Община Средец

ЗА НАС

ScreenHunter_27887 Aug. 28 07.19Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е голямо и интересно.

Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и други.

Общината се намира в Югоизточна България и е една от съставните общини на Област Бургас. Общината има 32 населени места и територия 1 000 кв км. (една от най- големите в страната). Богатство на разнообразни гори, дивеч и голямата лесиситост в южната част на общината.

Община Средец е екологично чиста община със запазен екологичен баланс. Голямо разнообразие на почвите, което благоприятства почти всички видове селскостопански култури. Хидрографската мрежа е неравномерно развита – по-гъста е в южната част.

От природните условия и ресурси съществено значение за формирането и развитието на общината играят природо-географско положение, горските ресурси в Странджа и плодородните почви от южната част на Бургаската низина

Основните природни ресурси са почвените, агро-климатичните, известна роля играят и пасищните тревни ресурси по склоновете и билата на хълмистите възвишения, които, макар и немалки по площ, се ползват само през пролетта и ранното лято, т.е. преди тяхното изгаряне през засушливите месеци.

Водните речни и подпочвени ресурси са много ограничени и имат локално значение. Те на места са баражирани в малки язовири и водоеми. Териториите в югоизточната част на общината попадат в буферната зона на Природен парк “Странджа“, местността “Божура “ е определена за рекреационна зона – това са най-преспективните места за развитие на туризъм в общината.

Общината има разнообразен релеф, в южната част на общината той е полупланински и планински – включва северните разклонения на Странджа планина, а в северната – равнинен, обхваща части от Бургаската низина. Общината е с мек климат и голям брой слънчеви дни – попада в зоната с умереноконтинентален и преходноконтинентален климат. Най-източните й части са под влиянието на черноморската климатична зона.

Продължителното и сухо лято през някои години застрашава селскостопанското производство и причинява множество пожари в горите. Количеството на валежите е под средното за страната, неравномерно разпределено по месеци. Наличие на богато биоразнообразие и голямото разнообразие на билки, гъби и диви плодове.

ДИРЕКЦИИ

“Административно-правно и информационно обслужване”
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС”
„Местни приходи и общинска собственост”
“Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП”
„Образование, социални дейности, култура и спорт”
„Финансово счетоводни дейности и човешки ресурси”

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_27874 Aug. 28 07.13ScreenHunter_27884 Aug. 28 07.14ScreenHunter_27883 Aug. 28 07.14ScreenHunter_27882 Aug. 28 07.14ScreenHunter_27881 Aug. 28 07.14ScreenHunter_27880 Aug. 28 07.13ScreenHunter_27879 Aug. 28 07.13ScreenHunter_27878 Aug. 28 07.13ScreenHunter_27877 Aug. 28 07.13ScreenHunter_27876 Aug. 28 07.13ScreenHunter_27875 Aug. 28 07.13
КОНТАКТИ

Община Средец – sredets.bg
Адрес: гр. Средец обл.Бургас, пл. “България” №8
Тел.: 05551 69 96
Факс: 05551 77 25
E-mail: info@ sredets.bg

Текст и изображения: sredets.bg

За автора