ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА

ЗА НАС

ScreenHunter 417ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА е създадена през 1991 година като неправителствена, обществена универсална организация с нестопанска цел на деловите среди в региона на град Враца. През 2001 год. ТПП Враца е пререгистрирана като неправителствена организация в обществена полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя е независима регионална структура на Българската търговско-промишлена палата.
Мисията на Палатата е да съдейства за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и да улеснява неговата дейност.

Търговско-промишлена палата – Враца се базира на принципите на доброволно участие и членство, автономност и самофинансиране. Ние работим в тясно сътрудничество с представители на местните власти и други неправителствени организации, както и с неправителствени организации и търговски палати в чужбина. Структурата на ТПП, с изградени регионални офиси в градовете Лом, Берковица и Ботевград, обединява над 1000 стопански субекта на територията на Врачанския регион, независимо от формата на собственост.

Нашите основни цели са:

ДА подпомагаме, насърчаваме, представяме и защитаваме икономическите интереси на нашите членове
ДА стимулираме експорта
ДА насърчаваме навлизането на българските фирми на Европейските пазари
ДА работим за повишаване на фирмената култура и конкурентноспособността на местните фирми
ДА съдействаме за привличането на чужди инвестиции в полза на българските малки и средни предприятия
ДА запознаваме местните власти (общинска и областна) с мненията и становищата на нашите членове
ДА насърчаваме и подпомагаме започването на нов бизнес
ДА подпомагаме местното Бюро по трудова заетост и да съдействаме за намаляване на безработицата в региона

ЧЛЕНСТВО

Членуването в Палатата е доброволно. Съгласно Устава на ТПП Враца, членовете в Палатата са преки, почетни, асоциирани и членове-кореспонденти. Преки членове на Палатата могат да бъдат: физически и юридически лица, извършващи стопанска дейност, регистрирани по съответния ред; фондации и сдружения, регистрирани по съответния ред и подпомагащи дейността на Палатата; физически лица, които сътрудничат на Палатата, подпомагат и популяризират нейната дейност.

Почетни членове на Палатата могат да бъдат физически лица от страната и чужбина – изтъкнати дейци с особени заслуги за постигане на нейните целите и задачи.

Асоциирани членове са действащи фирми, вписани от Палатата в доброволния търговски регистър.

Членове-кореспонденти на Палатата могат да бъдат чуждестранни съюзи, обединения, асоциации и др. под., с които Палатата поддържа активно сътрудничество.

Не могат да бъдат членове на Палатата държавни органи, политически партии, синдикати и религиозни организации.

Лицата, които желаят да станат членове на Палатата, подават писмена молба до Управителния съвет, пристружена с регистрационна форма.

ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ТПП ВРАЦА ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ:

Информация за панаири и изложби в страната и в чужбина (устна, писмена, Е-mail)
Предоставяне на изданията на ЕЕН
Информация за семинари и събития на Палатата
Покани за включване в бизнес-делегации и подготовка на документите, свързани с това
Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор
Изготвяне и предоставяне на справки от Търговския регистър по отделни обстоятелства, подлежащи на регистрация
Консултации по стандартите ЕАН
Ползване информационните услуги на ЕЕН
Предоставяне по електронен път на информация за мероприятия на Палатата
Предоставяне на 5 адреси на чуждестранни фирми
Участие в кръгли маси и дискусии по въпроси, свързани с икономическото състояние на страната
Ползване на библиотеката на ТПП (читалня, библиотечен фонд и ИНТЕРНЕТ бази)
Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за български производители и
търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ
Търсене и предоставяне на два броя справки с бизнес информация за чуждестранни производители и търговци от каталози на библиотеката и чрез ИНТЕРНЕТ
Информация за европейски и национални програми и източници на финансиране
Информация за търгове
Оказване на съдействие за получаване на информация относно съществуването и статута на чуждестранен партньор (1 път годишно, за не повече от 3 фирми, чрез съдействие на чуждестранна ТПП).
Покана за участие в семинари, обучения, борси и др.

КОНТАКТИ

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА – cci-vratsa.org
Адрес: гр. Враца, бул. Христо Ботев 24
Тел.: 092 660 273; 092 660 271
Факс: 092 626 308
E-mail: cci-vr@ cci-vratsa.org

Текст и изображения: cci-vratsa.org

За автора