“СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД

ЗА НАС
ScreenHunter_14004 Jan. 24 16.01Дружеството е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд от 08.10.1991 г. по ф.д. 7291/1991 г. с наименованието “Дружба” ЕАД. Правоприемник е на ДФ “Дружба”, вписано в регистъра на ВОС по ф.д. 1143/1990 г.
Преименувано е в “Свети Константин и Елена” ЕАД с решение от 11.01.1993 г. по ф.д.7291/1991 г. на Варненски окръжен съд. С решение от 29.09.1994 г. на ВОС по фирменото дело на Дружеството е вписана промяна на наименованието му на “Свети Свети Константин и Елена” ЕАД.
С решение на ВОС от 08.07.1997 г. е преименувано в “Свети Свети Константин и Елена” АД. Основание за това е обстоятелството, че Дружеството вече не е еднолично акционерно дружество, след продажбата на част от акциите по програмата за приватизация чрез инвестиционни бонове, приета с Решение на НС на 19.12.1995 г.
В началото на 2003 г. Министерство на икономиката продава чрез сделка на БФБ – София 72 % от 75-процентното си дялово участие в “Свети Свети Константин и Елена” АД и дружеството престава да бъде преобладаващо държавна собственост.
С решение на ВОС от 30.04.2004 г. е вписана промяна, като в наименованието на дружеството е добавено “Холдинг”.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Предметът на дейност на дружеството включва: придобиване и управление на инвестиции в дъщерни дружества, отдаване под наем на собствени активи / туристически и търговски обекти/, поддържане на общата инфраструктура на к.к.”Свети Свети Константин и Елена”, експлоатация на морски плажове, строителство чрез възлагане на луксозни жилищни сгради, покупко-продажба на стоки, предоставяне на хотелиерски услуги, поддръжка и управление на жилищни комплекси от затворен тип,технически, административни и други услуги.
Курортен комплекс “Свети Свети Константин и Елена” е разположен на 10 км северно от гр. Варна, по пътя Варна – к.к. „Златни пясъци”, върху естествена тераса над морето с височина от около 10-15 м, с богата естествена зеленина и многогодишна широколистна гора.
Курортният комплекс е с утвърдени дългогодишни традиции в предоставяне на туристически услуги със сезонен характер и създава много добри предпоставки за отдих, практикуване на водни спортове, осъществяване на атракционни, културни и други дейности. В комплекса има 7 топли минерални извора, което дава възможност за развитие на балнеолечението целогодишно. Бреговата ивица, с която курортният комплекс непосредствено граничи, е с площ от около 14 734 кв.м и средна ширина 36 метра.
В изпълнение на инвестиционната програма на дружеството през 2005 г. на територията на к.к. “Свети Свети Константин и Елена” стартира строителството на два луксозни жилищни комплекса „Хармония” и „Есенсия”, предлагащи специално подбрани условия и услуги. На собствениците на жилищата в комплексите са осигурени уют, тишина и спокойствие, без да им липсват всички удобства на град Варна.
„Свети Свети Константин и Елена холинг” АД експлоатира яхтено пристанище Балчик чрез дъщерното си дружество „Консорциум Марина – Балчик” АД на базата на подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. Дружеството завърши всички процедури по изготвянето на документите за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище.

КАПИТАЛ

УПРАВЛЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ

ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ХОТЕЛИ

Туристическа дейност и хотели

“СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД, чрез дъщерните си дружества “Астера I” ЕАД  и ” Азалия I” ЕАД, експлоатира четиризвездни хотели в к.к. Златни пясъци и к.к. Св. Св. Константин и Елена.

“Астера І” ЕАД

Хотел  & СПА Астера (категория 4*) в к.к. Златни пясъци
www.asterahotel.com

Капитал

Дъщерното дружество „Астера I” ЕАД е правоприемник на дъщерното дружество “Гранат” ЕООД, което се преобразува чрез вливане в “Астера І” ЕАД към 30.09.2011г. Промяната е вписана в Агенция по вписвания към ТР на 21 октомври 2011 г. Едноличен собственик на капитала на преобразуваното дъщерно дружество „ Астера I” ЕАД остава “Свети Свети Константин и Елена холдинг” АД. Към настоящия момент дъщерното дружество „Астера I” ЕАД е с капитал 500 хил. лева, внесен изцяло и разпределен в 500 броя акции всяка с номинал 1000 лв. След осъщественото вливане, капиталът на дружеството праводател „Гранат” ЕООД в размер на 3 100 х.лв. е отнесен в допълнителни резерви на дружеството правоприемник „Астера I” ЕАД.

Седалище и адрес на управление

к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

ScreenHunter_14006 Jan. 24 16.04Едно от направленията в дейността е предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги и отдаване на собствени търговски площи под наем. Търговски обект на дружеството “Астера І” ЕАД е хотелски комплекс “Астера” от елитната верига “А-хотели”. Съгласно разрешение за експлоатация от 18.06.2004 г. хотелът функционира в курортен комплекс “Златни пясъци”. Разположен е в най-атрактивната част на комплекса – до крайбрежната алея. Стратегията на дружеството е да разработи туристически продукт, насочен към всякаква националностна и възрастова категория клиенти, като предложи всякакви удобства и развлечения “под покрива” на хотела.

Основната част от приходите на “Астера І” ЕАД се формира от продажбата на туристически пакет услуги. Ритмичността на приходите се осигурява от сключените дългосрочни договори с български и чуджестранни туристически фирми.

През 2005 г. и 2006 г. „Астера” оглавява класацията за най-качествени услуги в потребителския уебсайт на туроператора TUI. Хотелът е избран за Ваканционен хотел на 2006 година в ежегодния конкурс на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация.

“Азалия І”  ЕАД
Хотел & СПА Азалия (категория 4*), к.к. Св. Св. Константин и Елена
www.azaliahotel.com

Капитал
Основният капитал на дъщерното дружество “Азалия І” ЕАД е в размер на 2 050 хил.лв., внесен изцяло от едноличния собственик на капитала ”Свети Свети Константин и Елена холдинг” АД и разпределен на 4 100 /четири хиляди и сто/ броя акции, всека с номинал 500 /петстотин/ лв.

Седалище и адрес на управление
к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, административна сграда, гр. Варна – 9006

Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от тричленен Съвет на директорите.

Предмет на дейност
Основната дейност на дружеството е  предоставяне на хотелиерски, ресторантьорски и балнеологични услуги.

Дружеството е собственик на хотелски комплекс “Азалия”, съгласно разрешение за експлоатация от 08.07.2004 г. Комплексът е разположен в центъра на курортен комплекс „Свети Свети Константин и Елена” и включва напълно климатизиран 9-етажен хотел, разположен в непосредствена близост до  морския бряг, разполагащ с панорамен асансьор и хеликоптерна площадка, 249 двойни стаи, категория – 4 звезди.

Основната заетост на хотела се реализира от немския туроператор ТУИ, с който е сключен дългогодишен договор за продажба на пакет туристически услуги. За осигуряване на висока заетост на хотела мениджърите на дружеството са сключили договори и с редица други чужди и български туроператори.

Оценка за постигнатите резултати е включването на хотела в каталога на TUI “Quality product”, като “Азалия” и “Астера” са единствените включени от предлаганите хотели за България.

 

“ТИОНА” ЕООД

Капитал

“Тиона” ЕООД е дружество, регистрирано през 2004 година. Капиталът му е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и е 100 % собственост на “Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД.

Седалище и адрес на управление
к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

Хотелиерски, ресторантьорски, балнеологични и рехабилитационни услуги.

ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ

Туроператорска дейност

“А-Травел” ЕООД
к.к. Св. Св. Константин и Елена
Административна сграда www.a-travel.bg

Капитал

“А-травел” ЕООД е дружество, регистрирано през 2010 година. Капиталът на дружеството е 6 400 /шест хиляди и четиристотин/ лева, като негов едноличен собственик е “Св. Св. Константин и Елена холдинг” АД.

Седалище и адрес на управление

к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

Предоставяне на туристически услуги; хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност, аниматорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, развлекателни мероприятия, предоставяне на информационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с вътрешния и международния туризъм, производство и продажба на стоки и услуги; осъществяване на комисионни сделки; търговско представителство и посредничество.

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Жилищно строителство

На територията на “Св. Св. Константин и Елена” се извърши строителството на два модерни жилищни комплекса „Хармония” и „Есенсия”, предлагащи специално подбрани условия и услуги с цел да подобрят комфорта и качеството на живот.

Комплекс “Хармония”

Комплексът “Хармония” на 430 м от плажа включва четири жилищни сгради със собствена инфраструктура, комунални зони, басейн, градини и площадки. На жителите на комплекс “Хармония” са осигурени уют, тишина и спокойствие, без да им липсват всички удобства на Варна.

Комплекс “Есенсия”

“Есенсия” е модерен комплекс от 3 жилищни сгради, заобиколени от парк, басейн, градини и площадки. Луксозните му и комфортни апартаменти се предлагат с една до три спални, според потребностите и желанията на всеки клиент.

И двата жилищни комплекса предлагат денонощно присъствие на портиер, видеодомофонна система, кабелна телевизия, интернет, почистване и паркоподдържане, климатизация, кабелна телевизия и интернет, подземни гаражи.

Комплекс “Есенсия” в к.к. “Св. Св. Константин и Елена” получи първа награда в осмия регионален конкурс “Златен отвес” 2009, организиран от Областното представителство на Камарата на строителите в България.

ЯХТЕНИ ПРИСТАНИЩА

Яхтени пристанища

“КОНСОРЦИУМ МАРИНА-БАЛЧИК” АД

Яхтено пристанище Балчик

Капитал

“Консорциум Марина-Балчик” АД е дружество, регистрирано през 2006 година с капитал 50 000 /петдесет хиляди/ лева. “Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД е с дялово участие в размер на 32 500 лева или 65 процента.

Седалище и адрес на управление

к.к.”Св. Св. Константин и Елена”, административна сграда, гр. Варна – 9006

Предмет на дейност

Управление на пристанища, строителство, модернизиране, разширяване и ползване на пристанища, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, придобиване, управление, оценка и продажва на участия в български и чуждестранни дружества и др.

“Консорциум Марина-Балчик” АД експлоатира яхтено пристанище Балчик съгласно подписан през м.септември 2006 година концесионен договор с Община Балчик, влязъл в сила на 04.12.2006 година. След подписването му, дружеството извърши всички процедури за сертифициране на яхтеното пристанище в гр. Балчик, както и за придобиване от дружеството на Сертификат за оператор на яхтено пристанище. На базата на обобщени оферти се избра подизпълнител за І етап от разширяването и оборудването на източното крило на съществуващата буна. Монтирани са плаващи понтони, които обособяват допълнителна бухта за акостиране на луксозни яхти.

ЗА КУРОРТА

ScreenHunter_14005 Jan. 24 16.04Св. Св. Константин и Елена е първият български Черноморски курорт. Той е един от от най – известните и красиви български курорти. Разположен е на 8 км северно от град Варна сред забележително красива природна местност. Теренът представлява естествена тераса над морето с височина около 10 – 15 м Целият комплекс е покрит с многогодишна широколистна гора, която достига почти до брега. Плажната ивица е с дължина повече от 3.5 км. В курортния комплекс има тенис кортове, детски площадки, футболно игрище, открити и закрити минерални басейни и яхтени пристанища с капацитет 40 средно големи яхти. Едно от най – важните условия за развитие на комплекса е наличието на 7 минерални извора, които нямат аналог в Европа. Те са калциево-магнезиеви, слобоминерализирани и извират от дълбочина от 1800 до 2050 метра под земята с общ дебит 175 л/сек.. Един от изворите се влива директно в морето и е топъл, което го прави доста посещаван почти целогодишно. Температурата на водата е между 40 и 60 градуса.
Минералната вода в Св. Св. Константин и Елена лекува успешно сърдечно-съдови заболявания. А в комбинация с климата въздействието й става още по-силно. Много добре се повлияват и заболявания на ендокринната система – диабет, затлъстяване, подагра и др., заболявания на опорно-двигателния апарат и функционалната нервна система. Курортът е известен също като най-подходящото място за възстановяване и рехабилитация след прекарани инфаркти на миокарда. През летните месеци пък се лелуват много заболявания на горните дихателни пътища и някои хронични кожни инфекции като псориазис, за който все още в медицината лек няма. Комбинацията на минералната вода и климата оказва благоприятно влияние върху цялостното състояние на организма, укрепва имунитета и помага за редуциране на стреса и преумора.
Курортът предлага 55 000 кв. м плажна ивица с фин пясък. Плажовете са открити от м. Май до м. Октомври и предлагат на туристите различни атракции и възможности за развлечения като водни ски, сърф, джетове, слънчеви бани и приятни разходки.
Баровете, ресторантите и клубовете на някои от хотелите, разпръснати по плажа и из целия курорт, предлагат разнообразие от национални ястия и кулинарни деликатеси за всеки вкус. Уникалното съчетание на парка, златните плажове и минералните извори в к.к. Св. Св. Константин и Елена, Ви дава възможност да се насладите на една незабравима почивка и да се заредите с настроение!

НАШИТЕ ХОТЕЛИ

Св. Св. Константин и Елена холдинг, заедно с дъщерните си дружества управляват над 7 хотела. Хотелите са в категорията от 2 до 5 звезди и са разположени, както на територията на комплекса, така и извън него…

ИНИЦИАТИВИ
 • ФОНДАЦИЯ СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА

  Основна мисия на Фондацията е инициативата “Изкуството за деца в нужда!”, чиято годишна кулминация е традиционната коледна разпродажба на картини. Всеки, който има желание да помогне за благородната кауза, за повече топлина и детски усмивки, може да се присъедини към идеята, като:

  - дари на фондацията свои или чужди произведения на изкуството;

  - обогати своята колекция или направи подарък на приятел, чрез откупуването на такива;

  - направи парично дарение.

   

  виж повече

 • ЗЕЛЕН ФОНД

  Учредихме Зеления фонд със следните цели:
  – за да опазим парковата среда на курорта
  – за да развиваме зеленото богатство
  – за да учим децата си на любов и отговорно отношение към природата
  Дарете дърво на природата!

  виж повече

 • УЕЛНЕС ФОНД

  Учредихме Уелнес фонда със следните цели:

  - за да постигнем равновесие чрез спорт и природосъобразен живот

  - за да постигнем отмора за духа и тялото

  - за да получим индивидуален баланс и нова енергия

  Здравето ще Ви даде хармония!

  виж повече

 • АРТ ФОНД

  Учредихме Арт фонда със следните цели:

  - да обогатим и развием изкуството в курорта

  - да насърчим културните прояви

  - да превърнем парка в арт пространство

  Всички дарени или закупени произведения на изкуството от Арт фонда са в подкрепа на инициативата

  Изкуството за деца в нужда!

  виж повече

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_14006 Jan. 24 16.04ScreenHunter_14005 Jan. 24 16.04ScreenHunter_14000 Jan. 24 15.59ScreenHunter_13999 Jan. 24 15.59ScreenHunter_13998 Jan. 24 15.59ScreenHunter_13997 Jan. 24 15.59ScreenHunter_13996 Jan. 24 15.59ScreenHunter_13995 Jan. 24 15.58ScreenHunter_13994 Jan. 24 15.58ScreenHunter_14003 Jan. 24 16.00
КОНТАКТИ

“СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД – stconstantine.bg
Адрес: гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена
Тел.: 052 383 900
Факс: 052 383 901
E-mail office@ stconstantine.bg

Текст и изображения: stconstantine.bg

За автора