Нотариус Милена Димитрова Тодорова – 604 – Кюстендил

ЗА НАС

ScreenHunter_5072 Nov. 10 14.46Нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в законите нотариални действия (чл.2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност).

Нотариус Милена Димитрова Тодорова е с рег. номер – 604.

Районът на действие на Нотариус Милена Димитрова Тодорова е град Кюстендил.

УСЛУГИ
  • удостоверява подписите, датата и съдържанието на представени пред него от страните документи
  • удостоверява верността на преписи от документи
  • приема за съхранение саморъчни завещания, документи и книжа
  • съставя актове за нотариални завещания и актове за отмяна на завещания;
  • съставя и подписва (удостоверява) нотариални актове за различни видове сделки с недвижими имоти
  • съставя констативни протоколи за явяване и/или неявяване на лица пред него за извършване на определени действия
  • изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност
  • посредничество при изясняване волята на страните;
  • набавяне на справки, документи, книжа и други;
  • изпълнение на завещания и управление на имущество
КОНТАКТИ

Нотариус Милена Димитрова Тодорова – 604 – Кюстендил
Адрес: гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител 76
Тел.: 078 554 005
E-mail: mdst@ abv.bg

За автора