ОБЩИНА ЛУКОВИТ

ЗА НАС

ScreenHunter_4530 Oct. 08 13.57Червенобрежката и Романската общини, на юг – Община Ябланица и Тетевен, а на север граничи с Червенобрежката и Долнодъбнишката общини. Районът се намира в Средния Подбалкан.

Релефът е хълмисторавнинен, характерен за Дунавската хълмиста равнина.

В климатично отношение Луковитската община се намира в умерено-континенталната климатична област. Климатичните фактори се характеризират със стойностни характеристики на Средния климатичен район на Дунавската равнина. Характеризира се със студена зима и горещо лято.

Територията попада в Мизийската растителна област. Горскодървесната растителност е съставена предимно от листопадни широколистни гори – чисти и смесени насаждения от блатун, цер, листа, бук и др.

Административен център на Общината е гр. Луковит. През града преминава главен шосеен път София – Русе и София – Плевен. През територията на града преминава р. Златна Панега. Тя води началото си от едноименния карстов извор.

Община – Луковит се сътои от 12 населени места с територия 454,225 декари, която представлява 11,003 % от територията на Ловешка област.
Луковит се намира на 171 м надморска височина.

Основните селскостопански култури отглеждани в Общината са царевица, пшеница, ечемик, овес и др. Овощни насаждения от череши и сини сливи също са част от земеделието в Общината.

Община Луковит се намира в преходен район между Дунавската равнина и Предбалкана. През територията и минават три реки: река Искър, река Вит и река Златна Панега.

Климатът е смекчен умерено континентален, липсват екстремните летни горещини и зимни студове, който са характерни за рязко изразения умерено – континентален климат на Дунавската равнина. В резултат на тези и други фактори почвите на територията на Общината се характеризират с голямо разнообразие.

Територията на общината попада в Мизийската расти-телна област. Горскодървесната растителност е съставена предимно от листопадни, широколистни гори-чисти и смесени насаждения от блатун, цер, бук и дъб. Срещат се и вторични съобщества от келяв габър.

В определени райони се срещат: дива циклама, планинска чубрица, “алпийска роза”, бръшлян лиана, жълт равнец, черен глог.

В района се срещат следните животни : язовец, лисица, заек, чакал, сърна, дива свиня, костенурка, прилеп, пепелянка, смок: зелен – в тревистите места, сив – в скалистите места, черен – в сенчестите места.

Скална врана, авлига, сокерица, дива патица, кукувица, папуняк, сойка, ястреб и сокол, бял щъркел бяла и сива чапла, лебеди, фазан, яребица, скална лястовица и др. врабчови влаго и карстолюбиви.

В околностите на гр. Луковит има много красив каньон на р.Златна Панега, местността “Котлен”, уникални скални образувания “Куклите” в Карлуковското карстово плато. Природни забележителности: Циркусът “Котлен”, каменопад “Дайма”, Лагуната с кръглото тресавище.

Скит- пазвите в каньона:

Иглуто, Ларгото, Тепавицата, Лонгоза, Рилско място, Лозето.

Скален скит- параклиси пред входовете на естествените пещери, използвани за убежище на монаси- отшелници / ”Глигора”и “Св.Марина”/.

Пещера с поток изворна вода: Панежка Темна дупка- забулена в догадки и неизследвана.

Скални фигури и циркуса в Котлен: Корабът Радецки, Носът, Делвата, Резето и др.както и скалната шахта – Въртопа.

Проучени са общо 240 пещери.От тях 6- феноменът “Проходна”, “Безименна 22” /Контрабасът/, “Задъненка” и др., както и двата скални феномена – “Струпанец” и “Провъртеника”, са обявени за природни забележителности.

Пещерите са обект на изследване на Българската федерация по спелеология и Световната спелеоложка общност, която го избира за еталон в международната научно- изследователска програма за сравнение на карстовите райони в света “PIGEK” Някои от пещерите са уникални паметници на човeшката култура от палеолита до ХІV век.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
МБАЛ-Луковит ЕООД заема важно място в здравеопазната система в област Ловеч.
Болницата е модерно лечебно заведение, което осигурява диагностично-консултативна и болнична помощ за над 22 хиляди население на територията на община Луковит и съседните общини.
“Многопрофилна болница за активно лечение – Луковит” ЕООД е лечебно заведение за болнична помощ, в която лекари с взаимодействие на други специалисти и помощен персонал предоставят качествено и еднакво достъпно болнично медицинско обслужване на нуждаещите се. Повишава се качеството на живот на пациентите и чрез тях на техни близки, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.
В стратегически план е целесъобразно и рентабилно функционирането на съвременно лечебно заведение в района, което предлага пълен обем диагностично-лечебни мероприятия за здравно и рехабилитационно медицинско обезпечение на пазара за медицински услуги. В болницата се осъществява дейност, необходима за повишаване качеството на живот у хора, при които то би могло устойчиво да се подобри чрез възстановяване на тяхното здраве, стабилизиране на евентуални негови нарушения, ако те не могат да се отстранят, или възможно намаляване страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или облекчат нейното протичане.
Целите на “МБАЛ – Луковит” ЕООД отговарят на основните цели на националната здравна политика, а именно: произвеждането на услуги с медицинско и немедицинско съдържание, които съответстват на нейната мисия.
Постоянна цел – достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички хора.
Основни цели:
– задоволяване изискванията, нуждите и очакванията на пациентите;
– своевременност, достъпност и качество на медицинската дейност;
– осигуряване, укрепване и съхраняване на здравето на хората в продължение на целия им живот;
– намаляване разпространението на определени болести и облекчаване на страданието им
В момента болницата е със 100 легла – разпределени в пет отделения: терапевтично, неврологично, хирургично, детско и акушеро-гинекологично.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА МБАЛ
І. Диагностично-консултативно звено
Включва приемно-консултативни кабинети: терапевтичен, хирургичен, акушеро-гинекологичен, неврологичен, педиатричен, регистратура и информационно звено.
ІІ. Медико-диагностични и медико-технически лаборатории
Клинична лаборатория е оборудвана с модерна и ефективна апаратура, осигуряваща точни и възпроизводими резултати на извършваните анализи. Лабораторията извършва биохимични, хематологични, кръвно-газови и коагулометрични анализи.
ІІІ. Отделение без легла и кабинети за функционална и образна диагностика.
– Отделение по функционална и образна диагностика – извършва всички видове изследвания, свързани с доболничната и стационарната дейност, ултразвукова диагностика на корем и щитовидна жлеза; функционална диагностика на сърдечно-съдова и нервна система. Отделението разполага с:
– компютърен томограф
– мамограф за изследване на женска гърда.

Осъществяват се високоспециализирани диагностични изследвания – ехографска диагностика на коремни органи и повърхностни структури, изследване на централната и периферната нервна система.

- Сектор по физиотерапия и рехабилитация – разполага с базови и технически възможности за рехабилитация на стационарнви и амбулаторни болни. Работи се по 5 клинични пътеки, свързани с лечението на заболявания на опорно-двигателния апарат, централната и периферната нервна система, дихателната система, заболявания на сърдечно-съдовата система, родови травми, трудно зарастващи рани и периферни-съдови синдроми. Отделението разполага със специалист рехабилитатор с дългогодишен опит и добри професионални умения.

ІV. Стационарни отделения:
1. Терапевтично отделение – 30 легла. Изградено е от 3 сектора – пулмологичен, ендокринологичен и кардиологичен сектор. Разполага с кабинет по неинвазивна и функционална диагностика, оборудван с ехокардиограф и велоергометър. Обслужват се пациенти по 17 клинични пътеки – декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години; остър миокарден инфаркт; нестабилна форма на ангина пекторис; остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност; заболявания на миокарда и перикарда; ритъмни и проводни нарушения, бронхопневмония и др.
2. Хирургично отделение – 21 легла. Има сектор по обща хирургия, ортопедия и травматология, и очен сектор. Оперативната работа е в пълен обем и разнообразие, както в областта на средната, така и в областта на голямата хирургия. Работи се и оперативна травматология и лапароскопска хирургия. Извършват се инструментални изследвания на горен интестициален тракт – гастроскопия, фибросколоноскопия, колоноскопия. Работи се по 50 клинични пътеки, включващи спешни състояния в областта на коремната, съдова и очна хирургия, травматология
В отделението има разкрит очен сектор, който разполага с операционна. Извършват се очни операции с лазер, използва съвременни методи за операции на старческа катаракта и глаукома. Работи по 7 клнични пътеки.
3. Операционни зали – Операционният блок включва хирургична операционна, акушеро-гинекологична операционна и очна операционна. Разполага със съвременна апаратура за извършване на операции в областта на коремната хирургия, неврохирургия, ортопедия, акушерство и гинекология, очни операции с лазер и др.
4. САИЛ – разполага с 4 легла. В отделението се възстановяват и поддържат основните жизнени функции. Осъществява се 24 часово наблюдение на пациентите чрез високоспециализиран персонал и съвременна модерна апаратура – монитори, инфузионни помпи, дефибрилатор и др. Лекуват се всички пациенти с настъпили нарушения в хемодинамика, дишане и съзнание. Разполага с централна кислородна.
5. Акушеро-гинекологично отделение – 15 легла. В отделението са обособени три сектора – родилен, сектор патологична бременност и гинекологичен. Отделението разполага с операционна зала, в която се извършват планови и спешни интервенции; родилна зала – оборудвана с фетален монитор, с който се контролира родовата дейност и сърдечната честота на плода; сектор за недоносени деца – оборудвана със съвременна апаратура (кувьоз, пулсуоксиметър и др.). За новородените в депресия се полагат особени грижи. Отделението работи по 12 клинични пътеки – грижи за новородено дете; раждане,преждевременно прекъсване на бременност по медицински показания; интензивни грижи при бременност с реализиран риск и др.
6. Детско отделение – 15 легла. Отделението работи по 9 клинични пътеки –бронхиална астма под 18 годишна възраст, диагностика и лечение при инфекзиоцно-алергични заболявания на дихателната система, бронхопневмония и бронхиолит, остро протичащи чревни инфекции, диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама и др. Отделението е оборудвано със съвременна медицинска техника-инхалатор. Осигурява активно лечение и диагностично уточняване на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст.
7. Неврологично отделение – 15легла. Работи по 10 клинични пътеки – диагностика – извършват се високоспециализирани изследвания на централната и периферната нервна система. Лечение на заболявания на централната и периферна нервна системи и техните усложнения. Разполага с кабинети по доплерова-сонографска диагностика, ЕЕГ и ЕМГ.

V. Болнична аптека – обслужва стационарно болни. Разполага с необходимите видове и количества лекарства, нужни за лечението на пациентите.
VІ. Административно-стопански блок

Високият професионализъм на лекарите и медицинските специалисти в МБАЛ-Луковит гарантира висока ефективност и качество на лечение на пациентите.

ЕКОЛОГИЯ
Тенденциите в екологичната обстановка на общината

Община Луковит най-общо казано не е район с нарушена екологична обстановка.

Промишлените предприятия на територията на общината не замърсяват въздуха с прах, димни газове и други вещества, над допустимите норми.

Преобладаващата ниска индивидуална застройка на жилищните сгради е предпоставка за периодично замърсяване на въздуха от битовите топлинни източници, особено през студеното полугодие. Нискокачествените горива, използвани в домакинствата и някои предприятия и учреждения са сериозен замърсител с локално значение.

Прогнозата за икономически растеж и постепенно излизане на предприятията от застоя, развитие на частния сектор и характерните за района производства – хранително-вкусова, шивашка и хартиена промишленост предлагат да продължи увеличението на количествата твърди битови отпадъци.

Отпадъците от растениевъдната продукция – слама, царевичак, слънчогледови стъбла и стъбла от зеленчукови култури. По принцип същите остават върху почвата на мястото, където са произведени, заорават се в почвата, обогатяват почвеното плодородиe и не замърсяват природната среда.

Частното животновъдство е силно развито на територията на общината. Отпадъците от производството на животинска продукция на 100% са биологични и могат да се използват при производството на растениевъдна продукция.

Проблемът идва от безразборното изхвърляне на тези отпадъци на всевъзможни места, което представлява голям проблем за общината.

- Идентификация на проблемите на територии и обекти, степен на увреждане

Входно -изходните артерии на населените места са едни от най-проблемните територии в общината. Безразборното изхвърляне на животински, битови и строителни отпадъци и тяхното смесване прави и животинските отпадъци неизползваеми. Наличието на възлови за страната шосейни артерии (ГП-1-3 София-Русе) предполагат замърсяване на въздуха в общината. Продължаващата масова употреба на оловосъдържащи бензини, в съчетание с разрастването на физическото остаряване на автомобилния парк допринасят значително за замърсяването на атмосферния въздух с прах, оловни аерозоли, неизгорели газове, азотни окиси.

Проблем за общината бяха складовете за пестициди на бившите ТКЗС-та, в които се съхраняваха стари и негодни препарати. Разрешаването на този проблем стана с изграждането на централизирано депо в село Карлуково.

С производството на цимент, тухли, керамични изделия строителната промишленост е източник на замърсители на околната среда. Най-значителен дял на замърсяване на околната среда има циментовата промишленост в село Златна Панега. Увеличението на продукцията на цимент след 1994 година доведе до нарастване на емисиите на основните замърсители на въздуха – прах, серни окиси, азотни окиси, въглероден окис, въглероден двуокис.

Липсата на изградена канализационна мрежа, на голяма част от територията на общината , влошава екологичната обстановка. Болшинството жилищни сгради имат септични ями, не изпълняващи до голяма степен предназначението си, което води до преливане и недопустими течове по улиците на града.

В селищата на общината, както и в града няма сметище, което да е организирано и създадено съгласно изискванията на нормативната уредба. Работи се по създаване на депо за твърди битови отпадъци в град Луковит, но тази процедура изисква огромни средства.

- Интегрални проблеми за околната среда на територията на общината

Превантивното намаляване на отпадъците се постига чрез прилагане на “чисти” технологии за производство на продукти и опаковки, въвеждане на технологии, при които е сведено до минимум количеството на употребяваните токсични материали и замяната им с нетоксични аналози, насочване вниманието на потребителите към продукти с изразени екологични качества и моделиране на предпочитанията към стоки за многократна употреба и възможност за преработка и оползотворяване.

- Основни замърсители, замърсяване на компонентите на околната среда (води, въздух, почви, твърди отпадъци, шум, радиация, биологично разнообразие).

Индустриализацията , съпътствана от неадекватното или безотговорно отношение към отпадъците е главната причина за замърсяването с отпадъци. Независимо дали замърсяването е предизвикано от изоставени или неконтролирани отпадъци или от запуснати промишлени площадки, то представлява риск , защото може да се разпространи чрез водите и въздуха при пряк контакт и по пътя на биологичната верига на продуктите.

За изследване и развитие на методите за идентифициране и почистване , както и за самите дейности по почистване и възстановяване на първоначалните или нормални качества на средата (води, почви, ландшафт, биологично разнообразие) са необходими огромни финансови средства.

За опазване на природната среда от замърсяване трябва решително да се преустанови практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци на произволни, неорганизирани за целта места. Подобряването на условията на жизнената среда ще се постигне по пътя както на подобряването на организацията за събиране на отпадъците , така и чрез намаляване на опасните им свойства.

Характерно за периода след 1989 година е значителното намаляване на емисиите в повърхностните и подземните води и подобряване на качествените им показатели. Последното е в резултат на ограничаване и спиране на някои производства.

Няма информация за трайно замърсяване на повърхностните и подземните води в общината.

Опасен източник на замърсяване на почвите са промишлеността, неправилната употреба на химични средства за растителна защита, транспортът и др. дейности.

Поради сравнително равнинния терен липсват големи ерозионни процеси. Условията за ерозия са изкуствено създадени чрез несъзнателна стопанска дейност на човека – обезлесяване на наклонени терени, неправилни агромелиоративни обработки и др.

Битовите отпадъци се събират смесено в съдове (кофи и контейнери), които със специализирана техника се превозват до сметището на града, а за селата – неорганизирано до сметищните площадки.

Високо е съдържанието на хартия, пластмаса, метали и стъкло в състава на битовите отпадъци, изхвърляни на сметищните площадки. Голяма част от състава на битовите отпадъци представляват ценни вторични суровини. Депонирани те заемат голяма площ от терена на сметището и съкращават значително използването му. Пренасочването на тези компоненти на битовите отпадъци към вторични суровини е мероприятие със значим икономически и екологичен ефект.

Неблагоприятната акустична обстановка в селищата на общината край оживените пътни артерии се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачни градоустройствени решения и техническо изпълнение на строителството, без предвидена шумозащита на населението.

Промените в радиационния статус на общината остават в границите на нормативните изисквания.

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

В околностите на гр. Луковит има много красив каньон на р.Златна Панега, местността “Котлен”, уникални скални образувания “Куклите” в Карлуковското карстово плато. Природни забележителности: Циркусът “Котлен”, каменопад “Дайма”, Лагуната с кръглото тресавище

Скит- пазвите в каньона :

- Иглуто, Ларгото, Тепавицата, Лонгоза, Рилско място, Лозето.

Скален скит- параклиси пред входовете на естествените пещери, използвани за убежище на монаси- отшелници / ”Глигора”и “Св.Марина”/

Пещера с поток изворна вода: Панежка Темна дупка- забулена в догадки и неизследвана.

Скални фигури и циркуса в Котлен: Корабът Радецки, Носът, Делвата, Резето и др.както и скалната шахта – Въртопа.

Проучени са общо 240 пещери.От тях 6- феноменът “Проходна”, “Безименна 22” /Контрабасът/, “Задъненка” и др., както и двата скални феномена – “Струпанец” и “Провъртеника”, са обявени за природни забележителности. Пещерите са обект на изследване на Българската федерация по спелеология и Световната спелеоложка общност, която го избира за еталон в международната научно- изследователска програма за сравнение на карстовите райони в света “PIGEK” Някои от пещерите са уникални паметници на човeшката култура от палеолита до ХІV век.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_4509 Oct. 08 13.49ScreenHunter_4526 Oct. 08 13.52ScreenHunter_4525 Oct. 08 13.52ScreenHunter_4524 Oct. 08 13.51ScreenHunter_4523 Oct. 08 13.51ScreenHunter_4522 Oct. 08 13.51ScreenHunter_4521 Oct. 08 13.51ScreenHunter_4520 Oct. 08 13.51ScreenHunter_4519 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4518 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4517 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4516 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4515 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4514 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4513 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4512 Oct. 08 13.50ScreenHunter_4511 Oct. 08 13.49ScreenHunter_4510 Oct. 08 13.49
КОНТАКТИ

ОБЩИНА ЛУКОВИТ – lukovit.bg
Адрес: гр. Луковит, ул. “Възраждане” № 73
Тел.: 0697 525 42; 0697 540 34
E-mail: lukovit@ lukovit.bg

Текст и изображения: lukovit.bg

За автора