Община Белица

ЗА НАС

ScreenHunter_41612 Jun. 10 07.17Община Белица е една от малките общини в Югозападна България, с площ от 382 кв.км. и с 11 400 жители. Град Белица е главен административен център на общината с 3980 жители, разположен в южните склонове на Рила планина. В Рила планина преобладават иглолистните насаждения – бял и черен бор, смърч, бяла и черна мура. В по – ниските части от широколистните дървесни видове преобладава дъбът.

Релефът на общината е предимно планински и полупланински. Средният наклон на терена е 9,1%. Територията обхваща части от Рила, Родопите и долината на р. Места.

Богатата история и етнография на края се съхраняват в историческият музей. В града и общината има условия за развитието на туризма във всичките му измерения – традиционен, еко селски и др. Близостта на курорта Семково, само 17 км. от града го прави подходящ и за зимен туризъм.

Валевиците в града и до днес се използват от беличани за изпиране на килими и одеяла. Те са атракция за туристите и етнографска забележителност. На 12 км. от града се намира Центъра за реадаптация на танцуващи мечки – съвместен проект на две от най – големите природозащитни фондации в Европа – Международната фондация за защита на животните – Четири лапи със седалище – Виена и фондация Бриджит Бардо – Франция и Община Белица.

Резерватът се намира в местността Андрианов чарк – едно от най – красивите кътчета на Рила. На 17 км. от Белица, в Рила планина се намира курорта Семково. Това е един от най – старите зимни курорти в България. Пътя до него е осеян с приказни гледки. Разполага с добра инфраструктора за ски спорт, особено подходяща за начинаещи. През лятото е възможен и преход от Семково до Центъра за реадаптация на танцуващи мечки.

Климатът е преходно континентален със средиземноморско влияние, а в по-високите части на планините – планински. Среднопланинските пояси на Рила и Родопите са заети от кафяви горски почви и планинско-горски тъмно-цветни почви. Ниските части по долината на р. Места са заети от алувиални и алувиално-ливадни почви.

Община Белица е относително изолирана от останалата част на страната: има само две шосейни връзки – за Разлог и за Белово / Велинград и една теснолинейна жп връзка – линията Добринище – Септември. Дължината на общинската пътна мрежа е 112 км., от които 53 км. с трайна настилка. Характерно за общината е много високата гъстота на общинската пътна мрежа / 334 км. / 1000кв км. /, два пъти по – висока от средната за областта / 167 км. / 1000кв км/.

Въпреки това придвижването между населените места е затруднено поради силно износените асфалтови настилки и липсата на пътно обзавеждане. В незадоволителни състояние са и пътищата Белица – Семково и Белица – Андрианов чарк, което води до отлив но турист-потока и развитието на туристическият бизнес.

По направено проучване на Парламентарна комисия за развитие на планинските райони, община Белица попада в първа група като потенциал с относително добри възможности за бъдещо устройство и развитие – богати природни дадености, задоволителна инфраструктурна изграденост и относително устойчиво демографско развитие.

Селищата от община Белица са водоснабдени от планински водохващания / открити и каптажи/. Поради спецификата на селищната мрежа, част от населените места се водоснабдяват от местни водоизточници. Централно водоснабдени от водоснабдителна група Белица са 3 броя населени места, в т.ч гр. Белица, с. Краище и с. Горно Краище, в които живее 81% от населението на общината.

Животновъдството в общината се осъществява единствено в частния сектор и се характеризира с висок дял на дребните стопанства, отглеждащи животни. Според преброяването през 2001 г. в общината. има 2070 частни земеделски стопанства, отглеждащи животни (86,5% от всички стопанства). Отглеждат се предимно овце, крави, кози и птици.

Водопроводите и съоръженията към тях за Водоснабдителна група Белица и с. Дагоново са предадени за експлоатация от ВиК ЕООД- Благоевград, район Разлог, група Белица. Водоснабдителните мрежи на селата Бабяк, Орцево, Гълъбово, Кузьово, Лютово, Палатик, Черешово и Златарица са общинска собственост и се поддържат и експлоатират от общината по стопански начин. Качествените показатели на питейните води се контролират периодично, чрез вземане на проби и изпитвания от специализирани лаборатории.

Електроснабдителната мрежа в общината е сравнително добре развита. Всички населени места са електрифицирани, като на места има проблеми с качеството и сигурността на захранване.

Съобщителната мрежа в общината не е добре развита, плътността на телефонните съобщения е една от най – ниските за страната. В общината работят четири Интернет клуба в Белица, Горно Краище, Краище и Дагоново. Държавните и по – голяма част от частните фирми в Белица работят пълноценно с интернет, а в общинска администрация, читалището и музея е изградена и локална мрежа.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_41605 Jun. 10 07.10ScreenHunter_41606 Jun. 10 07.10ScreenHunter_41607 Jun. 10 07.10ScreenHunter_41608 Jun. 10 07.10
КОНТАКТИ

Община Белица – belitsa.acstre.com
Адрес: гр. Белица, ул. Георги Андрейчин 15
Тел.: 07444 23 23
Факс: 07444 22 77
E-mail: obelica@ abv.bg

Текст и изображения: belitsa.acstre.com

За автора