ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЗА НАС

ScreenHunter_5162 Nov. 11 22.35Община Стара Загора се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Стара Загора. Общината има 52 населени места с общо население 160 108 жители (01.02.11 г.). Общината граничи на изток с Община Нова Загора, на юг с Общините Опан и Димитровград, на югоизток с Община Раднево, на югозапад с Община Чирпан, на северозапад с Община Братя Даскалови, на север с общини Мъглиж, Казанлък и Николаево, а на североизток с Община Гурково.

Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина. Територията на общината обособена по групи e както следва:
– населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка;
– горски територии – 276 378 дка;
– земеделски територии – 631 338 дка;
– водни течения и водни площи – 17 622 дка;
– територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка;
– територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка.
надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м.

Климатът на градската територия е преходноконтинентален с полъх от Средиземно море. През зимата времето е по – меко и по – топло в сравнение с градовете в Тракийска низина, тъй като Средна гора предпазва от студените северни и североизточни ветрове. В района виреят рядко срещаните в България екзотични дървесни видове кедър, смокиня, магнолия, лавър (дафиново дърво), нар, райска ябълка, бадем, кипарис.

Средната годишна температура е 13°C ( средна януарска +1,0° и средна юлска +24,0°C ) със средногодишна валежна сума 650 мм. Северозападно от Стара Загора на около 16 км. се намират Старозагорски минерални бани, а северно от града на около 15 км. има друг минерален извор в с. Ягода.

Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно – географско положение на община Стара Загора и в частност на Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност. Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.

През територията на Общината преминават важни главни пътища от републиканската пътна мрежа:
– Автомагистрала Тракия – преминава на 10 км. южно от Стара Загора ( с Европейска категоризация Е – 80 );
– I – 5 – Русе – Свиленград ( с Европейска категоризация Е – 85 );
– II – 66 – София – Бургас;
инфраструктура е добре изградена. Основните пътни артерии са в много добро състояние. През последните четири години беше рехабилитирана част от общинската / ІV – токласна/ пътна мрежа. Необходими са ремонт и рехабилитация на приблизително 45 % от общинските пътищата ( около 100 км. ), тъй като не са в добро състояние или са без настилка (42,9 км.).

Общата дължина на пътната мрежа в Община Стара Загора е 398,5 км., в това число:
– Републикански пътища:
І – ви клас – 45,68 км.;
ІІ – ри клас – 40,40 км.;
ІІІ – ти клас – 52,42 км.;
– общински пътища / ІV – ти клас/ – 260 км.

Железопътна гара Стара Загора е важен ж.п транспортен възел. Тук се пресичат три от основните железопътни линии от ж.п мрежата на Република България:
– София – Пловдив – Чирпан – Стара Загора – Нова Загора – Ямбол – Карнобат – Бургас/ Варна;
– Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – Подкова;
– Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – Свиленград.

Община Стара Загора има удобен транспортен достъп до следните пристанища:
пристанище Бургас / Черно море/ – на 180 км. източно от Стара Загора;
пристанище Русе / р. Дунав / – на 235 км. северно от Стара Загора;
пристанище Александруполис /Бяло море, Гърция/ – на 300 км. южно от Стара Загора.

Стара Загора, със своите стопански, транспортно – комуникационни, управленски, културно – просветни, научни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ
Отдел „Култура и туризъм”:
разработва и участва в програми и проекти за развитието на туризма в общината;
съдейства за развитие на културния туризъм в общината чрез оптимално използване на богатото културно наследство и традиции, адаптиране и социализиране на местните културни паметници и включването им в европейските и национални културни маршрути; подпомага дейностите по издирване на фолклорното наследство, етнографията, краезнанието и родознанието на територията на общината;
участва при разработването и създаването на условия за изпълнението на проекти и програми с културна насоченост; координира работата по международни проекти, касаещи между културното сътрудничество и обмен;
организира и реализира изпълнението на общинската културна политика;
проучва, планира и анализира развитието на културните дейности в общината и създава условия за тяхната реализация;
осъществява пряка връзка и взаимодействие на държавната и местната власт с културните институти, творчески сдружения, неправителствени организации и др.; осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата и съдейства за приложението на действащата нормативна уредба в областта на културата;
извършва експертна дейност и координира работата на общинските и регионални културни институти; оказва методическа помощ в дейността на народните читалища от общината;
организира и обезпечава щатно дейностите на общинските и регионални културни институти, съобразно тяхната специфика, функции и нормативни изисквания;
осигурява финансирането на местните и държавни дейности по културата, организира, ръководи и контролира финансовата дейност на дейностите във функция „Култура”, следи за спазването на финансовата и бюджетна дисциплина; участва при разработването на бюджета на функция „Култура” за съответната финансова година;
осигурява условия за здравното обслужване и безопасни условия на труд в общинските и регионални институти и дейности; грижи се за изграждане и поддържане на материално-техническата база на културните институти и народните читалища на територията на общината;
разработва предложения за извършване на основни ремонти на предоставения за културни нужди сграден фонд;
води кореспонденцията и осъществява цялостната координация при наемането и използването на залите за универсална сценична дейност;
планира, разработва и организира изпълнението на Културния календар на общината и осъществява контрол при неговото изпълнение;
осъществява оперативното планиране на културните дейности и изготвя седмичния Културен афиш за Община Стара Загора;
организира отбелязването на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар; организира провеждането на местни, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната политика на общината;
съдейства за регистрирането, защитата, съхранението и опазването на културно-историческото наследство на територията на общината; възлага и контролира извършването на реставрационни дейности, свързани с опазването на паметниците на културата в общината;
координира и съорганизира прояви с междуетнически характер и съдейства за равностойното участие на отделните етноси в общия културен процес на общината;
регистрира местните поделения на вероизповеданията на територията на общината и отговаря за изрядността на водения за целта регистър; следи за спазването на нормативната уредба, регламентираща дейността на вероизповеданията;
насърчава и подпомага развитието на младите таланти и дарования в общината съвместно с другите специализирани институции и организации като инициира и организира програми и събития с такава насоченост;
целенасочено работи за постигане на териториална децентрализация на културните дейности и инициативи в рамките на цялата община.

ГАЛЕРИЯ

ScreenHunter_5144 Nov. 11 22.23ScreenHunter_5157 Nov. 11 22.30ScreenHunter_5156 Nov. 11 22.30ScreenHunter_5155 Nov. 11 22.30ScreenHunter_5154 Nov. 11 22.30ScreenHunter_5153 Nov. 11 22.30ScreenHunter_5152 Nov. 11 22.30ScreenHunter_5151 Nov. 11 22.27ScreenHunter_5150 Nov. 11 22.27ScreenHunter_5149 Nov. 11 22.24ScreenHunter_5148 Nov. 11 22.24ScreenHunter_5147 Nov. 11 22.24ScreenHunter_5146 Nov. 11 22.24ScreenHunter_5145 Nov. 11 22.23
КОНТАКТИ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА – starazagora.bg
Адрес: гр. Стара Загора,бул. Цар Симеон Велики № 107
Тел.: 042 614 614
Факс: 042 259 132
Моб.тел.: 0800 157 37
E-mail: mayor@ starazagora.bg ; sz@ starazagora.bg

Текст и изображения: starazagora.bg

За автора