Счетоводна кантора “Елвада” ЕООД

ЗА НАС

ScreenHunter_1801 May. 11 23.13“Счетоводна кантора Елвада” ЕООД е създадена през 2008 г. и продължава счетоводната дейност на фирма “Елвада” ООД. Фирма “Елвада” ООД е създадена 2000 г. Повече от 10 години ние работим в областта на счетоводството, одита и данъците, за да осигурим качествени услуги на нашите клиенти. “Счетоводна кантора Елвада” ЕООД има вече изградени традиции, екип от амбициозни и висококвалифицирани специалисти в областта на счетоводството, данъците и правото и най-важното, индивидуален подход към всеки клиент.

“Счетоводна кантора Елвада” ЕООД е член на:

Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия
Асоциация на италианските предприемачи в България – Confindustria Bulgaria

Нашата основна цел е:

 • да предлагаме висококачествени, ценово обосновани счетоводни услуги;
 • да бъдем гъвкави в съвременните условия на динамични промени на действащото законодателство в Република България;
 • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
 • да бъдем прецизни и коректни;
 • да осигуряваме сигурност и спокойствие на нашите клиенти;
 • да осигуряваме своевременна информация, която да улеснява управлението на бизнеса и вземане на решения;
 • да защитаваме интересите на клиента;
 • да пестим времето на клиента;

“Счетоводна кантора Елвада” ЕООД предлага счетоводни услуги на италиански език и на английски език.

Ние предлагаме прецизни, качествени и високиквалифицирани услуги, разделени в няколко модула:

 • Модул „Счетоводство”
  Модул ”Личен състав и ТРЗ”
  Модул „Административни услуги”
  Модул „Независим финансов одит”
  Модул „Консултантски услуги”
  Модул „Допълнителни услуги”

“Счетоводна кантора Елвада” ЕООД работи и с външни консултанти в областта на данъците, финансите, одита и правото.

Защо да изберете “Счетоводна кантора Елвада” ЕООД:

За Вас ще работи не един оперативен счетоводител, а цял висококвалифициран екип от професионалисти в областта на счетоводството, данъците и правото;
Ние работим с индивидуален подход към всеки клиент и ще задоволим всички Ваши изисквания за текуща отчетност и обратна връзка;
Ние ще представляваме и защитаваме интересите на Вашето дружество пред данъчната администрация;

За нас интересите на клиентите са най-важни! Ще се радваме, ако станете един от тях!

УСЛУГИ

“Счетоводна кантора Елвада” ЕООД е разработила няколко модула с услуги, всеки от които има своето място в цялостното счетоводно обслужване.

Ние знаем, че времето е скъпо и една от основните ни цели е да го пестим на клиентите си. За постигането на тази цел, ние разработихме няколко модула с услуги. Всеки от тези модули има за задача да облекчи максимално работата на клиентите ни, да се погрижи те да бъдат добре информирани, да получават качествено счетоводно обслужване и професионални мнения и становища по възникнали казуси.

За постигане на високо качество на предлаганите от нас счетоводни услуги, в нашата счетоводна кантора, бяха изградени няколко нива на вътрешна проверка. Тази проверка на всяка една фирма е, както текуща, така и ежемесечна, като се осъществява от съответните лица, оторизирани да контролират качеството на услугата. В края на всеки месец и главният счетоводител осъществява проверка, като проверява всяка една фирма и съответно прави анализ на извършените през месеца стопански операции, данъчните аспекти в счетоводната отчетност и крайния резултат от дейността на клиента. Тези две нива на проверка гарантират високото качество, ефективността и прецизността на предлаганите от нас услуги.

Нашата счетоводна кантора вече има изградени през годините процедури и практика, както и прецизна организация по отношение на работата с клиенти. За нас е изключително важно да предоставяме на клиентите си освен договорените услуги, и спокойствие и сигурност за тяхната счетоводна отчетност и данъци.

Ние се стремим да сведем до минимум контакта на клиента с държавната администрация. Модулите счетоводни услуги, разработени от “Счетоводна кантора Елвада” ЕООД позволяват да работим с индивидуален подход, да бъдем гъвкави, като удовлетворяваме нуждите на клиентите си от качествено, професионално и комплексно обслужване в сферата на счетоводството, финансите и данъците.

Предлагани модули:

 • Модул “Счетоводство”
 • Модул “ТРЗ и Личен състав”
 • Модул “Административни услуги”
 • Модул “Допълнителни услуги”
 • Модул “Консултантски услуги”
 • Модул “Независим финансов одит”
НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

“Счетоводна кантора Елвада” ЕООД предлага на клиентите си независим финансов одит.
Съгласно чл. 38 на Закона за счетвоодството (ЗСч), на независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:
1. Акционерни дружества и командитни дружества с акции;
2. Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
3. Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
4. Предприятия, за които това изискване е установено със закон;
5. Всички предприятия, непосочени в чл. 38, т. 1 – 4 от Зсч, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.
Облекчена форма на финансова отчетност прилагат предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:
1. Балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв;
2. Нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв;
3. Средна численост на персонала за годината – 50 души;
При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.

КЛИЕНТИ

Нашият екип работи изцяло за задоволяване на потребностите на клиента от висококачествено счетоводно обслужване. Наши клиенти са български и чуждестранни компании с разнообразен предмет на дейност. “Счетоводна кантора Елвада” ЕООД работи за спокойствието на клиента и за защитаване на неговите интереси. Ние предлагаме гъвкави решения, динамичност и съвременен поглед върху финансовите, счетоводните и данъчните казуси на клиента. Нашето обслужване е изцяло подчинено на факта, че вашето време е скъпо.

“Счетоводна кантора Елвада” ЕООД предлага счетоводно обслужване на италиански език и на английски език. Поради факта, че работен език в нашата счетоводна кантора е и италианския, ние имаме опит с италиански фирми, които са изключително коректни партньори.

На нашата компетентност и на нашия професионализъм се довериха фирми от разнообразни сектори на икономиката:

 • Строителни компании;
 • Вносители и износители на продукция и стоки;
 • Компании за недвижими имоти;
 • Инвестиционни дружества;
 • Аптеки;
 • Туристически агенции;
 • Дружества, извършващи консултантски услуги;
 • Дружества, извършващи търговия на едро и дребно;
 • Дружества с нестопанска цел;
 • Чуждестранни юридически лица;
 • Търговски представителства;
 • Лекари и стоматолози;
 • Дружества, занимаващи се с изграждане на фотоволтаични инсталации и соларни паркове;
ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_1795 May. 11 23.11ScreenHunter_1796 May. 11 23.11
КОНТАКТИ

Счетоводна кантора “Елвада” ЕООД – http://elvada.com
Адрес: гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Андрей Николов” № 18
Тел./Факс: 02 971 77 68; 02 971 77 69
Е-mail: office@ elvada.com; elvada@ elvada.com

Текст и изображения:
Счетоводна кантора “Елвада” ЕООД – http://elvada.com

За автора