Нотариус Росен Стоименов 096 Димитровград

ЗА НАС

ScreenHunter_11172 Nov. 16 09.35Нотариус Росен Георгиев Стоименов предлага пълния набор от нотариални услуги.

 

Вписан в Регистъра на Нотариалната Камара на Република България под номер 96.

Район на дейност: Районен съд Димитровград.

УСЛУГИ
 • Съставяне, прочитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот: продажба, дарение, замяна, учредяване право на строеж /суперфиция/, право на преминаване /сервитут/ и др.;
 • Съставяне и подписване на констативен нотариален акт на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост;
 • Извършване на обстоятелствена проверка при липса на титул за собственост и доказано владение на повече от десет години;
 • Съставяне на нотариално завещание;
 • Отмяна на нотариално и саморъчно завещание;
 • Приемане за съхранение на саморъчно завещание, документи и книжа;
 • Обявяване на саморъчно завещание;
 • Удостоверяване на подпис, дата и съдържание на представени от страните документи – пълномощно, декларация, договор /покупко – продажба на МПС, наем, заем и др./;
 • Удостоверяване на верност на препис от документ;
 • Съставяне на констативен протокол за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на обстоятелствата около тях и техните изявления;
 • Съставяне и връчване на нотариални покани;
 • Извършване на друго удостоверяване, възложено на нотариуса от закона;
 • Изпълнител на завещание;
 • Управител на имущество;
 • Посредничество при изясняване волята на страните;
 • Устни и писмени консултации;
 • Набавяне на справки, документи, книжа и други;
 • Изготвяне и проверка на проекти за документи, свързани с нотариалната дейност /нотариални актове, договори, пълномощни, нотариални завещания, констативни протоколи и др./;
КОНТАКТИ

Нотариус Росен Стоименов 096 Димитровград
Адрес: гр. Димитровград, бул. България 10
Тел.: 0391 614 34
E-mail: srg@ abv.bg

За автора