“ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_1369 Aug. 23 13.11“ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД е официален представител на водещи производители на Лични Предпазни Средства в световен мащаб. С грижа за Вашата безопасност и комфорт по време на работа, ние предлагаме висококачествени продукти, произведени в съответствие с европейските норми и директиви. Разполагаме със собствена база за производство защитно работно облекло, сервиз за ремонт и поддържане на газ-детектори. Като Ваши партньори, ние можем да Ви консултираме и обучаваме за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на предлаганите от нас ЛПС и РО за организиране и обезпечаване на безопасен труд при работа, бедствия и аварии. На успешно преминалите курса се издава удостоверение. Имаме готовност да презентираме и демонстрираме нашите продукти и заедно с Вас да ги тестваме в условията на работната Ви среда.

В резултат на дългогодишна развойна дейност съвместно с научни работници и производственици, екипът на ОЛИМП реализира производство на предпазни средства – работни обувки и боти. На пазара от 2004г. вече са наложени със своя висок комфорт и надеждност модели SS1010 и SS1020 с клас на защита 01 и S1, а от 2005 и с клас S2 и S3. В процес на разработване са защитни сандали и зимни обувки /тип кубинки/, както и комплект за работа на височина.

Сертифицирани по ISO 9001, ние сме гаранция за качество на продуктите и услугите, които предлагаме и правилен избор за Вашата безопасност и комфорт.

От 28.03.2011 г. „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД работи с Интегрирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, управление на околната среда съгласно ISO 14001:2004 и за здравословни и безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001:2007. Окончателната сертификация на системата ще се извърши през Август 2011 г.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ОКОЛНА СРЕДА

Политиката на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД е да сме винаги близо до потребителя. Ние разчитаме на обратната информация, която получаваме от нашите партньори и производствените характеристики, които правят те за предлаганите от нас ЛПС, СРО и дейността ни като цяло. Това ни дава възможност да подобрим качеството на предлаганите продукти, да преодолеем възникналите проблеми и съвместно да се развиваме професионално.
„ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД спазва всички изисквания и вътрешнодържавни разпоредби за опазване на околната среда. Голяма част от дейността ни се състои в това да извършваме оценка на риска и заедно с потребителя да изберем най-подходящите ЛПС и СРО за вредностите, характерни за специфичните му условия на работа. Девизът на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД е “Предвидливост днес – сигурност утре!”.
Политиката ни се състои и в това да инвестираме средства и усилия в предварително проучване мнението на контрагентите и да минимизираме несъответствията в качеството и функционалността на желания от потребителя артикул.
Компанията ни осъществява строг контрол при получаване продуктите от фирмите-производители, тяхното складиране, съхранение, опаковка и експедирането им до потребителя.
„ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД разполага с висококвалифициран персонал със специална подготовка в областта на ЛПС и СРО. Всяка година членовете на фирмата преминават курс на обучение и това им дава възможност да бъдат надеждни консултанти при експлоатацията на предлаганите от нас продукти. Всеки служител във фирмата има ясно разграничени отговорности.
Ние извършваме презентации, демонстрации, семинари и осигуряваме обучения за правилен избор, ползване, поддържане и съхранение на предлаганите предпазни екипировки.

Нашите стратегически цели са:
· Постоянно повишаване квалификацията на служителите на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД.
· Поддържане на настоящите и привличане на нови клиенти .
· Увеличаване на продажбите чрез дистрибутори.
· Внедряване и поддържане на интегрирана система за управление на качеството, здравословната и безопасна работа (ЗБР) и околната среда (ОС), в съответствие със стандартите БДС EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2004.
· Увеличаване продажбите на ЛПС и СРО.
· Свеждане до минимум негативните отзиви от клиентите по отношение на качеството на продуктите и обслужване.
· Изграждане на по-големи офиси, складове, както и сервизни помещения за поддържане, тестване и ремонт на газдетектори, средства за височинна и дихателна защита, лаборатория за тестване на диелектрични средства.
· Разширяване мащаба на дейност – организиране на довършителни дейности по производство и комплектоване на някои от предлаганите от нас артикули.
· Регулиране и подобряване дейността по отношение вноса на стоки, осигуряване на оптимални неприкосновени минимални резерви.
· Разширяване на производствената база за СРО.
· Предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и други заинтересовани страни, имащи отношение към дейността за осигуряване на здравето и безопасността на работното място и околната среда: възложители, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители;
· Намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности, продукти и услуги;
· Постигане на съответствие и постоянно спазване на приложимите правни и други изисквания, които сме приели да изпълняваме по отношение на аспектите, касаещи околната среда и здравословни и безопасни условия на труд;
· Управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото – отпадъци /битови, опаковки, хигиенни материали/, замърсяване /шум, вибрации/, ресурси /материали, горива, енергия, вода/;
· Осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и разбиране на аспектите на околната среда от дейностите на фирмата;
· Вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й;
· Полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението на процесите, оказващи влияние върху околна среда чрез извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и превантивни действия;
· Оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни чрез периодични прегледи от ръководството;
· Намаляване на рисковете от трудови злополуки и свеждането им до минимален риск;
· По-ефективно и по-ефикасно спазване на нормативните изисквания;
· Намаляване броя на изгубените работни дни вследствие злополуки и възможни санкции;
· Приспособяване на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху здравето;

Отправна точка за Ръководството на „ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД при формулиране на настоящата политика е съответствието на здравословните и безопасни условия на труд и въздействие върху околната среда със законовите разпоредби в страната и тяхното постоянно подобряване съгласно европейските норми и изисквания.
Ръководството на дружеството декларира, че негова главна цел е повишаването на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и резултатност спрямо околната среда.
Политиката на фирмата е насочена за осигуряване и поддържане на безопасна работна среда, без риск от замърсяване на околната среда и за здравето на работниците и другите заинтересовани страни, имащи отношение към дейността: клиенти, съседи, доставчици, застрахователи, външни посетители.
„ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД поддържа екип от високо квалифициран персонал, като полага грижи за поддържане на здравословни и безопасни условия на труд и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда. Ние провеждаме редовни обучения на персонала и се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия и тяхното влияние по отношение безопасността на работната и околна среда.
Ръководството на фирмата осъществява контрол и следи за спазване на техническите правила и норми за безопасност и опазване на околната среда.
В дружеството са сформирани работни групи за безопасни условия на труд и за опазване на околната среда с участие на представители от страна на работниците и специалисти. Това дава възможност за своевременно уведомяване на Ръководството за всички прилежащи нужди за подобряване на условията на труд и/или аспектите на околната среда.
Периодично се оценяват ефективността и ефикасността, осъществяват се коригиращи и превантивни действия при появили се несъответствия. Във връзка с това се извършва: определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху здравословните и безопасни условия на труд и аспектите на околната среда.

Ръководството на „ОЛИМП – ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ” ЕООД декларира своята ПОЛИТИКА по качеството, ЗБР и ОС, която е разгласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията. Ръководството дава своята пълна подкрепа на тази политика и насърчава колектива да я подкрепя.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_1348 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1360 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1361 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1362 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1363 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1364 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1365 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1366 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1367 Aug. 23 13.10ScreenHunter_1368 Aug. 23 13.10ScreenHunter_1359 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1358 Aug. 23 13.09ScreenHunter_1349 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1350 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1351 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1352 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1353 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1354 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1355 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1356 Aug. 23 13.08ScreenHunter_1357 Aug. 23 13.09
КОНТАКТИ

“ОЛИМП – Предпазни Екипировки” ЕООД – olympsafety.com
Адрес: гр. София, к-л “Дружба 2″, ул. “Полк. Хр. Арнаудов” №11
Тел.: 02 879 33 90; 02 879 33 91; 02 879 33 92; 02 879 33 93
Факс: 02 978 15 11
E-mail: salessf@ olympsafety.com

Адрес: гр. Бургас, к-с “Лазур”, ул. “В. Петлешков” №76
Тел.: 056 839 051, 056 839 052
Факс: 056 839 053
E-mail; salesbs@ olympsafety.com

Представителните магазини може да разгледате ТУК

Текст и изображения: olympsafety.com

За автора