ГЛОБАЛ ТАКС – Данъчни консултации София

ЗА НАС

ScreenHunter_7316 Dec. 15 17.11

ГЛОБАЛ ТАКС е консултантска компания, специализирана в предлагането на услуги в областта на данъчни стратегии, данъчни консултации и данъчна защита.

ГЛОБАЛ ТАКС е предпочитана от своите клиенти не само заради разнообразието от предлаганите услуги, но и заради бързата и професионална реакция на екипа при решаване на конкретните въпроси и проблеми.

ГЛОБАЛ ТАКС е ориентирана към извършване на професионални услуги за решаване на специфични данъчни проблеми и въпроси на клиентите с цел:

 • минимизиране на данъчния риск
 • оптимизиране плащането на данъци
 • професионална помощ, адекватно съдействие и защита по конкретни данъчни въпроси

ГЛОБАЛ ТАКС

 • осъществява услуги преимуществено на корпоративни клиенти
 • оказва помощ и съдействие на счетоводители, одитори, адвокати и мениджъри по интересуващи ги специфични данъчни проблеми и регулации
 • консултира държавни институции, браншови и др. организации при разработване на и/или обсъждане на данъчни законопроекти или вътрешни нормативни актове и  процедури с оглед данъчните им последици
 • участва с лекторски екипи в курсове за обучение на интересуващите се от данъчното законодателство

 

ГЛОБАЛ ТАКС действа чрез висококвалифициран екип от икономисти и юристи с данъчна практика, придобита включително и от работата  в българската данъчна администрация, с опит и знания в областите на счетоводството, в корпоративните финанси,  в българското и международното данъчно право.

ГЛОБАЛ ТАКС  предлага:

 • индивидуален подход към всеки от клиентите
 • прецизно идентифициране  на данъчния проблем
 • съвместни решения на целия екип при решаване на казусите
 • открито и коректно отношение към интересите на нашите клиенти
 • спазване на договорените срокове за работа
 • отчетност и прозрачност на резултата от нашия труд
 • професионализъм и отговорност
 • конфиденциалност

 645

УСЛУГИ

ГЛОБАЛ ТАКС предлага широк кръг от услуги в областта на данъчните консултации, данъчните анализи и стратегии и данъчната защита, като се стреми за комплексно решаване на бизнес проблемите на своите клиенти.

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • Данъчни консултации, помощ  и съдействие

Консултации по конкретни въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци, данъци при източника,  сделки между свързани лица и по конкретните данъчни процедури

Прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на необходимите искания до съответните органи за прилагането им.

Консултации по валутния режим и подготовка на документи във връзка с прилагането му

Консултиране на схеми за осъществяване на различни дейности и сделки

Обща регистрация и регистрация за отделни видове данъци или данъчни режими, включително при осъществяване на дейност на чуждестранно дружество в България чрез  място на стопанска дейност и чрез акредитиран представител

Оформяне на декларации, представителство пред органите по приходите, включително в хода на извършвани проверки и ревизии. Помощ при попълване на данъчни и други декларации.

Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания.

Изготвяне на обосновка  за искане на разрешения за  неотложни плащания по време на принудително събиране на данъчните вземания.

Съдействие при данъчно планиране.

ДАНЪЧНИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ

ДАНЪЧНИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ

Всяка стратегия, насочена към каквато и да е данъчна оптимизация или минимизиране на данъчния риск предполага извършването на различен по обхват данъчен анализ и експертна оценка..

Данъчен анализ
Независим финансов и данъчен анализ на стопанската дейност на клиента.

Експертен анализ на финансовия резултат и оценка от гледна точка на:

възможните регулации за данъчни цели
разпоредбите за отклонение от данъчно облагане ( трансферно ценообразуване, сделки между свързани лица, безвъзмездни доставки и др.)
определяне на данъчни задължения при особени случаи
особени правила за доказване при извършени сделки извън територията на страната.
Услугата се предлага и във връзка с анализа и оценката на:

отделни договори, сделки, преобразувания на търговски дружества
схеми на осъществяване на отделни дейности, включително и чрез дъщерни дружества
счетоводни и финансови решения
инвестиционни или бизнес проекти на съществуващи предприятия или при намерения за създаването им

Вътрешно фирмен данъчен одит и финансов мониторинг
Услугата се предлага, както самостоятелно, така и като част от изготвяне на данъчни стратегии на клиента или като данъчен одит и оценка на данъчния риск при закупуване на предприятия, придобиване на концесии и др.

Включва еднократно одитиране с цел обективна оценка на работата на щатните счетоводители и установяване на евентуално отклонение при упражняване на данъчните права или изпълнение на данъчните задълженията на клиента.

Предварителна оценка на основанията и размера на евентуални данъчни задължения на клиента, които могат да възникнат при извършване на ревизия от компетентните органи, както и препоръки за изправление на допуснатите грешки и минимизиране на данъчния риск.

Извършва се чрез преглед на търговската и счетоводна документация на клиента, начислените, декларирани и внесени от него за ревизирания период данъци и лихви, оценка на основанията и евентуалните размери на регулираните за данъчни цели резултати за периода, правилното начисляване на данъци при източника; правилното прилагане на процедури за прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане спазване на валутното законодателство.

Данъчни стратегии
Избор на подходящи схеми за инвестиции или за реализация на отделни дейности при минимизиране на данъчния риск.Корпоративно и индивидуално данъчно облагане.

Оптимизация на данъчно облагане като цяло или за конкретна сделка или дейност. Използване на подходящи митнически режими за данъчна оптимизация.

Изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти, включително свързани с ползване на данъчни преференции.

Подготовка на съпътстващи документи и обосновки за разрешения или реализация на планове и проекти, включително като част от схеми за държавна помощ.

Данъчно планиране и структуриране на доходите на чужди граждани в страната

Схеми за погасяване на данъчни и други публични задължения чрез разсрочване и отсрочване или обединяването им в общ дълг
Анализ на задълженията и на финансово-икономическото състоянието на клиента за установяване наличието на предпоставките за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания.

Предварителна оценка на възможните обезпечения във връзка с разсрочването или отсрочването

Съдействие при изготвянето на погасителни планове и оформяне на необходимите документи за искане на разрешение, включително за искане на разрешение пред Комисията за защита на конкуренцията, ако разсрочването или отсрочването е държавна помощ.

ДАНЪЧНИ АНАЛИЗИ И СТРАТЕГИИ

Всяка стратегия, насочена към каквато и да е данъчна оптимизация или минимизиране на данъчния риск предполага извършването на различен по обхват данъчен анализ и експертна оценка..

 • Данъчен анализ

Независим финансов и данъчен анализ на стопанската дейност на клиента.

Експертен анализ на финансовия резултат и оценка от гледна точка на:

 • възможните регулации за данъчни цели
 • разпоредбите за отклонение от данъчно облагане (трансферно ценообразуване, сделки между свързани лица, безвъзмездни доставки и др.)
 • определяне на данъчни задължения при особени случаи
 • особени правила за доказване при извършени сделки извън територията на страната.

 

Услугата се  предлага и във връзка с анализа и оценката на:

 • отделни договори, сделки, преобразувания на търговски дружества
 • схеми на осъществяване на отделни дейности, включително и чрез дъщерни дружества
 • счетоводни и финансови решения
 • инвестиционни или бизнес проекти на съществуващи  предприятия или при намерения за създаването им
 • Вътрешно фирмен данъчен одит и финансов мониторинг

Услугата се предлага, както самостоятелно, така и като част от изготвяне на данъчни стратегии на клиента или като данъчен одит  и оценка на данъчния риск при закупуване на предприятия, придобиване на концесии и др.

Включва еднократно одитиране с цел обективна оценка на работата на щатните счетоводители и  установяване  на евентуално отклонение при упражняване на данъчните  права или изпълнение на данъчните задълженията на клиента.

Предварителна оценка на основанията и размера на евентуални данъчни задължения на клиента, които могат да възникнат при извършване на ревизия от компетентните органи, както и препоръки за изправление на допуснатите грешки и минимизиране на данъчния риск.

Извършва се чрез преглед на търговската и счетоводна документация на клиента, начислените, декларирани и внесени от него за ревизирания период данъци и лихви, оценка на  основанията и евентуалните размери на регулираните за данъчни

цели резултати за периода, правилното начисляване на данъци при източника; правилното прилагане на процедури за прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане спазване на  валутното законодателство.

 • Данъчни стратегии

Избор на подходящи схеми за инвестиции или за реализация на отделни дейности при минимизиране на данъчния риск. Корпоративно и индивидуално данъчно облагане.

Оптимизация на данъчно облагане като цяло или за конкретна сделка или дейност. Използване на подходящи  митнически режими за данъчна оптимизация.

Изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти, включително  свързани с ползване на данъчни преференции.

Подготовка на съпътстващи документи и обосновки за  разрешения или реализация на планове и проекти, включително като част от схеми за  държавна помощ.

Данъчно планиране и структуриране на доходите на чужди граждани в страната

 • Схеми за погасяване на данъчни и други публични задължения чрез разсрочване и отсрочване или обединяването им в общ дълг

Анализ на задълженията и на финансово-икономическото състоянието на клиента за установяване наличието на предпоставките за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания.

Предварителна оценка на възможните обезпечения във връзка с разсрочването или отсрочването

Съдействие при изготвянето на погасителни планове и оформяне на необходимите документи за искане на разрешение, включително за искане на разрешение пред Комисията за защита.

на конкуренцията, ако разсрочването или отсрочването е държавна помощ.

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА

Данъчно представителство пред органите на НАП в хода на ревизия или при извършване на насрещни проверки.

Експертна оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от НАП.

Проучване на ревизионни доклади и актове на администрацията и експертна оценка на констатациите и на определените данъчни задължения.

Независимо становище на възможностите за защита с оглед конкретната отчетност и документиране при клиента и експертни аргументи, които могат да се използват от клиента за защита срещу актовете.

Предварителна експертна оценка на имуществото, годно да послужи за обезпечение на задълженията за спиране на принудителното им събиране

Анализ на отказите за разсрочване и отсрочване на данъчните задължения и коментиране на възможните аргументи и обосновки във връзка с обжалването им.

Административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове, издадени от органите на НАП.

Административно и съдебно обжалване на актове, с които е отказано връщане на недължимо платени данъчни задължения.

Процесуално представителство пред компетентния съд за обжалване на съответния акт.

Индивидуални ценови схеми, в зависимост от обхвата и спецификата  на консултациите и помощта. На абонатите се предоставя актуална информация от данъчната практика, както и

експертни годишни коментари на промените в данъчното законодателство.

КЛИЕНТИ

Наши клиенти са  множество  български и чуждестранни компании, чиито предмет на дейност е разнообразен, а именно фирми от сферата на телекомуникациите и пощенските услуги,  енергетиката, авиопревозвачи, производствени фирми,  строителство на крупни съоръжения, производство и търговия с автомобили, лекарства, потребителски стоки и др., туризъм, както и  неправителствени организации и браншови обединения и др.

Някои от нашите клиенти (по азбучен ред) са български и чуждестранни фирми, като:

 • Адвокатско дружество Табаков,
  Табакова и съдружници
 • Актавис ЕАД
 • Аргоинвестстрой АД
 • Аркус АД
 • Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България
 • Близу Медиа енд Броудбенд ЕАД
 • Български енергиен холдинг ЕАД
 • Български пощи ЕАД
 • ВМ Финанс Груп АД
 • Вюрт България ЕООД
 • Дунав Турс АД
 • Експо 2000 Риъл Естейт ЕООД
 • Ер Ес Ем Би Екс ООД
 • Интерлекс Консулт ЕООД
 • Интерлийз ЕАД
 • КЦМ АД
 • Литекс Комерс АД
 • НЕК ЕАД
 • О М К АД
 • Оркид мениджмънт България ЕООД
 • Рош България ЕООД
 • Содексо Пасс България ЕООД
 • Сомат АД
 • София Франс Ауто АД
КОНТАКТИ

ГЛОБАЛ ТАКС – Данъчни консултации София – globaltax-bg.com
Адрес: гр.София, п.к. 1606, ул. “Ами Буе” № 18, вх.В
Тел.: 02 963 22 52
Факс: 02 865 01 03
Е-mail: office@ globaltax-bg.com

Текст и изображения: globaltax-bg.com

За автора