от 22.01.08 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми/алтернативни енергийни източници.
Енергийният одит представлява доклад за оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни източници. В случая на слънчево-енергийния одит източникът на енергия е слънцето. Енергийният одит показва екологичната и икономическата целесъобразност на дадено инвестиционно намерение и може да се представи пред банкови и държавни учреждения за отпускане на кредити, средства по програмите на ЕС и издаване на разрешения за строеж на фотоволтаични централи.
Поддейностите, които извършваме включват:
– Оглед на мястото на проекта и оценка на наличната инфраструктура
– Определяне на приложимите технологии за усвояване на потенциала
– Обработка на данните за слънчевата радиация
– Оценка на потенциала
– Изработване на инвестиционни варианти
– Избор на технологично решение
– Определяне на конкретния размер на инвестицията
– Определяне на годишното производство на електроенергия
– Определяне на прогнозните приходи по години
– Определяне на прогнозните разходи по години
– Анализ на риска
– Изготвяне и представяне на доклад с резултатите от оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми/алтернативни енергийни източници
Предлаганите от нас услуги при проекти за изграждане на фотоволтаични централи по Програмата за развитие на селските райони включват изготвяне на слънчево енергиен одит и съставяне на проектното предложение за кандидатстване по ПРСР.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

Какво са Европейските програми?
Европейският съюз осъществява своите политики чрез програми. За целта на европейско ниво са създадени европейски фондове, които финансират тези програми. Всяка програма има свои специфични цели и условия за отпускане на средства. Тези средства са безвъзмездни и размерът им варира в зависимост от програмата. Едно нещо е общо за всички – средства се получават само при кандидатстване с проект, разработен съгласно насоките, регламентите и принципите на съответната програма. Обикновено безвъзмездната помощ, която се отпуска е част от цялата стойност на проекта. За останалата част, клиентът трябва сам да осигури средства. Също така е особено важно да се подчертае, че в по-голямата част от случаите клиентът първо със собствени средства извършва дейностите по проекта и едва след като представи документи за извършени разходи, и те се одобрят от финансиращата институция, определена част от тези средства му се възстановяват от Европейския съюз. В зависимост от програмата се определя процентът на безвъзмездна помощ от стойността на целия проект, максималния размер на помощта и допустимите разходи.

Как те могат да Ви помогнат?
Средствата, които Европейският съюз предоставя са значителни и биха могли да Ви подпомогнат за разширяване и модернизация на Вашия бизнес, за осъществяването на Ваша бизнес идея.

Как ние можем да Ви съдействаме?
„ЕВРОДИЗАЙН ЕЕРДЖИ” ЕООД предоставя на своите клиенти, желаещи да изграждат фотоволтаични системи, консултантски услуги свързани с разработването на проектни предложения по мерки 311 и 312 от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Услугата включва:
• Дефиниране на проектната идея;http://prsr.bg/merki/Мярка-311/19/index.html
• Разработване на проектно предложение;
• Окомплектоване на проектното предложение според изискванията, посочени в Насоките за кандидатстване;
• Придружаване на възложителя или приемане на изрично пълномощно за внасяне на проектното предложение в Разплащателната агенция.

Допълнителни услуги:
• Съдействие при намирането на „мостово финансиране” (финансиране, до размера на безвъзмездната помощ);
• Съдействие при избор на застрахователна компания и фирма за строителен надзор;
• Съдействие при намирането на различни специалисти или фирми необходими при извършването на пред-проектните проучвания и намирането на оферти на изпълнители.

АВТОНОМНИ СИСТЕМИ

Автономните фотоволтаични инсталации обикновено са с инсталирана мощност до няколко десетки kWp. Основното им приложение е осигуряване на електроенергия в места, в които отсъства централно електрозахранване. Приложната област на автономните фотоволтаични системи е разнообразна, например различни съоръжения, които работят в отдалечени от централната мрежа места, например – маломощни предаватели за телекомуникационната индустрия, отдалечени вили, хижи, помпени инсталации, улични и паркови осветителни тела, лодки, каравани, кемпери и др. С такива фотоволтаични системи се захранват светещи надписи и билбордове по магистралите извън населените места, осветяват се преносими табели и временни заграждения.  Основни елементи на една автономна система са фотоволтаични панели, управлявани от контролер, акумулаторна батерия и инвертор. Фотоволтаичните панели са важната част в една фотоволтаична инсталация, тъй като те директно преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия.Фотоволтаичните зарядни контролери се използват за регулиране на заряда на акумулаторните батерии при работата на фотоволтаичните модули. Контролерите са незаменима част от автономната фотоволтаична система, като удължават живота на акумулаторните батерии и спомагат за ефективна работа на фотоволтаичните модули. Предназначението на акумулаторната батерия е да акумулира излишната енергия, генерирана от фотоволтаиците през светлата част на денонощието, и да я отдава през нощта, поддържайки непрекъснато електрозахранването на консуматорите. Към постояннотоковите шини биха могли да се свържат директно постояннотоковите консуматори. Такива са някои видове осветители, телевизори, радиоапарати, хладилници и др. Задачата на инверторът в автономните системи е да преобразува постоянното напрежение в променливо с промишлена честота, което позволява директно захранване на всички консуматори, стандартно изпълнение. Разбира се, възможно е системата да бъде ограничена само до постояннотоковата си част, без инвертор и възможност за захранване на променливотокови консуматори. Такова е изпълнението на най-маломощните инсталации, например системи, предназначени за захранване на преносимо оборудване, като светещи табели, временни осветители и др. Автономните фотоволтаични системи без инвертор, напълно логично, са и най-евтините. Използването на инвертор дава възможност автономната фотоволтаична инсталация да осигури енергия с показатели, идентични с тези на централното електроснабдяване. Качеството на електроенергията е на приемливо ниво както по честота, така и по ниво.

Избирайки нас, Вие правите най-добрия избор на доставчик и изпълнител на Вашият фотоволтаичен проект.

ГАЛЕРИЯ

12345
КОНТАКТИ

“Евродизайн Енерджи” ООД – ed-energy.eu

Адрес: гр. София, кв. Изгрев, ул. Тинтява 15-17
Тел: 02 960 71 13
Е-mail: office@ ed-energy.eu


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: ed-energy.eu

За автора