Колеж за работническо обу­че­ние

ЗА НАС
kolejКолежът за работническо обу­че­ние е създаден на 24 април 2003 г., за да отговори адекватно на предиз­ви­­кателствата, породени от дина­ми­ч­­ните социално-иконо­миче­с­­ки про-ме­ни, отразяващи се върху инду­с­т­риалните отношения в нацио­нален, европейски и световен мащаб.

Колежът за работническо обу­че­ние си поставя за цел да предлага на експертния състав, на настоя­щи­те и потен­циални син­ди­кални чле­но­ве и граждани: свое­вре­менна ин­фор­­­мация, възмож­но­сти за получа­ва­не на системни, за­дълбочени и из­пре­варващи знания, придобиване на не­об­ходими умения и квалифи­к­ация и формиране на нагласи за по­ви­ша­ва­не на конку­рент­но­спо­соб­но­ст­та.­

СТАТУТ

Колежът за работническо обу­че­ние е със седа­ли­ще гр. Со­фия, пл. “Македония” №1. Съучреди­те­­ли са Конфедера­ци­ята на неза­ви­си­мите синдикати в България и Ин­сти­тутът по инду­стриални отно­шения и мени­дж­­мънт “ОКОМ”.

В Мисия и цели

С цел утвърждаване влиянието на съвременните индустриални отношения в гражданското общество Колежът предлага на синдикалните структури и заинтересовани организации и лица:

Синдикално обучение

Професионална квалификация по 12 професии

Обучение по ключови компетентности

Мотивационно обучение

Обучение за заети, безработни и самонаети лица с ваучери

Професионално ориентиране и консултиране

Обучение за ITcard

 • ILO Training Center – Център за обучение към Международна организация на труда, Торино, Италия
 • IFWEA – Международна асоциация на асоциациите за работническо обучение
 • ETUI – Европейски синдикален институт, Департамент „Обучение”, Брюксел
 • DGB – Обединение на германските профсъюзи, Германия
ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ “AGRISKILLS – СЕЛСКОСТОПАНСКИ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВОСТ”
ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ 2014-2020
KД 2 Стратегически партньорства в сферата на професионалното образование и обучение
Продължителност: 24 месеца – септември 2014 г. – август 2016 г.

Проект “Компетенции за успех”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-1.1.10
“Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”
Продължителност: 12 месеца
Общата стойност на проекта: 71 555,56 лв

BICO – “Бипартитно многостранно партньорство за информиране, преговори и сътрудничество в секторни стратегии за подобряване на управлението на продължаващото професионално обучение, насърчаване на придобиването на нови умения и развитие на работната сила в малките и средни предприятия”
Продължителност: 12 месеца от 15.12.2012 г – 14.12.2013 г.
Бюджетна линия 04.03.03.03 “Информиране, консултиране и участие на представители на предприятия

AWICO “Инструмент за оценка на по-широки компетентности от Европейската квалификационна рамка”
LLP-LdV-TOI-2009-164.603
Многостранни проекти, Трансфер на иновации
Програма за учене през целия живот – ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
1 октомври 2009 г. – 30 септември 2011 г.

“LEASYS – Системите за обучение в ЕС и Ученето през целия живот”
I/05/B/P/PP-154123
Програма Леонардо да Винчи на ЕС – Пилотен проект
Продължителност: 24 месеца – Октомври 2005 г./ Октoмври 2007 г.

 

Професионално обучение за интегриране на граждани извън ЕС”
Project No: S/03/B/P/PP-161021
Продължителност: 30 месецa, 11.10.2004 – 10.04.2007

 

“Укрепване на капацитета на КНСБ за борба с най-тежките форми на детски труд”
Продължителност: 6 месеца
Период: юни 2005 г. – януари 2006 г.

ПАРТНЬОРИ
 • ETUI – Европейски синдикален институт, Департамент „Обучение”, Брюксел
 • ILO Training Center – Център за обучение към Международна организация на труда, Торино, Италия
 • ШАРС – Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество
 • SLA – Швейцарска организация за работническо подпомагане
 • „Мост – България” – Неправителствена организация
 • ИМС/СГНУ – Институт за между­народно сътрудничество на Сдружението на германските народни университети
 • DGB – Обединение на германските профсъюзи, Германия
 • ISCOD – UGT – Синдикален институт за сътрудничество и развитие, Испания

 

СЕРТИФИКАТИ

kolejit card certificate_smallnapoo_small
KОНТАКТИ

“Колеж за работническо обу­че­ние” – wetco.knsb-bg.org

Адрес: гр. София, пл. Македония 1, ет. 14
Тел.: 02 4010 472, 479
Факс: 02 988 59 69
E-mail: wetco@citub.net


Вижте по-голяма карта

Текст и изображения: wetco.knsb-bg.org

За автора