Община Нови Пазар

ЗА НАС
ScreenHunter_5697 Oct. 02 06.55Община Нови пазар е самоуправляваща се административно – териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
– Стратегическо географско разположение.
– Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
– Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
– Образована и можеща работна сила.
– Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.
Нови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.
ИСТОРИЯ
По тези места е кипял живот още от дълбока древност. Свидетелства за това са представени в музейната сбирка, която е експонирана в сградата на художествената галерия на централната градска улица. Основният фонд съдържа 434 експоната, а допълнителният около два пъти повече. Представена е културата на племената и народите населявали новопазарския район от старокаменната епоха до късното средновековие. Земите тук винаги са били гъсто населени. За това свидетелстват множество селища, крепости и некрополи, както от античната и късноантична епоха, така и от времето на Първото и Второто българско царство. Измежду най-интересните находки са тези от трако-римската епоха.

Тогавашното ювелирно изкуство е представено със златни накити, открити в близост до гр. Нови пазар. Специалистите оценяват най-високо двата бронзови балсамарии и двата стола, открити при разкопки край с. Избул. Периодът от късната античност е представен от битови предмети, въоръжения, накити и др. Сбирката разполага и с експонати от епохата на българското средновековие – предмети от бита, ритуални предмети, коланни апликации от воинско снаражение, конска амуниция, накити и др. На площ от 40 дка източно от град Нови пазар има късно антична крепост от периода IV-VI век. Изградена е върху висок рид на Стана плато. До с.Войвода археологическите проучвания идентифицираха и града-крепост Динея, чиято двойна стена е голяма рядкост за този вид строежи. Точно от тук е монавал оживен римски път, който свързвал Черно море с Дръстър/Силистра/ и Абритус/Разград/. Нови пазар също е възникнал от руините на антична крепост.

Първите писмени сведения за него датират от 1444 год. В тях се споменава “Йени пазар” /Нови пазар/ като укрепеното селище, край което се е състояла първата голяма битка на полско-унгарският крал Владислав ІІІ Ягело-Варненчик срещу турците. В следващите десетилетия и векове Нови пазар е “касаба”, т.е. градец. Това свидетелстват пътешествениците, преминаващи през него – Георг Март Рагузиум, Евлия Челеби, Руджер Божкович. През ХIХ век животът тук е белязан от възрожденски дух. През 1840г. е изградена къща за бъдещия даскал – Илия Вълчев от Кортен. Голямата одая в нея е първата класна стая на къщата-училище. Видният гражданин на “Йени пазар” Иван К. Радов оглавява местните борби за самостоятелна църква и народна просвета, които са овенчани със създаването през 1972г. на читалището в града. Тук е бил организиран таен революционен комитет, а сред новопазарчани е имало и хайдути, и опълченци. Градът е освободен на Св. Марина – 17 юли 1978г. С княжески указ №1071 от декември 1883 год. Александър І Батенберг обявява Нови пазар за град.

От тогава насетне тук израстват няколко поколения просветени българи, след които има известни дейци на науката, изкуството, спорта.Сред тях са проф. Жеко Радев – един от първите български географи, цигуларят проф. Леон Суружон и сестра му – художничката Султана Суружон, писателката Калина Малина,историкът проф. Петър Тифчев, първият ” д-р хонорис кауза” на Спортната академия – треньорът Иван Абаджиев, актьорът Марио Скуркински и др. На територията на общината днес са съхранени и останките от една светиня за цялото православно християнство – катедралната църква в Плиска, наричана още Голямата базилика. До нея е бил изграден Дворецът на първия архиепископ на България и голям манастир. Тук именно княз Борис Покръстител поканил най-изявените последователи на първоучителите Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий.

Археологическите проучвания недвусмислено подсказват, че на това място е поставена солидната основа на православното просветителство, на духовния живот в княжеския двор и държавата. Към манастира на българския архиепископ било открито и първото училище. Тогавашните ученици пишели върху навосъчени дървени таблички с метални писала. /Схематична реконструкция на Манастира при Голямата базилика по Павел Георгиев/ Тук започнало процъфтяването на старобългарската литература и огромното й влияние върху средновековната култура в Сърбия, Русия и Румъния.

Архитектурата на храма има класическо за този период решение: през тържествен вход богомолците влизат в огромен вътрешен двор – атриум, с колонада отстрани и кладенец в средата. През двора те попадат в предверието на храма, наричано притвор-нартекс, а оттам – в същинската част, наричана кораб – наос. Всъщност корабите са три, защото два надлъжни реда колони и зидани стълбове разчленяват симетрично пространството. Покривът на средния кораб бил повдигнат така, че колонадата но и горе от юг и север редица прозорци. В средата се намира амвон, а в дъното е устроен олтарът.

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ

Намира се в Североизточна България и заема източната част на Щуменска област. Разположена е в живописен район между Лудогорското и Провадийското плато. Отстои на 25 км. от областния център Шумен и на около 60км. от град Варна. Разположена е на 318 000 кв.м. площ. Граничи с общините Никола Козлево, Шумен, Каолиново, Хитрино, Каспичан, Ветрино, Вълчи дол. Тук се срещат равнинният терен на Добруджа и силно начупената повръхнина на Предбалкана.

Най-високата точка е местността “Станата”, намираща се на изток от общинския център. През летния сезон тя има климатичните дадености на град Сандански и е подходяща за еко и балнео туризъм. През община Нови пазар минава автомагистралата София-Варна, а северните Черноморски курорти са на 60 км от града. Разстоянието до пристанище Русе е 140 км. Това интересно географско разположение, както и непосредствената близост на Плиска и Мадара, които отстоят само на 5км., е предпоставка за инвеститорски интерес. Включва селищата: Стоян Михайловски, Мировци, З. Ореше, Енево, Сечище, Правенци, Жилино, Избул, Тръница, Стан, Беджене, Писарево, Преселка, Войвода, Памукчи. В общината има 57.4 км. общинска пътна мрежа.

Нейното състояние и поддържане зависи от възможностите на общинския бюджет. Акумулираните средства в него се разпределят предимно в образованието, здравеопазването, социалната среда. Реализирането на мащабни инфраструктурни проекти е възможно единствено чрез финансиране от различните предприсъединителни програми. Нови пазар е газифициран и на територията му няма замърсяващи околната среда производства. Районът е екологично чист.

Почвено-климатичните условия са особено подходящи за развитие на овощарство и лозарство. От полезните изкопаеми най-ефективно се използват пясъкът, преработван в качествено стъкло, и каолинът, който достига до пазарите на България и света като красив порцелан. Ландшафтът на новопазарския район – удобни пътища и равнини, пресечени с малки реки и гори, са привличали хора от най-дълбока древност. /виж история/ Днес населението на община Нови пазар според последните преброителни данни е 23 828, а броят на домакинствата 7 102.

Демографската му стуктура е: българи – 66.77% , турско етническо население – 23.90%, ромско население – 8.63% и друго- 0,7%. Регистрираните безработни трайно намаляват. Водният проблем в общината е решен чрез направените в 1990г дълбоки сондажи и “воден режим” не съществува. На територията й има 8 язовира, 5 от които са общински. Водопроводната мрежа е изградена на 98%. Нови пазар е канализиран 88%. В селата няма изградена канализационна система. Приключен е ремонтът и подмяната на осветителната система с енергоикономисващи лампи. Постигната е 100% осветеност на улиците в общината. Основния поминък в селата на земеделието и животновъдството. Селскостопанският фонд е 231 904,6 дка., от които: ниви- 163 135,8 дка. мери и пасища – 26 603,5 дка. трайни насаждения – 10 036,7дка. естествени ливади – 1 321дка. необработваема земя – 19 903,4
дка.

КУЛТУРА

На територията на Община Нови пазар функционират 17 културни института – 14 читалища, една картинна галерия и два музея. Има 29 самодейни състава, които активно се включват в регионални и национални конкурси и често печелят призови места. Осем от тях са към читалище “Хр.Ботев”-гр.Нови Пазар. В обединената школа по изкуствата към него има клас пиано, акордеон, електронни инструменти, кавал, гайда, балет и спортни танци. Нови пазар е домакин на 3 национални конкурса: Литературен конкурс “Калина Малина” за детско-юношеска литература. Провежда се веднъж на три години от 1984г. до сега. Лауреати на конкурса са Николай Зидаров, Асен Босев, Иван Цанев, Георги Струмски, Недялко Йорданов, Валери Петров и Леда Милева. Национален конкурс за акордеонисти “Танцуващи клавиши”. Провежда се ежегодно от 29.04. до 02.05. През 2004г. на поредното трето издание в него се включват 102 индивидуални и 21 камерни състава от 24 града. Тук си дават среща най-талантливите изпълнители от музикалните училища, паралелки, школи, както и от Музикалната академия. Конкурсът е трамплин за по-нататъшната изява на много млади хора. Национален конкурс за гайдари и инструментални камерни състави “Вълшебни ритми”. Провежда се всяка година от 14 до 16 май. През 2004г. в него са се представили 54 индивидуални изпълнителя и 20 камерни състава. Художествената галерия “П.Персениев” е създадена през 1974год. по идея на първооснователите – художниците Петър Персениев, Петко Цанчов и Георги Градев. Сбирката е набрана изключително от дарения. Сред многото изявени творци – дарители се открояват имената на Васил Стоилов, Стоян Венев, Ненчо Балкански, Илия Бешков, Светлин Русев. Притежание на галерията са около 900 платна и пластични творби.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Жителите на Нови пазар и околността разполагат с база за качествено медицинско обслужване. То се осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Д.Беров”, която обслужва освен тях и общините Никола Козлево, Каспичан, Каолиново. Лечебното заведение има 115 легла.

МБАЛ “Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар е лечебно заведение за болнична помощ с вековна традиция. Обслужва населението на 4 общини – Нови пазар, Каспичан, Никола Козлево и Каолиново. Разполага с нова материално-техническа база и апаратура на съвременно ниво. Има договор с РЗОК гр. Шумен за работа по
клинични пътеки. Лечебното заведение е изградено от:

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК
– Приемно-консултативни кабинети по основните медицински специалности.
– Медико-диагностична лаборатория.
– Микробиологична лаборатория.
– Отделение за функционална и образна диагностика.

ТЕЛК

СТАЦИОНАРЕН БЛОК
– Вътрешно отделение.
– Детско отделение.
– Акушеро-гинекологично отделение.
– Хирургично отделение.
– Неврологично отделение.
– Отделение за анестезия и активно лечение.

БОЛНИЧНА АПТЕКА

АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ БЛОК

Към болницата е сформирана и Трудово-експертна лекарска комисия – ТЕЛК, която обслужва изброените общини и Венец. Бившата поликлиника сега функционира като Медицински център. Има и звено за Спешна медицинска помощ. Многопрофилна болница “Д-р Д.Беров”
Управител: тел.0537/20 92, факс: 0537/22 08,
Централа: 0537/ 4261,
Е-mail: mbal@ np.icon.bg

ИКОНОМИКА
Предимства на Община Нови пазар:

- много добро геостратегическо положение;
– силно желание на местната власт за икономическо развитие на района;
– сравнително запазена околна среда;
– природни дадености;
– много добри почвено-климатични условия за развитие на лозарството;
– наличие на суровинна база за развитие на силикатната промишленост;
– наличие на газопреносна мрежа, която обслужва силикатната промишленост, но има възможност да се включат и други консуматори;
– квалифицирана работна ръка;
– свободни сгради, площи и др.;
– липса на конкуренция;
– при сравнително малко инвестирани средства биха се постигнали чувствителни резултати;

Възможности за социално-икономическо развитие на община Нови пазар са:

- използване на голямото разнообразие от безработна висококвалифицирана работна ръка;
– развитие на нови бизнеси;
– създаване на нови бизнес-партньорства;
– развитие на икономиката в общината в полза на местното население;
– възможности за развитие на екологично селско стопанство;
– възможности за развитие на зелен, ловен, аграрен и т.н. туризъм;
– разнообразяване на промишлените дейности;

Предимства и възможности за развитие на малък и среден бизнес.

Предимства:

- наличие на квалифицирана свободна работна ръка;
– наличие на добре изградена техническа инфраструктура;
– наличие на газопреносна мрежа в близост до град Нови пазар;
– възможност за газифициране на битов, публичен и промишлен сектор;
– наличие на национални и международни програми подкрепящи МСП;
– наличие на добра съвременна образователна система;
– наличие на достатъчна суровинна база за производство в МСП (силикатна промишленост, дървообработване, хранително-вкусова промишленост.).

Предимства и възможности за развитие на селското стопанство.

Растениевъдство.

Предимства:

Природни и климатични условия. Местоположение.

Изключително благоприятните природо-климатични и почвени условия, както и стратегическото местоположение спрямо едни от най-големите консумативни центрове в страната Варна и Шумен провокират силно развитие на селското стопанство в общината и дават възможност за производство на почти всички растениевъдни култури отглеждани в страната.

Традиции и квалификация.

Земеделските стопани са се специализирали в отглеждането на трайни насаждения, лозарство основно отглеждане на винени сортове и овощарство. Използват се и отличните условия за оранжерийно производство.

Приключили основни законови и структурни промени.

Приключването на процеса на възстановяване на собствеността върху земеделската земя. Приватизирани са всички преработващи предприятия в общината.

Пласмент. Преработващи предприятия.

Изградена мрежа от преработващи предприятия – консервен комбинат, винарска изба, мелнични, млекопреработващи и др. предприятия. Производители пласиращи своята продукция от плодове и зеленчуци на един пазар, намиращ се в гр. Нови пазар.

Възможности:

- изграждане на адекватна пазарна инфраструктура за пласмент на продуктите, ориентираща растениевъдството от региона към изискванията на различните пазари;
– създаване на нови трайни насаждения с качествен посадъчен материал с видов състав отчитащ международната пазарна конюнктура;
– благоприятните климатични условия в специфичните микрорайони за отглеждане на трайни насаждения и производство на продукти с отлични качествени показатели;
– създаване на предпоставки за култивирано отглеждане на билки във всички райони на общината;
– създаване на орган за опазване на селскостопанското имущество;
– модернизиране на кооперативния пазар (петъчния).

Животновъдство.

Предимства:

- наличие на преработвателни предприятия. Приватизирани държавни предприятия и множество малки и средни предприятия;
– възможност за производство на екологически чиста продукция.

Възможности:

- развитие на овцевъдство и говедовъдство;
– създаване на нови частни животновъдни ферми отговарящи на ветеринарно-санитарните изисквания;
– изграждане на тържища за живи животни;
– модернизиране на кооперативния пазар.

Околна среда.

Предимства:

- ненарушена природна среда в по-голяма част от общината;
– разработена е общинска програма за управление на отпадъците в община Нови пазар, даваща основа за разработване и реализация на подпроекти свързани с опазване на околната среда със срокове и финансова обосновка;
– няма големи промишлени предприятия, които да са горещи точки – основен замърсител.

Възможности:

- създаване на организации за популяризиране, реклама и маркетинг на общината като един от най-чистите райони в областта и страната привлекателен за туризъм и инвестиции в екологични производства;
– проучване на възможностите за сертифициране и създаване на търговска марка за продуктите произведени в екологично чист район, с цел излизане на международни пазари;

Транспорт.

Главните пътни артерии преминаващи през общината са Варна – София, Варна – Русе. До град Нови пазар има изградена ЖП-линия, която много улеснява придвижването на хора и товари.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5682 Oct. 02 06.52ScreenHunter_5696 Oct. 02 06.54ScreenHunter_5695 Oct. 02 06.54ScreenHunter_5694 Oct. 02 06.54ScreenHunter_5693 Oct. 02 06.54ScreenHunter_5692 Oct. 02 06.54ScreenHunter_5691 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5690 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5689 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5688 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5687 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5686 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5685 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5684 Oct. 02 06.53ScreenHunter_5683 Oct. 02 06.53
КОНТАКТИ

Община Нови Пазар – novipazar.acstre.com
Адрес: гр. Нови Пазар, ул. “Васил Левски” 3
Тел.: 0537 233 11; 0537 233 12
Факс: 0537 240 10
E-mail: npazar@ icon.bg

Текст и изображения: novipazar.acstre.com

За автора